Hvem manipulerer spedbarns-nakker?

Det er beklagelig hvis fysioterapienhetene i kommuner og bydeler fraråder, eller ikke anbefaler, helsestasjoner å samarbeide med manuellterapeuter om spedbarn.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Erik Aarum

Kronikk: Erik Aarum, manuellterapeut ved ManuellterapiKlinikken Brynseng og leder av Interessegruppen for barnemanuellterapi, Norsk Manuellterapeutforening (NMF)

MANUELLTERAPEUTER ER eksperter på sykdom og skade/plager i muskel-og skjelettapparatet, og har alltid behandlet barn og unge innenfor dette området. For cirka 15 år siden ble vi kjent med manuellmedisinsk behandling av det asymmetriske barnet. KISS-konseptet ble utviklet i Tyskland av leger og senere videreutviklet av nederlandske manuellterapeuter.

Konseptet vakte interesse i Norge, og lærekrefter fra Nederland ble hentet til Norge for å kurse manuellterapeuter. Dette utvidet vår forståelse for, og kunnskap om, barns utvikling og utfordringer, og førte til etableringen av Interessegruppen for barnemanuellterapi i Norsk Manuellterapeutforening (NMF).

NORSK MODELL. Interessegruppen har nedlagt et betydelig arbeid med å utvikle en norsk undersøkelses- og behandlingsmodell på dette området. Den norske modellen for behandling av barn har et annet teoretisk rasjonale enn KISS-/KIDD- konseptet. KISS/KIDD er ikke en internasjonalt anerkjent diagnose, og begrepet peker mot udokumenterte sammenhenger. Av den grunn har vi for lenge siden besluttet å unngå å bruke begreper som KISS/KIDD.

NMF holder kurs innen området barn og unge 0–18 år. Primærkontaktoppgaven til manuellterapeutene krever innsikt og kompetanse innen undersøkelse, behandling, veiledning av foreldre og samhandling med førstelinje- og andrelinjetjenesten. Ett av fire kurs er viet manuellterapi spesielt og de andre er viet pediatri, barnets motoriske utvikling og førstehjelp. Foreleserne er erfarne barneleger, erfarne barnefysioterapeuter, erfarne paramedics og erfarne manuellterapeuter.

PASSIV BEHANDLING. Den passive behandlingen – «hands on» er en meget skånsom mobilisering. Teknikker som detoniserende massasje og ossilerende mobilisering benyttes lokalt, hvor tonus er forhøyet og hvor funksjon er nedsatt. Dette har som mål å avspenne anspente muskler som igjen muligens hindrer bevegelseskvalitet av ledd. Proprioseptorene; muskelspoler og andre mekanoreseptorer i leddkapsler, leddbånd, muskler med mer, stimuleres til å sende kvalitetsmessig gode signaler via ryggmargen til hjernen.

Dette er et bidrag til hjernens sansemotoriske prosess/integrasjon med en forhåpentligvis kvalitetsmessig god motorisk kommando til muskel-/skjelettsystemet.

MANIPULASJON AV NAKKE. Temaet manuellterapi og spedbarn er nylig behandlet i en systematisk oversiktsartikkel publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening (1). Artikkelen konkluderer med at manipulasjonsteknikker ikke er dokumentert effektive i behandlingen av nakkeasymmetri hos spedbarn. Artikkelen er omtalt i fagtidsskriftene Muskel& skjelett (2), Fysioterapeuten (3), og på nettstedet Lommelegen.

Jeg vil nøye meg med å vise til at denne oversiktsartikkelen, og den opprinnelige systematiske oversikten som ble utgitt av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester i 2009 (4), er viktige bidrag i utviklingen av kunnskapsbasert praksis. Dog, den undersøker en intervensjon som ikke er vanlig og ikke undervises i manuellterapimiljøet i Norge, nemlig manipulasjon av nakken.

VERDIFULLT SAMARBEID. Jeg anser det også som beklagelig dersom fysioterapienhetene i kommuner og bydeler fraråder, ikke anbefaler helsestasjoner å samarbeide med manuellterapeuter om spedbarn. Samhandlingen er faglig nyttig, og manuellterapeuter har en bred og helhetlig tilnærming til muskel- skjelettplager, som kan utfylle helsestasjonens oppgave. Helsestasjonen med barnefysioterapeuter er den naturlige førsteinstans for foreldrene og spedbarnet. Men, dersom forventet effekt av tiltak ikke finner sted, kan vurdering og eventuell manuellterapi være et godt bidrag ved muskel- skjelettplager, også hos spedbarn.

Jeg kan ikke se at screening og vurdering av barn og deres muskel- og skjelettsystem og motorikk, uten en tydelig problemstilling, kan være nødvendig

Samhandling og kompetansedeling mellom forskere og fysioterapeuter og manuellterapeuter og mellom de ulike nivåene, første- og andrelinjetjenestene, håper jeg vil kunne styrkes i tiden fremover.

KLOKE VALG. At foreldrene noen ganger kommer direkte til manuellterapeuten, uten henvisning fra helsestasjonen eller fastlege, setter høye krav til manuellterapeuten og dennes oppgave som primærkontakt. Uansett er det viktig å imøtekomme foreldrenes ønsker og eventuelle bekymringer.

Til slutt vil jeg ta opp temaet sykeliggjøring. Overdiagnostisering og overbehandling er et brennhett tema innen medisinen i disse dager, noe «Kloke valg» kampanjen bekrefter. Jeg kan ikke se at screening og vurdering av barn og deres muskel- og skjelettsystem og motorikk uten en tydelig problemstilling kan være nødvendig.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Referanser:
1) Brurberg KG et al: Manipulasjonsteknikker ved nakkeasymmetri hos spedbarn. Tidsskriftet Den Norske Legeforening, 19. desember 2018.
2) Muskel& skjelett nr.1. februar 2019
3) Fysioterapeuten 1/19
4) Brurberg KG et al: Diagnostikk og behandling av spedbarn med mistanke om funksjonsforstyrrelser i øvre nakkeledd. Rapport. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2009

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 15/2019

Powered by Labrador CMS