Torgeir Bruun Wyllers blogg

Honnør til Marit Bjartveit!

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og styreleder i Helsetjenesteaksjonen

Full støtte til Marit Bjartveit og hennes stab i Klinikk for psykisk helse og avhengighet, OUS

Det har lenge vært stor motstand mot planene om å flytte all psykiatri og rusbehandling i Nye Oslo universitetssykehus til Aker sykehus. Planene innebærer nedleggelse av Gaustad sykehus. Fagfolk og ansatte har protestert mot å bytte naturskjønne omgivelser og ro, mot store bygningskomplekser i tett nærhet til Ring 3 og Sinsenkrysset. Samtlige sykehusaksjoner har også uttalt seg mot en flytting.

Det ligger også i planene at antallet senger til behandling av mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk skal reduseres med om lag 30 % fra dagens nivå – i en situasjon der det ikke finnes noe faktagrunnlag som tilsier mindre psykisk uhelse i befolkningen i framtiden. Snarere er det tvert om.

Protestene har hittil vært for døve ører. Ledelsen i Oslo universitetssykehus har hardnakket gått videre med forberedelsene til å fraflytte Gaustad, og å samle all behandling i Oslo på Nye Aker. Utad har den samme ledelsen stort sett forsøkt å tie protestene i hjel.

Nylig ble det kjent at den interne enigheten slett ikke er så entydig som det er blitt gitt inntrykk av. I et saksframlegg til ledermøtet i Oslo universitetssykehus 14. juni, tar en samlet ledelse for Klinikk for psykisk helse og avhengighet bladet fra munnen.

I en sjelden krass vurdering av de foreliggende planene heter det blant annet at flyttingen til akertomten vil medføre «ikke tolererbar støy for pasientene», «manglende ekspansjonsmuligheter» og «fravær av tilgjengelige funksjonelle uteområder for pasientene».

Klinikkleder Marit Bjartveit og hennes stab beskriver også store utfordringer med de bygningsmessige mulighetene på Aker, blant annet når det gjelder «bruk av felles funksjoner, flyt av pasienter og annen logistikk».

Klinikkledelsen er utvetydig i sin konklusjon: «Klinikk psykisk helse og avhengighet anbefaler ikke at klinikkens aktiviteter etableres på Nye OUS Aker.»

Dette er en oppsiktsvekkende klar avvisning av de foreliggende planene, og av den stemoderlige behandlingen av psykisk helse og rus i Nye OUS. Konklusjonen kommer etter lang tids økende frustrasjon over en prosess som ikke setter pasientenes ve og vel i sentrum, og der eneste mål å gjennomføre en prestisjefylt plan som for lengst burde ha vært henvist til skraphaugen.

Det er samtidig hevet over tvil at det krever stort personlig mot å ta et så klart standpunkt som klinikklederen her har gjort. Deler av prosjektledelsen for Nye Oslo universitetssykehus er kjent for å opptre arrogant og avvisende overfor kritikere, og tidvis direkte ubehøvlet overfor interne protester.

Alt tyder på at klinikkleder Bjartveit og hennes stab i øyeblikket mottar alt annet enn ros for sin å si fra på vegne av pasientene de har ansvaret for. Dette bekymrer oss.

Sykehusaksjonene i Oslo vil med dette uttrykke vår beundring for, og sterke støtte til, klinikkleder Marit Bjartveit og hennes stab i Klinikk for psykisk helse og avhengighet, for å våge å stå opp for pasientene og det framtidige sykehustilbudet for pasientene.

Vi vil på det sterkeste oppfordre ledelsen i Oslo universitetssykehus til å lytte til kritikken, og til å ta den til følge. Vi advarer mot å utøve press på klinikklederen eller andre i hennes stab for å påvirke til en endret konklusjon.

Det er kun gjennom faglig integritet og vilje til å stå opp for pasientene vi kan komme videre. Det er nettopp dette Marit Bjartveit og hennes stab nå har gjort. Dette fortjener ros og å bli lyttet til, ikke kritikk.

Denne teksten er felles uttalelse fra:
Hans Erik Heier
Redd Rikshospitalet/Rikshospitalets Venner

Maren Rismyhr
Aker Sykehus Venner

Lene Haug
Redd Ullevål sykehus 

Mariane Sandholdt
Stiftelsen Gaustadklubbens fond

Torgeir Bruun Wyller
Helsetjenesteaksjonen

Powered by Labrador CMS