Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Bent Høies blogg Publisert 2013-02-04

Det er behov for flere avtalespesialister

Professor Jon Magnussen går i rette min påstand om at det er behov for flere avtalespesialister for å redusere køene til spesialisthelsetjenesten. Bakgrunnen er min Tweet fra Helseminister Støre sin presentasjon av styringsmålene for spesialisthelsetjenesten i 2013.

Der skrev jeg: ««Ikke et ord fra @jonasgahrstore om de som står for 1/3 av dagbehandlingen, og som behandler 6 ganger flere pasienter», med link til denne interpellasjonen fra Stortinget.

Tallet seks ganger flere pasienter er utdypet i denne interpellasjonen. Det baserer seg på aktivitetstallene fra 2006, der det var 1,9 polikliniske konsultasjoner pr. årsverk i somatiske sykehus versus 13.9 hos avtalespesialistene, pr. dag, regnet med 220 arbeidsdager.

For å gjøre det helt klart: jeg mener dette ikke er tall som er dekkende for en beskrivelse av forskjellen i effektivitet mellom sykehus og avtalespesialister. Det finnes mange grunner til at det er slik, og mange forhold kan forklare dette. Men tallene ble brukt for å sette på spissen at igjen blir avtalespesialistene totalt uteglemt når en snakker om utviklingen i spesialisthelsetjenesten. Tweeten har en link til et lengre innlegg som utdyper spørsmålet om likheter og ulikheter mellom sykehus og avtalespesialister, og trekker frem en rekke undersøkelser som underbygger at det er behov for flere avtalespesialister.

Da må vi tilbake til hva som var bakgrunnen. Helseministeren eneste reelle nyhet i sin presentasjon var at de vil avvikle den sentrale godkjenningen av spesialiststillinger ved sykehusene. Det ble begrunnet med behov for flere leger i sykehus og for lite fleksibilitet. Jeg er helt enig. Men i en slik sammenheng så er det svært relevant å reise en diskusjon om behovet for flere spesialister er størst i sykehusene eller som avtalespesialister.

Siden 1998 har antallet årsverk leger økt i sykehusene (inkludert psykiatri) med 3989 årsverk. Det har med andre ord ikke vært en sterk brems i utviklingen her. Selv om dagens sentrale godkjenning er for byråkratisk med tanke på å fikse flaskehalser, så kan det ikke være et generelt problem at vi har hatt for liten vekst i antallet spesialister i sykehus. I samme periode har antallet hjemler i avtalepraksis økt med 6.

Mellom 80-90 % av de som står i helsekø venter på poliklinisk behandling og dagbehandling. Avtalespesialistene utfører allerede i dag i overkant av en tredjedel av disse.

I 2000 utga Jon Magnussen m.fl. selv en rapport fra Sintef Helse der en hadde sammenliknet pasientsammensetning, virksomhetsinnhold og kostnader i privat praksis og på poliklinikker i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal innen spesialitetene indremedisin, øre, nese og hals og øye.

Konklusjonen var:

 • Kostnadene pr konsultasjon er betydelig lavere hos private spesialister enn ved offentlige poliklinikker.
 • Private spesialister utgjør en stor del av tjenestetilbudet.
 • Pasientgrunnlaget er nokså likt i privat praksis og på poliklinikkene.

En tidligere Sinte Rapport fra 1996 som omhandler psykiatri sier: «Selv om de offentlige poliklinikkene har 10 ganger så mange behandlerårsverk, utfører de «bare» 3 ganger så mange konsultasjoner. De privatpraktiserende psykiatere har altså 3. ganger flere konsultasjoner (pasienttimer) pr. år enn psykiatere i offentlig poliklinikk.»

Jeg mener det er behov for å pålegge helseforetakene å opprette flere avtalehjemler for spesialister utenfor sykehus. Det er også nødvendig å gjennomføre planen med å inkludere avtalespesialistene i utdanningsordningen. Det er ikke noen grunn for at ikke avtalespesialister også skal ta imot leger under spesialisering. Det ønsker også avtalespesialistene selv. Saken er klar i departementet, det er bare å gjennomføre det.

Jeg skal ikke gå inn i Magnussen sitt regnestykke. Det bygger på så mye usikkerhet og snevrer inn avtalespesialistenes arbeidsfelt så mye at det må bare anses som et innlegg i debatten.

Mitt poeng er at det er behov for en bedre arbeidsdeling og samarbeid mellom sykehus og avtalespesialister. En økning i avtalespesialister vil være en effektiv måte å redusere køene til helsevesenet på, samtidig som spesialisthelsetjenesten desentraliseres. Det burde derfor også være helt i samsvar med den medisinske utviklingen og tenkningen som ligger bak samhandlingsreformen.

Kommentarer

Bent Høie

Helseminister Bent Høie har representert Høyre og Rogaland på Stortinget siden 2000. Han har utdannelse fra Norsk Hotellhøgskole og grunnfag i rettsvitenskap.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!