Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Fortsatt «verdens beste jobb»

De mange positive sidene ved fastlegeyrket ser ut til å drukne i dagens mediebilde, og vi fastleger kan ha skutt oss selv i foten ved å varsle krise. Det er ikke vårt ønske å skremme unge leger bort fra faget: «Verdens beste jobb» kan fortsatt anbefales på det varmeste.

Publisert: 2021-12-03 — 12.05

Lina Linnestad

LEGELIV-KOMMENTAREN: Lina Linnestad, spesialist i allmennmedisin, fastlege i Vestby og militærlege i Oslo

I FLERE ÅR har det vært skrevet mye om utfordringene knyttet til det å være fastlege. Til tross for at ordningen rangeres svært høyt blant folk, merkes et stadig økt press som gjør at primærhelsetjenesten knirker i sammenføyningene.

Det ropes varsku om erfarne fastleger som forlater et synkende skip. Unge leger kvier seg for å stige ombord. Det kjennes uvirkelig at rekruttering er et problem til et fag og en jobb som i så stor grad utfordrer og beriker på så mange plan. Når så mange unge leger har latt seg skremme, er det virkelig på tide å gi et mer nyansert bilde av også de positive sidene ved livet som fastlege.

PARADOKS. Hvis man skal beskrive fastlegejobben, er det lett å bruke store ord og bli pompøs. Arbeidshverdagen preges tross alt av påminnelser om at man kan utgjøre en forskjell for mange mennesker. Det er ikke alle forunt å ha en jobb der dette er like synlig. Man beholder en faglig bredde og variasjon. De mange positive sidene ved fastlegeyrket ser ut til å drukne i dagens mediebilde.

Ropene om hjelp fra fastleger i spagat mellom pasienter og byråkrati ser paradoksalt nok ut til å ha bidratt til manglende rekruttering til verdens beste jobb

Ropene om hjelp fra fastleger i spagat mellom pasienter og byråkrati ser paradoksalt nok ut til å ha bidratt til manglende rekruttering til verdens beste jobb.

UTEN SIDESTYKKE. Som fastlege møter man et bredt og usortert spekter av mennesker i ulike livsfaser.  Dette mangler sidestykke i de andre spesialitetene. Man får mulighet til å følge dem gjennom både gode opplevelser og vanskelige utfordringer, og vil ofte kjenne til både familie, arbeidssituasjon og miljøet som omgir dem. Kontinuiteten i lege-/pasientforholdet bidrar til å skape en helt unik plattform til å tilegne seg en helhetlig forståelse av et menneske.

Muligheten til å sette sammen brikker i et menneskes liv over tid, gjør at man får økt forståelse og oppmerksomhet omkring samvariasjon av miljømessige belastninger, sykdommer og symptombilder. Når man har kjent en pasient lenge, kan man lettere fange opp endringer som kan være avgjørende for tolkningen av helsetilstanden.

LAVERE DØDELIGHET. Nettopp kontinuiteten har i årevis vært omtalt som ett av allmennmedisinens viktigste karakteristika. I oktober i år ble det i British Journal of General Practice publisert en studie av Hogne Sandvik med flere. De konkluderte med at pasienter som har hatt den samme fastlegen i mer enn femten år, har 25 prosents lavere mortalitet enn pasienter som har hatt samme fastlege i ett år eller mindre.

Videre så man at førstnevnte gruppe hadde 28 prosents mindre sjanse for å bli innlagt på sykehus. Det er korrigert for pasientens kjønn, alder, utdanning, bosted, fødeland, sykelighet og antallet fastlegebesøk. Det er også korrigert for ulike aspekter ved fastlegen, som kjønn, alder, spesialisering i allmennmedisin, listelengde og ledig kapasitet. Studien har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Fra et fastlegeperspektiv er den ikke overraskende.

ET FRYNSEGODE. Vi opplever daglig eksempler på hvordan langvarig kjennskap til pasienter hjelper oss i vurderingen av deres helsetilstand.

Mange oppfatter det å være «spesialist i det generelle» som en selvmotsigelse. Detaljkunnskap innen et område vil nødvendigvis alltid være mer solid forankret hos den aktuelle spesialisten. Allmennlegens spesialitet er breddekunnskap og -forståelse –og evne til å pusle sammen brikker fra systemer i og utenfor pasienten.

Å ha et yrke som innebærer nærhet til mange personer i ulike livssituasjoner bidrar til økt forståelse for menneskers styrker og svakheter. Dette styrker kjærligheten til mennesket. Kan man ønske seg et bedre frynsegode?

SELVSKUDD? Vi må håpe at en ny regjering kan jobbe sammen med oss og sikre bedre vilkår for fastlegene. Vi kan ikke miste en ordning som så åpenbart sikrer befolkningen bedre helse, og som samtidig er samfunnsøkonomisk uovertruffen. Fastlegene behandler 80–90 prosent av pasientene, men står for kun omkring fem prosent av helsebudsjettet. Uten en solid fastlegeordning vil sykehusene raskt knele.

Selv om vi er samstemt om betydningen av ordningen, kommer vi ikke bort ifra at endringer tar tid – og skremselspropagandaen ser ut til stadig å få bedre fotfeste. Vi fastleger ser nærmest ut til å ha skutt oss selv i foten ved å varsle krise. Det er selvfølgelig ikke vårt ønske å skremme unge leger bort fra faget. Derfor kan det ikke understrekes nok: Fastlegejobben kan fortsatt anbefales på det varmeste.


Dagens Medisin
, fra Kronikk og debattseksjonen i 20/21-utgaven

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Cathrine Erlandsen 05.01.2022 18.57.53

  Farmasøyt

  Fastlegene skal gjøre "alt". Legeforeningen må gi mer lit til apotekene!

 • Jørn Dahlstrøm 03.12.2021 17.28.31

  Lege

  Siden Norge er langstrakt må man ta inn over seg at mye av landet ligger ikke umiddelbart i nærheten av Oslo, og for tiden er kun Oslo som ikke opplever rekrutteringssvikt og de store konsekvenser det har. Dessverre sitter alle byråkratene der. I resten av landet risikerer man per nå ved å kjøpe en praksis at legen eller familien ikke kan avhende den om noe uforutsett inntreffer. Siden myndighetene sitter på alle kortene er dette deres ansvar og oppgave å løse dette ( de styrer forskrift, refusjoner, procapita, egenandeler, fondsordninger ensidig). Fastlegeordningen har vært utsatt for en politisk villet svekkelse siste 10-15 år. I 3-4 regjeringsperioder har man nærmest ignorert alle varsko fra bekymrede leger.

 • Arnulf Heimdal 03.12.2021 18.30.19

  Lege

  Mulig dette er resultatet av en politisk villet svekkelse. Det er vel så sannsynlig at det handler om mangeårig faglig inkompetanse i HOD. Med en helseminister som Bent Høie uten relevant kunnskap til å forstå dette har det gått galt. Når da vår nye helseminiser heller ikke gjør noe er tilliten til myndighetene borte, og fastlegeordningen vi kjenner er snart historie.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!