Fører sentralisering til bedre tjenester?

Det er uheldig at HSØ ikke har lyttet til fagmiljøet og ventet med en drastisk sentralisering inntil volumet av celleprøver som skal vurderes i mikroskop, går ned.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Kronikk: Pål Suhrke, avdelingssjef/overlege ved patologiavdelingen, Sykehuset i Vestfold

DET NASJONALE screeningprogrammet mot livmorhalskreft er i endring. HPV-test blir innført som primær undersøkelsesmetode til erstatning for cytologi. Målet med endringen er å gjøre programmet enda mer effektivt enn i dag, spesielt ved å øke følsomheten av screeningtesten – og dermed redusere antall kvinner som får livmorhalskreft.

Det er antatt at HPV-test hvert femte år vil forebygge minst like mange tilfeller av kreft som celleprøve hvert tredje år. For patologilaboratoriene som utfører livmorhalsscreening, betyr endringen en overgang fra en manuell prosess med mikroskopering av celleprøver til en maskinell prosess for mange av screeningprøvene. Mikroskopisk undersøkelse skal imidlertid fortsatt utføres dersom screening av HPV-test er positiv, samt ved en rekke kontrollsituasjoner etter tidligere funn.

DRASTISK SENTRALISERING. Administrasjonen i HSØ har arbeidet med den fremtidige organiseringen av livmorhalsscreening siden starten av 2015. I dag utføres livmorhalsscreening ved ti laboratorier i regionen. En bredt sammensatt gruppe av fagpersoner, der både universitetssykehus og ikke-universitetssykehus i regionen var representert, anbefalte en gradvis sentralisering, for så på et senere tidspunkt, etter at omlegging til primær HPV-testing var gjort, vurdere en mer drastisk sentralisering.

I arbeidet med fremtidig organisering har HSØ også hatt inne eksterne fageksperter som har vurdert patologilaboratoriene i regionen og konkludert med at fem laboratorier – Oslo universitetssykehus (OUS), Akershus universitetssykehus (Ahus), Sykehuset Øst (SØ), Sørlandet sykehus HF (SSHF) og Sykehuset i Vestfold (SiV) – alle innehar høy faglig kompetanse for å utføre HPV-test i primærscreening. De fire sistnevnte laboratoriene har også alt av maskiner og teknisk utstyr som er nødvendig for å starte med primær HPV-testing.

UHELDIG BESLUTNING. På tross av anbefalinger fra fagmiljøet i regionen og den eksterne ekspertvurderingen som viste fem svært kvalifiserte laboratorier, besluttet styret i Helse Sør-Øst (HSØ) i sitt styremøte i september 2017 at det, samtidig med overgang til primær HPV-testing, skal skje en drastisk sentralisering av virksomheten i regionen – ved at OUS, Ahus og SØ skal ivareta tjenesten i regionen fra 1. januar 2018.

Kort tid etter styrevedtaket er det meddelt at omleggingen er utsatt til 1. januar 2019.

Jeg mener det er uheldig at man samtidig med innføring av primær HPV-testing foretar en drastisk sentralisering. Prosessen med å bestemme fremtidig organisering i HSØ, har tatt flere år og beslutningen synes å være tatt uten at man har tatt til seg kunnskap fra prøveprosjektet med primær HPV-testing i de fire prøvefylkene Hordaland, Rogaland, Nord- og Sør Trøndelag har gitt.

UTFORDRINGER. Tropè et al beskriver i Tidsskriftet endringer i livmorhalsprogrammet ved innføring av primær HPV-testing. En randomisert og gradvis innføring for å sikre god dokumentasjon på at fordelene med å gå over til ny screeningalgoritme overveier de negative følgene, vektlegges.

En gradvis innføring er også viktig for å sikre en mest mulig jevn strøm av pasienter, noe som vil være svært viktig for gynekologer og allmennleger som tar prøver. Det gir logistiske utfordringer å endre screeningintervall fra hvert tredje år til hvert femte år. For patologilaboratoriene som utfører livmorhalsscreening, betyr dette en gradvis overgang fra en personellkrevende manuell prosess med mikroskopering til en maskinell prosess. Nedgangen i antallet celleprøver som skal vurderes mikroskopisk, vil skje gradvis.

Jeg er forundret over at Kreftregisteret, som administrerer livmorhalsprogrammet, ikke har påpekt dette tydeligere forut for Helse Sør-Østs vedtak.

KVALITETSSVIKT? De tre valgte laboratoriene besvarte i 2016 om lag 18 prosent av prøvene i Helse Sør-Øst. Den drastiske sentraliseringen medfører at de tre laboratoriene må besvare et betydelig økt antall celleprøver fra 2019. Dette vil kreve investeringer og kapasitetsoppbygging samtidig med at godt kvalifiserte laboratorier i regionen bygger ned kapasitet.

Jeg frykter at en samtidig drastisk sentralisering og randomisert innføring av HPV-testing i en overgangsfase kan gå ut over kvaliteten på programmet. Det er uheldig at HSØ ikke har lyttet til fagmiljøet og ventet med drastisk sentralisering inntil volumet av celleprøver som skal vurderes i mikroskop, går ned.

Ingen oppgitte interessekonflikter:

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 19/2017

Powered by Labrador CMS