Lisbet Rugtvedts blogg

Hvor ulikt blir vi behandlet?

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Lisbet Rugtvedt

Lisbet Rugtvedt var fram til 31. desember 2018 generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen og har vært statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Hun har også vært stortingsrepresentant og byrådssekretær for kultur i Oslo kommune.

En grunnleggende forventning til helsetjenester i Norge, er at vi får like god behandling og en likeverdig oppfølging uansett om vi er rike eller fattige. Det er da også tverrpolitisk enighet i Norge om at alle skal ha et likeverdig tilbud om helsetjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. I denne valgkampen diskuterer politikerne om vi har, eller kan få en todelt helsetjeneste. Men vi trenger mer kunnskap og diskusjon om hvilke sosiale skjevheter vi har når det gjelder helsetjenester. 

Det er både overraskende og skuffende at vi ikke har en god og helhetlig oversikt over om vi får likeverdig behandling, uavhengig av sosial bakgrunn. Den foreliggende kunnskapen tyder på at det ikke er sosial ulikhet i bruk av allmennlegetjenester, og at det ikke er sosial ulikhet i sykehusinnleggelser. Men mennesker med høy inntekt eller lang utdanning ser ut til å motta flere tjenester på poliklinikk på sykehus og legespesialister utenfor sykehus. I kontakten med mennesker som er berørt av demens, hører vi ofte at det kan ha stor betydning for tempo og omfang av utredning at pårørende eller en selv står på for å bli undersøkt.  

Det er flere enkeltstudier som har gitt svært urovekkende fakta. En studie fra Kreftregisteret viste for i fjor at rike og høyt utdannede oftere får operasjon mot lungekreft. En studie fra Oslo viser at det er omtrent like mange nye tilfeller av kreft i Oslo vest som i Oslo Øst, men at det er mange flere som dør av sykdommen på østkanten. Vi kan ikke fastslå at det er ulikhet i helsetjenesten som er årsaken til dette, men vi må i hvert fall stille oss dette spørsmålet og gå grundigere til verks for å finne ut av det.

Vi må komme oss fra enkeltstudier og spekulasjoner til solid kunnskap om sosial ulikhet i norsk helsetjeneste. Derfor t bør det tas politisk initiativ til en uavhengig utredning om ulikhet i helsetjenesten. Forskere bør utrede status og utviklingstrekk når det gjelder sosial ulikhet både i bruk, tilgang og resultater av helsetjenester. Vi må få på bordet hvilken betydning helsetjenesten selv har for sosial ulikhet i helse i den norske befolkningen. Og ikke minst, vi må få frem systematisk kunnskap hva som er og kan være ulikhetsdrivende faktorer eller mekanismer i norsk helsetjeneste, enten det er innen finansiering, organisering, regulering, samhandling eller kommunikasjon.

Vi må bort fra mer eller mindre kvalifisert synsing. Tiden er kommet for å videreutvikle et likeverdig helsesystem basert på kunnskap.

Powered by Labrador CMS