Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Uansvarlig lungemedisinbytte

Det fremstår som uansvarlig å utsette lungepasientene for den risikoen som innføring av medisinbytte av lungemedisin vil medføre.

Publisert: 2018-03-12 — 05.25

Kronikk: Frode Jahren, generalsekretær i Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL)
Anne Elisabeth Eriksrud, generalsekretær Norges Astma og Allergiforbund (NAAF)
Kristian Jong Høines, leder av Lunger i Praksis
Aina Akerø, leder av Norsk Forening for Lungemedisin
Olav Kåre Refvem, leder av Nasjonalt Kolsråd i Norge

LANDSFORENINGEN FOR hjerte- og lungesyke (LHL), Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), Lunger i Praksis, Norsk forening for lungemedisin og Nasjonalt kolsråd i Norge står samlet i sin motstand til å inkludere lungemedisiner i ordningen med medisinbytte i apotek, såkalt generisk bytte.

Det fremstår som uansvarlig å utsette lungepasientene for en slik risiko som innføring av medisinbytte av lungemedisin vil medføre, med de potensielt svært alvorlige konsekvenser dette kan få for lungepasienter i Norge.

URIKTIG TILTAK. Et samlet pasient- og fagmiljø innen lungebehandling imøtegår i dette tilsvaret påstandene fra Statens legemiddelverk (SLV), som ensidig prøver å tvinge gjennom et tiltak verken pasientorganisasjonene eller fagpersoner innen lungemedisin mener er riktig.

Som brukerorganisasjoner og foreninger av forskrivere og behandlere er vi svært opptatt av god og hensiktsmessig behandling av mennesker med lungesykdommer. Vi vet at behandling og oppfølging i dag ofte ikke er optimal. Det er flere utfordringer; regelmessig oppfølging, opplæring om sykdommen, instruksjon i inhalasjonsteknikk samt forskriving av medisiner i overensstemmelse med retningslinjer. Vi er derfor særlig bekymret for tiltak som kan bidra til ytterligere å forverre situasjonen for fra før svake pasientgrupper.

MANGLENDE DOKUMENTASJON. Det fremheves fra SLV at utprøving av ordningen med bytte av lungemedisiner nå fungerer så bra at bytteordning for lungemedisiner vil være forsvarlig.

Vi minner om at tiltaket ble innført fordi myndighetene erkjenner at mange lungepasienter i dag sliter med riktig teknikk. Etter en prøveperiode er tiltaket nå forlenget i tre år, slik at man kan vurdere kvaliteten av tjenesten, noe som i dag ikke er dokumentert. Tvert om; feilbruken av lungemedisiner er i dag fortsatt alt for høy, og ved å påtvinge lungepasienter medisiner de ikke er vant med, vil feilbruken øke ytterligere.

RISIKOEN. Det tilkommer at svært store grupper av pasienter heller ikke vil motta veiledning i apotek. Dette gjelder pasienter som får tilsendt medisiner med bud – enten fordi de bor i distriktene og langt unna apotek eller fordi de får hjelp til å hente medikamenter av familie, hjemmetjenesten og lignende. Dette er våre svakeste og sykeste pasienter, som ofte bruker flere typer inhalatorer, som da utsettes for en betydelig økt risiko for feil i behandlingen.

En studie fra Storbritannia viste en redusert astmakontroll som følge av medisinbytte på apotek. Når vi vet at utfordringer med etterlevelse er store i dag, vil forslaget kun medføre dårligere behandling av pasientene. Vi frykter alvorlige konsekvenser av dette. Fra en stor studie på kols-pasienter så man at pasienter med dårlig etterlevelse hadde økt dødelighet – og nesten doblet risiko for innleggelse på sykehus. Det er videre kjent at ved innleggelse for forverrelse av kols er dødeligheten på vel ti prosent hos pasienter med alvorlig kols. Med andre ord; høyere enn ved innleggelse for akutt hjerteinfarkt.

FEIL OM SVERIGE. Det stemmer ikke at man har innført bytte i Sverige, slik SLV påstår. Her har man et helt annet system. Tvert imot har det svenske legemiddelverket, i en rapport fra 2011, konkludert med at det ikke er forsvarlig å foreta generisk bytte på inhalatorer.

Det som er innført i flere områder i Sverige, er ordninger med foretrukket preparat, der legen med SLV nå ønsker å trumfe gjennom i Norge.

PASIENTEN I SENTRUM? I sitt høringsbrev viser SLV til samtaler med både pasientforeninger og fagmiljøet, i tillegg til legemiddelindustrien. Det som ikke fremgår, er at alle disse instansene er imot forslaget og har gitt klart utrykk for dette over for SLV. Vi ser med stor bekymring på at myndighetene ikke har vært lydhøre for å sette pasientene i sentrum – målet er jo «pasientens helsetjeneste».

Konsekvensene for helsetjenesten som helhet, med økt antall innleggelser og bruk av helsehjelp, er overhodet ikke vurdert, men vil med sikkerhet koste mye mer enn innføring av medisinbytte vil gi av besparelser, i form av økte lidelser og forverret livssituasjon for lungepasienter, og igjen en større både menneskelig og samfunnsøkonomisk kostnad.

FEILVURDERING. Vi mener at den dokumentasjon som foreligger, langt på vei motbeviser Statens legemiddelverks påstand om at dette tiltaket vil være trygt og lønnsomt.

Et samlet pasient- og fagmiljø innen lungebehandling er tydelige motstandere av å innføre medisinbytte innen lungemedisin. Da er det en arrogant feilvurdering av Statens legemiddelverk å tre dette tiltaket ned over hodene på de svakeste pasientene i Norge.

Oppgitte interessekonflikter: Kristian Jong Høines opplyser at han har sittet i advisory board for TEVA, GSK, BI og Novartis

Kronikk og debatt, fra Dagens Medisin 05/2018

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Frode Gallefoss 15.03.2018 10.09.03

  Med bakgrunn i egen doktorgrad på effekter av pasientopplæring ved astma og KOLS i en randomisert, kontrollert undersøkelse og >30 års erfaring som lungelege er jeg godt kjent med personer med astma og kols. Jeg er særdeles negativ til forslaget om at tørrpulverinhalatorer skal kunne byttes rundt av aktuelle apotek. Dette kan bety at pasienter med astma og kols opplever å bytte inhalator flere ganger. I tillegg vil de dårligste pasientene aldri kunne møte opp på et apotek og få den opplæring i inhalasjonsteknikk som er nødvendig. Inhalasjonsmedisin er ikke det samme som en tablett som kun skal svelges for å være effektiv. Inhalasjonsmedisin er avhengig av koordinering av inhalasjonen sammen med riktig inhalasjonsteknikk som det kan ta tid å lære seg. Jeg ser på forslaget om byttbarhet av tørrpulverinhalator som særdeles uklokt og som en risikosport ovenfor en pasientgruppe som av naturlige årsaker ikke roper høyest

Nyheter fra startsiden

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN AVVIKLET

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!