Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

VARIASJONER: Større bruk av avtalespesialister i Oslo, sammenlignet med andre deler av landet, er med på å bidra til den store variasjonen i bruk av helsetjenester. Illustrasjonsfoto: Per Corneliussen

Svært store variasjoner i behandling av alvorlig psykisk syke eldre

Det er store geografiske variasjoner i bruk av helsetjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). I det ferske helseatlaset reises det særlig bekymring for de alvorlig psykisk syke eldre: Eldre med boområde Lovisenberg hadde nær sju ganger flere kontakter per pasient enn de fra Finnmark.

Publisert: 2020-06-10 — 12.18

I «Helseatlas for psykisk helsevern og rusbehandling» er det undersøkt innbyggerne sin bruk av helsetjenester innen psykisk helse- og rusbehandling. Analysene er foretatt i perioden 2014 til 2018 og utført av Helse Vest.

Her kan du lese en kort oppsummering av resultatene i atlaset.

Dobbelt så mange i Bergen som i Finnmark
For voksne (18-64 år), som er den største pasientgruppa, ble de geografiske forskjellene særlig tydelige.

Når det gjelder poliklinisk behandling av voksne, har pasienter med boområde Lovisenberg tydelig høyest pasientrate, med 83 pasienter per 1000 innbygger. Lavest pasientrate hadde områdene Stavanger og Ahus.

De store variasjonene var imidlertid ikke i pasientraten for denne gruppen, men kontaktraten varierte fra 461 til 1229 mellom boområdene. Voksne fra både Bergen og Oslo-områdene fikk flest polikliniske kontakter per pasient; nær dobbelt så mange i boområde Bergen som i Finnmark.

Når det gjelder døgnbehandling for voksne, viser helseatlaset at det er tre ganger flere døgnopphold per 1000 innbyggere i boområdene UNN og Finnmark enn i boområdet Diakonhjemmet. Diakonhjemmet hadde på sin side halvannen gang så lang varighet som sine opphold sammenlignet med UNN.

Mistanke om underforbruk
Analysene viste også at variasjonen i bruk av helsetjenester var særlig store for eldre (65 år og eldre). Både bruk av poliklinisk behandling og døgnbehandling varierte mye mellom ulike deler av landet.

Pasientkontaktene varierte fra 44 til 413 i gjennomsnitt per år mellom boområdene, der eldre i Helse Nord hadde tydelig lavere poliklinisk kontaktrate enn eldre fra landet ellers.

Særlig ble variasjonene tydelige når man trakk ut de eldre med alvorlige psykiske lidelser fra gruppen som får poliklinisk behandling:

Eldre med boområde Lovisenberg hadde i gjennomsnitt per år, nær sju ganger flere kontakter per pasient enn de fra Finnmark.

Så tydelige store variasjoner gir mistanke om underforbruk av tjenestene i deler av landet.
fra rapporten

– Så tydelige store variasjoner i poliklinisk behandling av pasienter med alvorlige lidelser gir mistanke om underforbruk av tjenestene i deler av landet, skriver forfatterne.

Større bruk av avtalespesialister i Oslo, sammenlignet med andre deler av landet, er med på å bidra til den store variasjonen.

Flest barn i døgnbehandling i nord
For barn og unge (0-17 år) varierte bruk av poliklinikk lite mellom ulike deler av landet. Barn og unge tilhørende boområde Helgeland hadde flest barn til behandling i poliklinikk, mens Ahus hadde færrest.

Variasjon i døgnbehandling var stor, men det var få pasienter som fikk døgnbehandling, så resultatene må ses i lys av det.

Barn og unge i Finnmark hadde høyest antall opphold. Lavest oppholdsrate hadde Helse Sør-Øst.

Varighet av opphold var i snitt 14 døgn per opphold i boområde Nord-Trøndelag, mot opptil 67 døgn per opphold i Helse Sør-Øst.

– Forskjellene i varighet av oppholdene er markant, men nesten fem ganger lengre opphold i boområdene med lengst opphold enn i boområdene med kortest opphold, heter det i rapporten, som oppsummeres:

– Resultatene gir grunnlag for refleksjoner knyttet til innbyggernes bruk av spesialisthelsetjenestene innen psykisk helse og rusbehandling. Kunnskapen fra helseatlaset kan, sammen med andre kilder, være utgangspunkt for videre analyser for å forstå variasjonene og konsekvensene av dem for pasienter, helsevesen og samfunn – for å bidra til en mer likeverdig bruk av helsetjenestene.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!