Fastlegevikar uten LIS1 er feil bruk av nye leger

Vi er nå bekymret for at de som er i sin første jobb som fastlegevikarer, veiledes og følges opp for lite. Vi er bekymret for at de skal få vanskelige oppgaver og traumatiske opplevelser uten et formelt nettverk rundt seg – og for at de skal gjøre feil som går utover pasienter og dem selv.

Publisert
Elin Olaug Rosvold

Kronikk: Elin Olaug Rosvold, prodekan for medisinstudiet ved Universitetet i Oslo
Christen Peder Dahl, studieleder Enhet for legeutdanning, Universitetet i Tromsø
Melanie Rae Simpson, studieprogramleder ved medisinstudiet, NTNU
Harald Gotten Wiker, leder av programutvalget for medisin ved Universitetet i Bergen

Christen Peder Dahl


20 PROSENT AV
vikarene i fastlegeordningen har ikke gjennomført lege i spesialisering (LIS1). første trinn). Dette fremgår av Helsedirektoratets oppfølging av Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020–2024 for 2. tertial 2022 som er omtalt i Dagens Medisin 2.november 2022.

Samtidig gir helseministeren nå unntak for kompetansekravene for fastleger ut 2023, noe som kan øke antallet vikarer uten LIS1.

Mange av disse vikarene uten LIS1 er trolig våre nyutdannede kandidater fra de fire medisinstudiene i Norge. Dette er studenter som har fått autorisasjon som lege etter å ha bestått alle eksamener og fått godkjent sine praksisperioder.

UMIDELBAR OPPFØLGING. Medisinutdanningen er rettet inn mot at studentene umiddelbart etter siste eksamen skal få videre opplæring, praktisk trening og veiledning i LIS1-tjenesten. LIS1 erstattet den tidligere turnustjenesten, og den har samme innhold - ett års tjeneste i sykehus etterfulgt av et halvt år på et allmennlegekontor og i kommunehelsetjenesten. Tjenesten innebærer tett oppfølging og veiledning av erfarne leger, og sykehusene og allmennlegekontorer har forpliktet seg til å gi denne veiledningen.

Formålet er å sikre de nyutdannede legene god og trygg innføring i arbeidslivet som lege.

Nyutdannede leger får ingen god og trygg start på sin yrkeskarriere hvis de skal jobbe selvstendig som fastlege uten formell veiledning av erfarne kolleger

BEKYMRINGSFULLT. Nå er vi som har utdannet de nye legene, bekymret for dem som er i fastlegevikariat. Vi er bekymret for at de skal få for lite veiledning og oppfølging i sin første jobb som lege, vi er bekymret for at de skal få vanskelige oppgaver og traumatiske opplevelser uten et formelt nettverk rundt seg – og vi er bekymret for at de skal oppleve å gjøre feil som går utover pasientene og dem selv.

De nyutdannede legene har tilegnet seg mye kunnskap og ferdigheter, og er kvalifiserte og autoriserte til å behandle pasienter. Samtidig er det viktig at de får en god og trygg start på sin yrkeskarriere. Det får de ikke hvis de skal jobbe selvstendig som lege uten formell veiledning av erfarne kolleger.

MINDRE TRENING. De nyutdannede legene ble tidligere ikke autorisert før de hadde gjennomført turnustjenesten, og de kunne dermed ikke arbeide selvstendig som lege før etter at de hadde hatt 1,5 år med praktisk, klinisk trening under veiledning etter ferdig studium. De kunne ikke jobbe selvstendig som fastlegevikar mens de ventet på turnusplass. I 2017 ble turnustjenesten erstattet med LIS1, og tidspunktet for autorisasjon ble flyttet til umiddelbart etter avsluttet studium. Imidlertid ble det ikke gitt krav om endring av studiet for å kompensere for bortfall av praktisk tjeneste før autorisasjon.

Dette innebærer at en nyutdannet lege med autorisasjon i dag har mindre trening i legearbeid enn tidligere.

UHELDIG START? Mange studenter har det siste året av studiet arbeidet som lege med studentlisens, der kravet er at de arbeider under veiledning av en erfaren lege. Vi vet derfor at mange har fått en god del trening i legearbeid, og at både de og arbeidsgiverne nok kan føle seg trygge på at de har tilstrekkelig erfaring til å gå inn i et vikariat. Vi er likevel bekymret for at det å jobbe selvstendig uten å ha fått treningen og veiledningen som er innebygget i LIS1, kan gi legene en utrygg og uheldig start på yrkeskarrieren.

Det er å håpe at kommunen som ansetter en lege uten LIS1 som vikar, sørger for at vikaren har tilgang til god, daglig veiledning av en erfaren kollega. Den første som taper hvis dette mangler, er den nyutdannede legen.

TA ANSVAR! Vi ønsker ikke at nyutdannede leger som venter på LIS1, skal gå uten å gjøre relevant arbeid i ventetiden. Vi mener imidlertid at relevant arbeid, altså legearbeid, bør skje i sykehus der de har et større fagmiljø rundt seg og bedre mulighet til å få opplæring og veiledning.

Vi mener også at myndighetene må ta ansvar og sørge for at våre nyutdannede kandidater kan komme i gang med LIS1 umiddelbart etter at de er ferdige med studiene. Da vil det bare ta halvannet år før de kan begynne i en stilling som allmennlege i spesialisering (ALIS), og være med på å sikre rekruttering til fastlegeordningen.


Ingen oppgitte interessekonflikter


Dagens Medisin, fra Kronikk- og debattseksjonen i 16-utgaven

Powered by Labrador CMS