Hvordan møter vi en ventet hjertesviktepidemi?

Frode Jahren ber om at eldrehelse og hjertesvikt tas alvorlig: – Vi må prioritere tiltak som kan redusere sykdom, dødelighet og antallet sykehusinnleggelser.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Frode Jahren, generalsekretær i LHL
IFØLGE EN befolkningsfremskriving fra SSB (2015–2060) kommer antallet nordmenn over 67 år til å stige fra 600.000 til 1.500.000. Hver femte nordmann vil være over 67 år, og med en hjertesviktprevalens på over ti prosent, snakker vi om 150.000 hjertesviktpasienter med økt dødelighet, redusert livskvalitet og økt behov for sykehusinnleggelser og polikliniske besøk.
Forekomsten av hjertesviktpasienter øker, først og fremst fordi antall eldre øker. Vi må ta eldrehelse og hjertesvikt alvorlig og prioritere tiltak som kan redusere sykdom, dødelighet og antall sykehusinnleggelser.
INNLEGGES PÅ NYTT. Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet har sett på hvor mange pasienter over 67 år som blir reinnlagt innen 30 dager etter at de ble utskrevet fra sykehus. I rapporten (5) fra Kunnskapssenteret fremgår det at av totalt 70.000 sykehusinnleggelser, ble nesten 11.000 fulgt av en reinnleggelse.
Hjertesviktpasientene var blant dem som hadde høyest sannsynlighet for å bli lagt inn på nytt. 24 prosent av pasientene med hjertesvikt ble reinnlagt.
Det er et samfunnsansvar å sørge for at god informasjon blir formidlet, og flere aktører må involveres. LHL vil med sitt engasjement og sin medlemsmasse være en viktig brikke i dette informasjonsarbeidet.
DEN UKJENTE SYKDOMMEN. God folkeopplysning har bidratt til økt kjennskap til symptomer og tegn på sykdommer som hjerneslag og hjerteinfarkt. Folk søker hjelp, og de blir både diagnostisert og får behandling i tide.
En spørreundersøkelse som ble gjennomført av TNS i 2014 (2), viste at færre enn ti prosent av nordmenn over 50 år hadde kjennskap til de vanligste tegnene og symptomene på hjertesvikt. Som en følge av dette ser man ikke sjelden at pasienter går lenge udiagnostisert og ubehandlet for sin hjertesvikt.
Økt kunnskap om hjertesvikt vil føre til at flere får behandling tidligere. Dette vil spare pasienter og pårørende for sykdom og lidelse og samfunnet for kostnader tilknyttet sykehusinnleggelser og reinnleggelser.
REDDER LIV. Hjertesviktpoliklinikkene reduserer mortalitet og antall reinnleggelser. De første norske hjertesviktklinikkene ble etablert på slutten av 1990-tallet.
Store helsekostnader er knyttet til akutte sykehusinnleggelser og behandling av pasienter med hjertesvikt (4). For å redusere kostnader og forbedre pasientomsorgen, har man valgt å iverksette det oppfølgingstilbudet som hjertesviktpoliklinikkene representerer. Her snakker vi om tidlig intervensjon, optimalisering av medikamentell behandling og lett tilgang til et omsorgstilbud som inneholder pasientundervisning og veiledning.
Det er publisert flere store oversiktsartikler over resultatene av ulike tilbud til pasienter med hjertesvikt. En oversiktsartikkel (10) konkluderte med at sykepleieledet tverrfaglig hjertesviktklinikk på sykehus med oppfølging på tre–seks måneder reduserer mortaliteten med 16 prosent og antallet reinnleggelser med 31 prosent.
GJENNOMBRUDD. Ny medisin reduserer dødelighet og antallet sykehusinnleggelser. En ny behandling er godkjent og tilgjengelig i Norge, og det har blitt sagt at dette er det første «gjennombrudd» i medikamentell behandling av systolisk hjertesvikt på 15 år (1). I PARADIGM-studien, med mer enn 8000 pasienter, viste det seg at LCZ 696 reduserte den totale dødeligheten med 16 prosent og antallet akuttbesøk på legevakt med 34 prosent. Antallet sykehusinnleggelser for forverret hjertesvikt ble redusert med 21 prosent (1).
Eldrebølgen er på vei, og med den en forventet hjertesviktepidemi. Vi må planlegge, sette av ressurser og iverksette tiltak for å bedre kjennskapen til hjertesvikt. I tillegg til å styrke omsorgstilbudet som hjertesviktpoliklinikkene representerer, må vi sikre tilgang til ny medisin for de hjertesviktpasientene som har behov for det.
Referanser:
1 Best Practice, desember 2015
2  TNS, spørreundersøkelse med Novartis som oppdragsgiver 2014
3 Roccaforte R et al, Eur J Heart Fail. 2005; 7:1133-1144
4 Strømberg A, Eur J Heart Fail. 2005; 7:1077-1078
5 Lindman AS et al, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. 2015
Oppgitt interessekonflikt:
LHL arrangerer en konferanse om hjertesvikt 10. mai i samarbeid med Novartis

Powered by Labrador CMS