Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Bør norske fastleger gå over på fastlønn?

Mål- og resultatstyring vil gjøre det mer gunstig å være fastlege for de rike og friske. Det vil bety suksess for de sentrale helsemyndighetene.

Annons:

Kronikk: Noralv Veggeland, professor i offentlig politikk, Innlandet høyskole, Lillehammer

FASTLEGEREFORMEN var, og er, en systemreform som stiller krav til en ny måte å organisere allmennlegetjenesten på. Hovedbegrunnelsene for forslaget om å organisere allmennlegetjenesten som et listesystem eller fastlegeordning, var – og er – dels behovet for en fast legekontakt (kontinuitet) for syke eldre, personer med kroniske lidelser og andre sårbare grupper.

Annet personell i helsetjenesten mente dessuten at en fast legekontakt ville gjøre det enklere å samarbeide om enkeltpasienter med behov for koordinerte tjenester. Nå kan fastleger bli fastlønnede som en ny reform.

REFORMDEBATT. Fastlegeordningen debatteres og reform kreves fra «utslitte» fastleger. Bør fastlegene bli fastlønnet? På Aja, helseaksjonens nettsted, den 23. februar 2017, skriver fastlege Arnulf Heimdal dette:

«Tidligere tiders distriktsleger jobbet mye med mye ansvar. Dagens næringsdrivende fastleger jobber også fortsatt mye, med en gjennomsnittlig arbeidsuke på cirka 46 timer, i tillegg kommer deltakelse i kommunens legevakt på kveld/helg/natt frem til 60-årsalderen. Mye av papirarbeidet henvisninger og administrasjon har da hittil blitt gjort på ettermiddag/kveld/helg, for å kunne ta unna pasienter på dagtid. Det er riktig at dagens fastlønnede leger sannsynligvis gjøre en like god jobb med pasientene, samt bruker minst like mye tid på den enkelte pasient. Et annet poeng med fastlønn er at våre nye leger da ikke trenger å investere mye penger i en privat praksis, som jo er en privat bedrift, ikke ulik en frisørsalong, med mye økonomisk ansvar. Det vil da bli lettere å rekruttere fastleger, særlig til perifere strøk. Videre vil fastlønn utløse sykepengerettigheter og pensjonsrettigheter som dagens næringsdrivende fastleger ikke har, som jeg tror er viktig for våre nye, fortrinnsvis kvinnelige, fastleger, det vil si også viktig for rekruttering».

Beskrivelsen er riktig.

PLASSERING AV ANSVAR. Fastlegeordningen består av to kjerneelementer. For det første er det selve listesystemet, som løpende registrerer alle innbyggere som er tilknyttet en fastlege. Personer som sorterer under en fastlege, vil følgelig være på listen til en lege som har en fastlegeavtale med en kommune.

For det andre innebærer listesystemet en tydelig ansvarsplassering. Ansvaret for allmennlegetilbudet til dem som står på listen, er plassert hos en navngitt fastlege slik at listeinnbyggere vet hvor de skal henvende seg dersom de har behov for legehjelp.

Nå er altså diskusjonen kommet om fastleger skal over på fastlønn.

PORTVOKTEREN. I dagens modell skulle man tro at fastlegen kunne være et fast holdepunkt. Men erfaringen for svært mange er at hvis sykdommen er alvorlig nok, er fastlegen det første leddet som kobles fra – for aldri siden egentlig å komme igjen som en ressursperson for pasientens totale helsesituasjon. Det lages en henvisning eller bestilling. Noen papirer blir sendt. Og det er det. Det er forbausende, men pasienten er nå fullstendig overlatt til seg selv, og prisgitt den kommunikasjonen han/hun selv greier å etablere med spesialisthelsetjenesten.

Knut Røed m.fl. (2012) har forsket på fastlegenes rolle i sykmelding og uføretrygd. Han og kollegene kom frem til at fastlegen har mer å si enn man tidligere har trodd. Hovedfunnet er at fastlegen har betydelig påvirkning, og fungerer som en svært viktig portvokter for trygd. Potensielt kan legen spare samfunnet for milliarder, ved å jobbe for at pasienten heller skal tilbake i jobb enn å skulle bli permanent uføretrygdet.

Rapporten indikerer at ikke alle leger er like flinke til å stå imot press fra en pasient som ønsker sykmelding. Det kan både gå på evnen og viljen til å ta en beslutning som ikke er i tråd med pasientens ønsker. En fastlønnet fastlege kan lettere stå imot uriktig press.

SIDEVIRKNINGER. En negativ sidevirkning kan imidlertid oppstå, viser forskning. De privatpraktiserende fastlegene finansierer seg selv etter stykkprisprinsippet; ved behandling, refusjon fra Folketrygden og egenandelen fra den enkelte. Målstyring fra det offentlige vil bety at statens finansiering av fastlønnede fastleger delvis blir gjort avhengig av nærmere definerte mål og resultater. For eksempel slik: Forebyggende arbeid er gjort til et ansvarsområde for det kommunale helsevesenet, slik samarbeidsreformen er utformet. Overført til fastlegene kan de som lykkes med å redusere fedme eller forebygge diabetes, få mer penger av staten enn fastleger som lar sine pasienter bli innlagt på sykehus.

Økonomiske insitamenter virker, men det er alltid usikkert om hvilke sidevirkninger som skapes. Men sikkert er det at mål- og resultatstyring vil gjøre det mer gunstig å være fastlege for de rike og friske. Det vil bety suksess for de sentrale helsemyndighetene.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 07/2017

Kommentarer

 • Fastlege Sven Richard Haugvik 20.04.2017 08.00.20

  Jeg finner to professorale fake-news i denne artikkelen, og ber om en forklaring på hvorfor dette er presserende for en merittert skribent som Noralv Veggeland. Kanskje det sågar kunne avdekkes evidens som er komplett ukjent i Fastlegeordningen (FLO) og HOD. Falsum 1: " En fastlønnet fastlege kan lettere stå imot uriktig press." Falsum 2: - et annet poeng med fastlønn er at "Det vil da bli lettere å rekruttere fastleger, særlig til perifere strøk." Alternativt: Hvor mye/lite fastlønn (lønnstrinn) er det i tilfelle snakk om før disse fake-news evt. kunne anvendes som alternative-news?

 • Normann Svensson 19.04.2017 01.52.23

  Eller så kan man bare gjøre som i Sverige, sykelønna som blir utbetalt er oppad begrenset til omtrent 80% av full lønn og maksimalt ca. 25000 i måneden, uansett utgangslønn. Og en karensdag uten lønn. Dere vil ikke tro hvor mye "friskere" folk er her borte. Situasjoner der pasienten i Norge ville mer eller mindre kjørt på for å bli sykemeldt, og der en diskusjon ville begynt, er oftest en ikke-sak her, og pasientene har helt andre forventninger i konsultasjonen. Det er nesten rart å se hvor mye av atferden vår styres av omgivelsene. Ikke at det er noen bombe, men fortsatt litt spesielt når man ser det selv på nært hold. Sagt med andre ord: Opp til fem sykemeldinger om dagen i Norge, omtrent en i uka her i Sverige. Go figure

 • DrDigg 19.04.2017 10.44.04

  Enig i at innstramning i sykelønnsordningen, gjerne med en langt mindre rolle for fastlegene, vil frigjøre store allmennlegeressurser.

 • Arnulf Heimdal 18.04.2017 17.44.48

  Et par kommentarer; - AJA er ikke Helsetjenestaksjonen sitt nettsted. Det finnes her: htaksjonen.org . AJA er et åpent diskusjonsforum for alle som er interessert i helsespørsmål. - Det er svært lite forskning, om noe, som har vist effekt av legenes sykemelsingsarbeide. I Mandal har f.eks de prøvet ut 365 dagers egenmelding med omtrent likt resultat som dagens sykemeldingsregler. Det er heller ingen som har vist at vi har et for høyt sykefravær i Norge. Det er sannsynligvis på et naturlig nivå gitt dagens arbeidsmarked, forventninger og regelverk. At sykefraværet er dyrt er noe annet enn at det evt er høyt, og ikke legenes ansvar eller oppgave å redusere. Det er velgernes og politikernes ansvar. Som du skriver; Økonomiske insitamenter virker. - Mål- og resultatstyring (som i NPM) er mistillit satt i system, og fungerer svært dårlig i helsevesenet og annen kunnskapshåndterende og -produserende virksomhet. Det er også politikernes ansvar.

 • Fastlege 18.04.2017 12.52.22

  Jeg er selv fastlege. Om jeg hadde villet hadde jeg ikke trengt å se en pasient. Jeg kunne hatt en grei årslønn bare ved å gå på møter med NAV, kommune og arbeidsgivere (utelukkende offentlige arb.givere). Offentlige etater har endt opp med en møtevirksomhet som er helt hinnsides og som nok har gjort at de har est ut og blitt større og større. Om jeg hadde regulert lønn og arbeidstid slik at det å gå på møte ikke innebar at 2 timer med kurativ virksomhet måtte smøres ut før og etter jobb og i lunsjen de neste dagene så skulle jeg gjerne gått på flere møter, drikke kaffi og bruke 30 min på referatet fra møtet før. Nå kan jeg si nei til de uviktige møtene uten repsalier og heller bruke tiden på pasienter eller på medisinsk viktige møter. Jeg tror at vi måtte 3-dobble antallet fastleger om vi går inn kommunetralten, og hvor skal de komme fra?

 • Systemkritisk 17.04.2017 23.15.29

  Fastlege på et lite sted er siste utvei for meg. Jeg jobber heller ubetalt overtid og i praksis for en timelønn som er 25% høyere enn på Kiwi, dersom det innebærer at jeg slipper å sette meg inn i hva "hybridavtale" betyr, lenke meg fast ved å kjøpe en praksis/investere kapital, risikere at spillereglene forandres underveis, at jeg blir tvunget til å jobbe nattevakter livet ut, osv. Vi har offentlige ansatte som kriger mot hverandre. I NAV lurer de på hvordan de kan skvise fastleger mer, og ansvarliggjøre dem så folk får mindre sykepenger utbetalt, og dette kommer samfunnet bare til å pushe mer på. Andre etater lurer på hvordan de kan få flere fastleger, men samtidig betale mindre lønn. Kjære yngre folk som leser. Hopp av mens dere kan, eller bli noe annet som innebærer at dere har mulighet til å flytte fra Norge, om kommunismen brer seg enda mer.

 • Allmennlege 17.04.2017 14.47.27

  Fastlegeordningen (FLO) ble innført for vel 15 år siden, og selv om det kom en utvannet revisjon av forskriften i forbindelse med samhandlingsreformen, er FLO relativt uendret siden 2001. I løpet av disse 15 årene har stammen av fastleger blitt 15 år eldre, og mange av disse kommer til å bli pensjonister i løpet 5-10 år. Det paradoksale med FLO var at det ble gitt incitamenter til å gå fra fastlønn til selvstendig næringsdrift. Selv om mange av fastlegene i mindre kommuner har en hybridavtale, hvor kommunen tar hovedansvaret for driften av legekontoret. Antall fastleger har ikke økt utover det som skyldes befolkningsveksten. Dette til tross for at fastlegene stadig får flere oppgaver i forbindelse med eksempelvis oppfølging av sykmeldte og i samhandling med sykehus og hjemmesykepleie. Pasienter som pleies i sine hjem blir stadig flere og sykere. Det stilles nå krav om at nye fastleger skal være spesialister i allmennmedisin. I realiteten forutsetter dette fastlønn under spesialisering.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!