Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Torgeir Bruun Wyllers blogg Publisert 2019-04-18

Amerikanske tilstander?

For meg har begrepet «amerikanske tilstander» etter hvert fått to betydninger. Begge gir grunn til bekymring.

Mange er bekymret for at vi får et todelt helsevesen i Norge. Bekymringen bunner i at det offentlige i økende grad avslår å betale for behandlingsmetoder som er effektive og oppleves meningsfulle for dem det gjelder. De rikeste kjøper seg behandlingen privat i stedet. Slik er det som kjent i USA (og mange andre land), derav uttrykket «amerikanske tilstander».

Jeg deler denne bekymringen. Men for meg er den andre bekymringen større. Den skyldes at også den offentlige helsetjenesten – den som (nesten) alle i Norge er helt enige om at stat eller kommune skal ivareta på våre alles felles vegne – i økende grad blir preget av verdier lånt fra et privatkapitalistisk system.

Nylig ble jeg gjort oppmerksom på den amerikanske legen Zubin Damania (ZdoggMD). Han driver standup og produserer små videoer ved siden av å jobbe som kliniker. Se f.eks. på denne:

It’s Not Burnout, It’s Moral Injury (varighet 6 min 20 sek).

Han er veldig amerikansk og veldig spissformulert, og han snakker om en helkommersialisert og profittdrevet helsetjeneste. Men hør godt etter: Snakker han ikke ganske mye om norsk offentlig helsetjeneste også?

 • Om elektroniske pasientjournaler som fortoner seg som regnskapsprogrammer med en touch av klinisk informasjon på toppen
 • om helsepersonellets tap av autonomi og derved svekket mulighet til å møte pasienten som menneske
 • om personlige, moralske kriser hos helsepersonell forkledd som «utbrenthet»
 • om administratorer som totalt mangler innsikt i hvordan møtet mellom pasient og helsepersonell «på gulvet» i helsetjenesten fortoner seg.

Vi kan snakke om to former for privatisering av norsk helsetjeneste. Den ene består i at de som har råd til det, kjøper seg bedre tjenester enn dem som har dårligere råd. Den faren er det mange som ser, og den blir en del diskutert.

Den andre består i at den offentlige helsetjenesten mister av syne nettopp de verdiene den i kraft av å være offentlig skulle holde i hevd. Vi ønsker en sterk offentlig helsetjeneste i Norge fordi vi forventer at den skal være styrt ut fra andre verdier enn profitt, omdømmebygging og kontroll med de ansatte. Trolig kan vi ta i bruk så store ord som å si at det norske sosialdemokratiets sjel på 1900-tallet bestod av idéer om likeverdighet, tillit og samarbeid til beste for dem som hadde bruk for samfunnets tjenester. Økonomi var viktig den gangen også, men økonomiens formål var å bidra til at folk skulle få de tjenestene de trengte. Nå er økonomien blitt alle tings mål. Vi bruker profittens språk selv i den helsetjenesten som staten – folket – vi – eier. Tilliten krymper, helsepersonellets autonomi forvitrer, de står i fare for å bli preget av desillusjoner kynisme, styringssystemene eser ut og blir dysfunksjonelle og dyre, akkurat slik som Zubin Damania beskriver det fra USA.

Denne formen for privatisering er det det nok også mange som ser, men få som setter ord på i den offentlige debatten. Det skyldes det antakelig at vi snakker om mekanismer der det ikke er så lett å peke på en tydelig «fiende». Men det skyldes også at de strukturelle forholdene i norsk helsetjeneste som baner veien for en slik uønsket utvikling, slik som foretaksorganiseringen av sykehusene, systemet med innsatsstyrt finansiering og samhandlingsreformens dagmulktordninger, i stor grad bygger på bred politisk enighet mellom Arbeiderpartiet og Høyre, og til dels også de øvrige politiske partiene.

Norsk helstjeneste er fortsatt svært god. Men den står i fare for å forringes – på flere måter. Jeg tror endring bare kan komme nedenfra, ved at helsepersonell står opp for helsetjenestens tradisjonelle, moralske grunnverdier. Man kan begynne med å spre Zubin Damanias video.

Kommentarer

 • Sven Richard Haugvik 28.04.2019 09.28.00

  Lege

  I Norge er vi sterkt belastet med Europa-kompleks, det viser alle helseministrenes misbruk av Commonwealth Fund Surveys. Her har fastlegene spesielt fått svi med bakgrunn i HOD-biasert presentasjon. Om det skulle være slik at det lokale selvstyre forvitrer og at staten blir stående egenmektig uten konkurrerende makt i kommunene eller sykehus, og om vi skulle se dette som en farlig glidning mot mykt despoti, ville vi da kunne mobilisere ZdoggMD til beskyttelse? Det er klinkende klart at han snakker ganske mye om norsk EØS-infiltrert offentlig helsetjeneste. Som et sluttprodukt bør målet uansett være (nye) styringsregler for standarder i moderne kapitalisme og nyliberalistisk posthumanisme. Betingelsen må være samvalg i utvidet betydning av Bent Høies mantra; «Ingen beslutning om med - uten meg», noe som pussig nok byråd Tone Tellevik Dahl skriver så betimelig om i siste DM s.18.

 • Sven Richard Haugvik 24.04.2019 16.33.00

  Lege

  Although NPM risks becoming part of the jargon of management consultants everywhere, there is also reason to believe that modern definitions of governance will continue to help us understand new aspects of governmental decision-making. “New governance” (NPG/GPM) also represents a driving force in current modernization efforts with its emphasis on the central role of citizen participation and civil society In this sense I agree with Donald F. Kettl that a “theory of public administration means in our time a theory of governance as well.”

 • Sven Richard Haugvik 24.04.2019 16.52.23

  Lege

  The English word «governance» has burrowed its way into Norwegian parlance since the mid-1990s. For Norwegian diplomats and other officials working with the EU institutions in Brussels, governance simply represent a synonym for administrative policy (Ref. Norwegian Delegation to the EU. 2008. Forvaltningspolitikk (European governance). [Cited: 25 Jan 2009.] www.eu-norge.org/Politikkomrader/ ).

 • Sven Richard Haugvik 23.04.2019 17.32.37

  Lege

  Helsefortaksmodellen, les Jens Stoltenbergs «baby» av 2002, er strikt definisjonsmessig basert på foretaksprofitt. Dermed også lettere å styre av eier ovenfra i et NPM/ GPM-system. De årlige oppdragsbrevene til RHF/HFene tyder nettopp på dette. Litt DA-historikk fra september 2011: «Foretaksreformen er Jens’ baby. Han tenker: Bare krisa i OUS går over, roer det seg. Partiorganisasjonen får beskjed om å sørge for krisehåndetring. Muligens er partisekretær Raymond Johansen litt oppgitt over stribukken Jens. Foretaksreformen, vet han, er jo høyrepolitikk. Men Johansen er lojal» (sitat slutt). Foretaksmodellen for universitetene står for tur. Hvis disse også blir selveiende institusjoner, vil dette føre til en økt markedsstyring som står i konflikt med ideen om akademisk frihet. Pasientkvalitet er uansett sluttproduktet, og hun blir stadig mer informert om «pasientens helsevesen», samvalg og fritt behandlingsvalg - av systemloyale regelstyrte fastleger. Konflikt? The NPM-show must go on!

 • Sven Richard Haugvik 24.04.2019 13.49.31

  Lege

  Før systemkritikken og krav om endring kan begynne må vi kanskje vite hva vårt MORAL-INJURY-SYNDOM skyldes. Hva er SYSTEMET vi skal fronte fra grasrota? Government performance management (GPM) «Running by the numbers» er nyere ledelse hvor skjønnsutøvelsen nå erstattes med prosedyrer og absolutt kontroll. Absolutt STYRING er poenget, nærmere knyttet til statsbudsjettet og høringer, med Management-By-Objectives-And-Results (MBOR). Now widely used in the public sector in Norway, made mandatory in 1990. Performance measurement and management is a main component of the NPM movement (the Norwegian style has been pragmatic). The model is partly based on distrust. The NPM / MBOR modell are not a fad that will soon pass, but rather exists in many different versions. Executives must, in all models, use reported results to reward good performance or PUNISH bad. The main MBOR hypothesis is that this model enhances efficiency .. are we stuck in our PTSD?

Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og styreleder i Helsetjenesteaksjonen

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!