Det er tillatt å være saklig, Kristiansen

Når Ivar Sønbø Kristiansen antyder at vi opptrer etisk uforsvarlig og skjønnmaler hele systemet, leser han vår studie slik fanden leser bibelen.

Publisert
Joachim Tranvåg Foto: UiB

Innlegg: Eirik Joakim Tranvåg, tidligere doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen (UiB)
Øystein A. Haaland, professor i medisinsk statistikk ved UiB
Ole Frithjof Norheim, professor i medisinsk etikk ved UiB
Bjarne Robberstad, professor i helseøkonomi ved UiB

Ole Fritjof Norheim Foto: Marit Hommedal

KRITISK DEBATT rundt ny forskning er viktig, og vi er glade for at Ivar Sønbø Kristiansen, i et blogginnlegg i Dagens Medisin, engasjerer seg i vår nye forskningsartikkel.

Kristiansen kommer imidlertid helt skjevt ut allerede fra start når han fastslår at vi har evaluert Nye metoder-systemet og trukket uforbeholdne positive konklusjoner. Dette er svak lesning av artikkelen vår. Vår artikkel er ikke, og var heller aldri ment som, en evaluering av Nye metoder-systemet.

FALLER PÅ EGEN URIMELIGHET. Hensikten med studien står klart og tydelig i artikkelteksten. Det er å presentere det norske systemet for godkjenning av legemidler (altså Nye metoder-systemet) og spesifikt hvordan systemet forsøker å balansere hensyn til kostnadseffektivitet og rettferdig fordeling av helse gjennom de vedtatte kriteriene for prioritering.

Vår plan for artikkelen og søknad om innsyn i den konfidensielle prisinformasjonen ble sendt i mars 2019. At Kristiansen antyder at vi aktivt valgte å ikke følge opp funn fra Proba-rapporten som ble offentligjort i november 2021 faller på sin egen urimelighet.

NOEN GODE INNSPILL. Kristiansen har en rekke kommentarer om studien vår. Noen innspill er gode. Manglende åpenhet om priser og kostnadseffektivitet gir åpenbare demokratiske og faglige utfordringer som langt på vei gjør det umulig å etterprøve legitimiteten til vedtakene i Nye Metoder.

Det er selvsagt en svakhet at vi ikke hadde lov til å presentere alle verdier på figurene våre, men vi er altså nødt til å operere innenfor loven. Det studien vår viser, gjennom bruk av relative størrelser, er at det i prinsippet blir foretatt en vekting mellom hensynene til kostnadseffektivitet og alvorlighet - slik et samlet Storting vedtok gjennom prioriteringsmeldingen. Dette er viktig og relevant informasjon, også hvis man er kritisk til andre deler av Nye metoder-systemet.

IKKE KORREKT. Vi er enig i at budsjettkonsekvens og usikkerhet ville ha vært verdifulle perspektiver for analysene, men vi klarte ikke å inkludere disse på en god måte for hele datasettet. Det er faktisk ikke korrekt, slik Kristiansen skriver, at budsjettkonsekvens og usikkerhet blir publisert i rapportene. For de analysene som gjelder – nemlig de som inkluderer konfidensielle priser – er budsjettkonsekvensene i all vesentlighet sladdet. Og usikkerhet blir ikke rapportert på en systematisk kvantifiserbar måte.

I en logistisk regresjonsmodell bør heller ikke McFaddens R2 forstås som at 0.31 betyr at "bare 31%" av variasjonen forklares av modellen, slik Kristiansen skriver. Faktisk skriver McFadden selv at 0.2-0.4 "represents excellent fit". Det er mulig det er denne misforståelsen som ligger bak når Kristiansen skriver at "... kostnad og effekt var nærmest uten betydning for noen av beslutningene …" Dette stemmer rett og slett ikke, og illustreres blant annet i vår Figur 2 i artikkelen. 

STERK BESKYLDNING. Avslutningsvis spør Kristiansen om studien vår er etisk forsvarlig utført. Det er en sterk beskyldning som vi mener er urimelig.

La oss presisere: Vi er ikke «en forskergruppe», men forskere med hovedtilhørighet i tre ulike forskingsgrupper ved Universitetet i Bergen (UiB). Ingen av oss har økonomiske eller andre interesser i Nye metoder, eller i utfallet av evalueringen. Vi har i andre sammenhenger ytret oss kritisk til deler av Nye metoder-systemet. Tre av oss hadde heller ingen rolle i forarbeidene til Prioriteringsmeldingen, mens den fjerde foreslo en annen operasjonalisering av alvorlighet enn den som ble innført og som nå er satt under lupen.

SAKLIGHET ER TILLATT. Vi mener at våre funn er et viktig bidrag til den videre utviklingen av Nye metoder-systemet, og et viktig supplement til Proba-rapporten.

Når Kristiansen antyder at vi opptrer etisk uforsvarlig og skjønnmaler hele systemet, leser han vår studie som fanden leser bibelen.

Det er lov å være uenig Kristiansen, men det er også tillatt å være saklig.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS