Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

MOBILBRUK: Hva kan pasienter filme i møte med helsetjenesten? Dette er noe av det Åpenhetsutvalget svarer på i rapporten som nå er ute på høring. Illustrasjonsfoto: Getty Images

MOBILBRUK: Hva kan pasienter filme i møte med helsetjenesten? Dette er noe av det Åpenhetsutvalget svarer på i rapporten som nå er ute på høring. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Utvalg ber leger og sykehus om å utforme regler for filming

Pasienter har lov til å filme legekonsultasjoner, men i noen tilfeller bør begrensninger ilegges, mener utvalg. 

Nylig la Åpenhetsutvalget frem sin utredning «Åpenhet i grenseland» etter bestilling fra regjeringen. Rapporten tar for seg hvilke regler som gjelder for fotografering, filming og lydopptak i blant annet helse- og omsorgstjenesten. Ytringsfrihet er vurdert opp mot ansvaret for å yte forsvarlige tjenester, personvern og taushetsplikt.

Mens arbeidet pågikk advarte Legeforeningen mot å tillate at pasienter og pårørende kan filme legebesøk.

– Arbeidsmiljøet for legene vil bli satt under sterkt press dersom de ubetinget må akseptere å bli filmet på jobb. I verste fall kan det føre til at helsepersonell vegrer seg fra å arbeide i situasjoner der pasienter eller pårørende kan gjøre opptak, skrev Lars Duvaland, avdelingsdirektør i Legeforeningen.

– Vanskelig å håndheve
Utvalget slår fast at fotografering, filming og lydopptak fra helse- og omsorgstjenesten i utgangspunktet er lovlig aktivitet: «Det er viktig at helse- og omsorgstjenester legger til rette for at det kan tas bilder, film og lydopptak, både fordi pasientene kan ha behov for å dokumentere forhold i tjenestene og fordi samfunnet ellers kan ha behov for innsyn i tjenestene».

KRITISK: Marte Kvittum Tangen, legevaktslege og fastlege ved Tynset legekontor, ønsker tydeligere regler. Foto: Daniel Wærnes, Legeforeningen

Samtidig påpekes det at fotografering og filming i noen tilfeller kan være forstyrrende og komme i konflikt med et forsvarlig tjenestetilbud. I slike tilfeller har virksomhetene «plikt til å bruke lovlige virkemidler for å ivareta pasientene», skriver utvalget. Generelle forbud krever imidlertid sterke grunner, understrekes det.

– Utvalget foreslår ingen lovendringer, men filming kan forbys når det er saklig og forholdsmessig begrunnet. Det er bra, men det er ikke så enkelt å se hvordan dette skal håndteres i akutte situasjoner, for eksempel ved ambulanseutrykning til skadested der det er tidspress, sier Marte Kvittum Tangen, som er legevaktslege og fastlege ved Tynset legekontor.

– Helsepersonell skal ikke måtte bruke tid og ressurser på å gjøre konkrete detaljerte vurderinger med avveininger frem og tilbake om det er ok å bli filmet. Jeg vil gjerne ha klare enkle retningslinjer og mulighet for enkelt å nekte filming, sier Tangen.

“Jeg vil gjerne ha klare enkle retningslinjer og mulighet for enkelt å nekte filming ”

- Marte Kvittum Tangen, lege

Ingen absolutt regel
Utvalget oppfordrer sykehus, sykehjem, fastlegekontor og andre helseinstitusjoner om å utforme retningslinjer for fotografering og filming. Disse kan for eksempel henge som plakater på fellesrom og pasientrom, og bør informere om at man trenger samtykke fra involverte personer før opptak publiseres, skriver utvalget.

«For at slike retningslinjer skal fungere på en god måte, bør de gi rom for rimelig skjønn, nyanser og unntak. Absolutte forbud er sjelden veien å gå», påpeker utvalget. Dette støttes av Legeforeningen.

– Én firkantet regel ville ikke fungert i hele helsetjenesten. Det er fornuftig at arbeidsgiver lokalt gjør konkrete vurderinger og setter de ansatte i stand til å håndtere situasjonene. Likevel bør man tilstrebe en enhetlig forståelse av retningslinjene slik at både ansatte i helsetjenesten, pasienter og media vet hva de har å forholde seg til. Derfor er det positivt at utredningen er sendt ut på høring, sier Aadel Heilemann, seksjonssjef i avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen.

Ikke ansvarlig for regelbrudd
Rapporten gir få entydige svar og mye er overlatt til virksomhetsledelsen å finne ut av. Legeforeningen påpeker at dette kan være krevende å håndtere.

– Næringsdrivende leger vil kunne forby filming på venterommet, men idet man kommer inn på legekontoret, hvor offentlig helsetjeneste utøves, gjelder andre hensyn. Da vurderer utvalget at legene ikke lenger vil kunne nekte filming i lys av eiendomsretten. Man må i hvert enkelt tilfelle vurderte om restriksjoner er saklig begrunnet i kravet til forsvarlige helsetjenester, sier Heilemann.

Legevaktslegen i Hedmark er kritisk til dette.

– Jeg ønsker meg mye klare retningslinjer for adgangen til å ta opp lyd- eller filmopptak under en konsultasjon. Hensynet til pasientens behov for dokumentasjon av konsultasjonen må vektlegges mindre enn betydningen dette har for konsultasjonens kvalitet. Et lydopptak vil forringe anamnesen og vil kunne bety at pasienten får en dårligere vurdering, sier Tangen.

Legeforeningen var på forhånd spent på aktivitetsplikten det enkelte helsepersonell har for å hindre filming for å ivareta taushetsplikten, for eksempel om det forventes at helsepersonell løper rundt og stopper filming der dette er forbudt.

– Det er positivt at utvalget trekker opp utgangspunkter for dette. Hvis virksomheten har informert om at filming ikke skal skje ved å henge opp plakater, så kan det enkelte helsepersonell i regelen ikke holdes ansvarlig hvis noen likevel går rundt og filmer, påpeker Heilemann.

Høringsfristen er satt til 1. oktober.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!