Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Engasjement i jobben?

For å kunne forstå årsaks- og virkningssammenhenger, må man ha presise og entydige definisjoner av de faktorene man diskuterer.

Publisert: 2019-10-17 — 05.09
Stein Knardahl

JOBBHELSE-KOMMENTAREN: Stein Knardahl, professor emeritus, dr.med., avdelingsdirektør ved Avdeling for arbeidspsykologi og fysiologi ved Statens arbeidsmiljøinstitutt

«ENGASJEMENT» HAR blitt et sentralt mål for ledelse. Vi har hatt perioder der konsulenter og forståsegpåere snakket om mestring og «å bli sett». Nå er det engasjement som er gjelder. Men hva er engasjement i jobbsammenheng?

Å «engasjere» betyr å gripe inn i, ansette, by opp, angripe og vekke interesse hos. Opprinnelsen skal være fransk, fra «engager» = å pantsette. Engasjement betyr bundethet, forbindelse, forpliktelse, ansettelse.

I dagligtale brukes engasjert synonymt med å være interessert i; å bry seg om. Tilhengere av positiv psykologi bruker ordet engasjement om en tilstand; det at man bryr seg intenst om en oppgave eller om jobben her og nå.

Engasjement er kanskje bare et lekmannsord for motivasjon og positiv affekt

UPRESIS DEFINISJON. Enkelte tilhengere av utbrenthet-begrepet, for eksempel Wilmar Schaufeli, betrakter engasjement som motsetningen til utbrenthet med definisjonen «positiv, tilfredsstillende, arbeidsrelatert sinnstilstand som karakteriseres av vigør, dedikasjon og oppslukthet».

For å kunne forstå årsaks- og virkningssammenhenger, må man ha presise og entydige definisjoner av de faktorene man diskuterer. Engasjement er temmelig upresist. Det er mange forhold som har betydning for om man engasjerer seg i arbeidet. Forbedringsarbeid vil være mer effektivt om man er bevisst på faktorene som ligger under, eller som bidrar til, engasjement.

HOLDNINGER. Organisasjonspsykologien har vist at holdninger som involvering i jobben og tilknytning til organisasjonen man arbeider i, har betydning for produktivitet og fravær. Holdninger er oppfatninger og følelser om ting, mennesker og hendelser, og tendenser til å reagere på bestemte måter.

 • Involvering i jobben – «job involvement» – innebærer at man identifiserer seg med jobben, det vil si at aktivitetene og arbeidsoppgavene er viktige for egen identitet eller selvbilde. Involvering i jobben betyr at jobben inneholder oppgaver som er i overensstemmelse med personens egne mål – og at aktivitetene er forbundet med indre motivasjon. Personen er altså oppslukt av aktivitetene i arbeidet. Involvering i jobben er altså den ansattes holdning til aktivitetene på jobben. Involvering i arbeid er den mer generelle holdning at man identifiserer seg med det å arbeide.
 • Tilknytning til organisasjonen – «organizational commitment» – er holdningen til bedriften eller organisasjonen man arbeider i og for. Dette omfatter både at man føler en forpliktelse for bedriften og/eller at man føler en stolthet over å arbeide i denne bedriften.
 • Kalkulativ tilknytning er forbundet med det man opplever å ha investert av tid og innsats for bedriften.
 • Moralsk tilknytning vil si at man identifiserer seg med bedriftens mål og verdier.

MOTIVASJON. Mens involvering er holdningen at man identifiserer seg med egne arbeidsoppgaver, er holdningen tilknytning at man identifiserer seg med bedriften som helhet.

Motivasjon er driver av atferd. I jobbsammenheng er kvalitative aspekter av motivasjon de ulike dimensjoner av arbeid som motiverer individet: Penger/lønn, jobbsikkerhet, trygghet fra farer, interessante arbeidsoppgaver, mulighet for læring og godt sosialt miljø. Det kvantitative aspektet av motivasjon er intensiteten i motivasjonen for en aktivitet, fra ingen/null til intens/sterkest mulige motivasjon.

Intern motivasjon er at man er motivert av selve aktiviteten i seg selv; det vil si at det å få arbeide med oppgaven, er motivasjon. Det er generell enighet om at intern motivasjon vanligvis blir sterkere enn ekstern motivasjon, som er motivasjon av konsekvenser av å utføre oppgaven – «forsterker» – som for eksempel lønn. Involvering i jobben inneholder elementer av intern motivasjon, men er i stor grad bestemt av individets interesser og verdier. Det er dessuten mange arbeidsoppgaver som er så ensformige at det er urealistisk å forvente involvering og intern motivasjon.

FORBEDRINGSARBEID. Spørreskjemaundersøkelsen «ForBedring» gjennomføres årlig i alle helseforetak. ForBedring-kartleggingen måler «Engasjement» med blant annet spørsmål om «tilstrekkelig opplæring og veiledning», «konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet jeg utfører» og jobb-tilfredshet. Dette er mål på helt andre forhold enn engasjement.

Opplæring, veiledning og konstruktive tilbakemeldinger er spesifikke arbeidsfaktorer som er sentrale i forbedringsarbeid. Dette er faktorer som bør få stor oppmerksomhet og ikke gjemmes bort i en moteriktig, men uklare dimensjon.

Engasjement er kanskje bare et lekmannsord for motivasjon og positiv affekt. Hvis man skal styrke kvalitet, produktivitet, human kapital – og redusere fravær – må ledere på alle nivåer, og HR-avdelinger, ha kunnskaper om hvilke faktorer som har betydning, om hvilke faktorer som kan endres – og om hva som er holdninger.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 17/2019

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!