Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Anita Vatlands blogg Publisert 2021-09-10

Jakten på "kjærligheten"

Det at pårørende og familier har omsorg for og hjelper sine syke og eldre er verdt milliarder av kroner for staten Norge! Pårørende bidrar med 136 000 årsverk og det utgjør nesten halvparten av omsorgen som syke og eldre får. Derfor har vi sett ulike politikere som har opptrådt som frierne i «Jakten på kjærligheten", for å friste pårørende med ulike forslag.

De politiske frierne har stilt med ulike løsninger i valgkurvene sine, med tilbud de mener at pårørende trenger. Forslagene er mange og spenner vidt: «Kommuner bør ha en pårørendestrategi. Det må gjøres en gjennomgang av Omsorgsstønaden og grunnlaget for å få denne. Avlastning forskrevet av fastlegen på «blå resept». Omsorgsdager for å ta seg av syke over 18 år. Utvide økonomiske ordninger. Kontantstøtte til pårørende til eldre over 75 år. Eldre innvandrere kan få pengestøtte for å ta seg av sine egne eldre.» (Den siste så vi faktisk ikke komme ikke komme!)

Hjemmelekse i neste Stortingsperiode  

Tilsammen kunne det blitt riktig bra. Men løsningene er springende og oppstykket og det skyldes at et viktig dokument og en Stortingsmelding ikke er fulgt opp:

I Programmet for en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk 2014-2020, som ble behandlet av Stortinget og Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg, sto det: «I neste fase av programmet utredes spørsmål om endringer i de økonomiske kompensasjonsordningene og permisjonsbestemmelsene i samarbeid med Arbeidsdepartementet».                                                                           

Da vil man gjøre mye som de fleste pårørende selv sier de trenger! Det viktigste for den største gruppene pårørende i arbeidsfør alder er: 1. Nok støtte i form av avlastning og trygg og forutsigbar hjelp for både syke, eldre og meg som pårørende. 2. Å kunne kombinere arbeid og omsorgen som pårørende. Det innebærer betalte omsorgsdager for syke over 18 år og velferdspermisjoner som er dekket når man yter omsorg som det offentlige ellers måtte utført.

Vår forventning til neste Stortingsperiode er at denne jobben gjøres og at det blir nedsatt et offentlig utvalg som utreder disse spørsmålene, med representanter både fra organisasjoner, arbeidslivets parter og Pårørendealliansen.

Pårørendes «kjærlighet» kan ikke tas for gitt                                                      

Det føres en bevisst «Hjemme lengst mulig» politikk. Det er stor satsning på mer hjemmebehandling. Koronaperoden har satt fart på digitalisering og hjemme-sykehus er et ord i økende bruk. Men hjemme-sykehus innebærer ofte at «det må være en omsorgsperson til stede» med andre ord - ofte en pårørende. Og vi vet allerede at «hjemme lengst mulig» innebærer store belastninger på mange pårørende og at tempoet i bygging av ulike heldøgnstilbud har stått stille for lenge.

Det politikerne må ta inn over seg, er at ikke pårørende kan betale regninger med «kjærlighet»! Pårørende er borgere, som i Perspektivmeldingen skal arbeide mer, stå i heltid og antagelig jobbe lenger. Det de trenger er en helhetlig politikk som gjør det mulig å kunne yte den omsorgen man kan i den livsfasen man er, uten at man selv skal ta kostnader og regningen på egen lommebok, helse og pensjon!

De kommende generasjoner pårørende vil sette større krav og betingelser for å bidra med det de gjør. De kan ikke sees på som et korps av «pleiere» som kan tre inn og overta enda mer, og som kan avspises med tilfeldige fristelser og enkeltløsninger.

For det nye Stortinget blir oppgaven å lage løsninger for de 800 000 pårørende, som absolutt er "vanlige" folk i virkelighetens verden. Politikerne som skal «Jakte på kjærligheten» må ha løsninger for et moderne familieliv og som tilpasses konsekvensene av det de selv bestemmer. Staten sparer store penger på den politikken de selv fører. Tiden for å tilby pårørende fristelser og enkeltforslag som konsekvenser av en villet politkk er forbi!

Vi ser frem til en spennende Stortingsperiode og et godt samarbeid med alle politiske partier!

Med dette ønskes Godt valg!

Kommentarer

Anita Vatland

Anita Vatland er daglig leder for Pårørendealliansen, en paraplyorganisasjon for pårørendeområdet uansett diagnose eller tilstand til den eller de man er pårørende for. Vatland har lang erfaring fra arbeid med helsesektoren og har bakgrunn som siviløkonom.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!