KONSEKVENSER: – Dersom Sykehusinnkjøp bestemmer seg for å ugyldiggjøre anbudet, vil det utsette Norge for ett år til med høyere legemiddelpriser. Men det vil også utsette noen av våre pasienter for dårligere behandling, sier Daniel Heinrich. 

Foto: Vidar Sandnes

Onkolog refser Sykehusinnkjøp og legemiddelselskap for prislekkasje-håndtering

Daniel Heinrich, onkolog og leder for Norsk Onkologisk Forening, går kraftig ut mot hvordan enkelte legemiddelselskap og Sykehusinnkjøp HF har håndtert lekkasjene av enhetspriser på kreftlegemidler. – Kan utsette pasienter for dårligere behandling, sier han.

Publisert

Tidligere denne uken skrev Dagens Medisin at Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) har gitt legemiddelselskapet MSD medhold i en klage.

Klagenemnda er et rådgivende organ som behandler klager om brudd på anskaffelsesloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne.

Det er systemet for Nye metoder som beslutter hvilke metoder som kan tilbys i spesialisthelsetjenesten. Det er de regionale helseforetakene som eier Nye metoder.

Sykehusinnkjøp HF er en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for spesialisthelsetjenesten. Det er de regionale helseforetakene som eier Sykehusinnkjøp HF.

Konkurranse til tross for prislekkasje

MSD klagde på at Sykehusinnkjøp HF valgte å gjennomføre en anbudskonkurranse på kreftlegemidler tidligere i år. Konkurransen ble gjennomført til tross for at det forut for anbudet var avdekket prislekkasjer på enhetspriser for flere kreftlegemidler, deriblant MSDs pembrolizumab (Keytruda).

Det er helt klart for meg at begge parter i saken har gjort like mye galt, og de har vært like lite smarte, etter min mening. Det verste er at det er pasientene det går utover Daniel Heinrich

Les mer: LMI og NHO anklager Sykehusinnkjøp for prislekkasje

KOFA sier i sin avgjørelse at anbudsresultatet, som ennå ikke har tredd i kraft, bør ugyldiggjøres.

Bente Hayes, administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF, sa mandag til Dagens Medisin at de innen kort tid vil ta en avgjørelse om hva som skal skje med anbudet.

– Kan utsette pasienter for dårligere behandling

Daniel Heinrich, overlege ved Sykehuset Innlandet og leder for Norsk onkologisk forening, sier til Dagens Medisin at han har kjent til saken siden den ble presentert på Sykehusinnkjøps onkologiseminar i starten av september.

Han er bekymret for hvilke konsekvenser KOFA-avgjørelsen kan medføre.

– Dersom Sykehusinnkjøp bestemmer seg for å ugyldiggjøre anbudet, vil det utsette Norge for ett år til med høyere legemiddelpriser. Men det vil også utsette noen av våre pasienter for dårligere behandling, sier Heinrich.

Dagens Medisin kjenner til at det er minst tre legemiddelselskap som har sendt inn klage til KOFA etter prislekkasjene og avgjørelsen om å gjennomføre årets onkologianbud.

Onkologen påpeker at legemiddelselskapene er i sin fulle rett til å klage på avgjørelsen om å gjennomføre anbudskonkurransen.

– Bebreider begge parter

– Det er allikevel spesielt irriterende at MSD velger å klage på denne avgjørelsen, da de faktisk kunne dratt nytte av at dette anbudet ble gjennomført. Det finnes minst én konkurranse med aktuelt legemiddel involvert der de for øyeblikket ikke er førstevalget, men der de absolutt har muligheten til å bli førstevalg.

Opplysningene ble delt med 90 personer fra 32 foretak.

Heinrich sier at han har gjort det tydelig og høylytt klart at dette er en situasjon man aldri skulle havnet i.

– Ja, det er uheldig at prisene kom på avveie, for et begrenset, men allikevel for stort antall mennesker. Det er en feil som har skjedd, men som man ikke får ugjort. Hva slags juridiske- eller anbudstekniske konsekvenser det har, må KOFA eller andre uttale seg om, det legger jeg meg ikke opp i. Men disse legemiddelprisene ble ikke offentligjort nå eller rett før sommeren. Det har vært flere hendelser, fra senhøsten i fjor til tidlig i år.

Heinrich mener saken burde, og kunne, vært ute av verden for både Sykehusinnkjøp og legemiddelselskapene for flere måneder siden.

– Jeg bebreider for det første Sykehusinnkjøp, som ikke har tatt dette alvorlig nok, til tross for at de ble varslet om at denne saken tross alt har nådd helt opp i toppetasjene i noen globale legemiddelselskap. Allikevel ble ikke situasjonen håndtert godt nok, tidlig nok, slik at vi er der vi er nå. 

Like mye bebreider Heinrich de få legemiddelforetakene som har klaget. Han understreker at det er deres fulle rett å klage, men poengterer at de uansett ikke får gjort noe med at prisene ble synlige.

– De aktuelle legemiddelselskapene har sannsynligvis regnet på det, og sett at om de fortsetter ett år til med det samme anbudsresultatet som har vært, så er de mer trygge på å tjene penger enn hvis de lar anbudet gå gjennom. Jeg mener det er tatt en ren business-avgjørelse, og det liker vi svært dårlig i Norge, sier Heinrich.

– Ba dem trekke klagen

Onkologen forteller at han også ga innspill direkte til MSDs representanter under Sykehusinnkjøps onkologiseminar tidligere denne måneden.

– Jeg ba MSD direkte om å trekke deres KOFA-klage umiddelbart, og det har de åpenbart ikke gjort. Jeg mener at slik oppførsel ikke bidrar til å forbedre samarbeidsklimaet mellom legemiddelindustri, helseforetakene og det onkologiske miljøet i Norge, sier han, og legger til:

– Det er helt klart for meg at begge parter i saken har gjort like mye galt, og de har vært like lite smarte, etter min mening. Det verste er at det er pasientene det går utover.

– Hva kan bli de direkte konsekvensene dersom anbudsresultatet blir ugyldiggjort?

– Konsekvensene blir for det første at det gjeldende anbudsresultatet blir stående ett år ekstra. Det betyr at nye legemidler, som representerer et alternativ til de legemidlene vi allerede har, ikke vil komme inn på markedet, og ikke vil få muligheten til å vinne anbudskonkurransen i år.

– Det betyr også at vi ikke vil se de ekstra besparelsene, som Sykehusinnkjøp oppnår årlig gjennom anbudskonkurransene, i år. Det kan være snakk om alt fra et ettsifret til et tresifret millionbeløp. Til syvende og sist betyr det at vi får mindre helse får hver krone vi bruker.

Ikke juridisk bindende

– Hvilken avgjørelse mener du Sykehusinnkjøp nå bør ta?

– Jeg forventer at Sykehusinnkjøp setter KOFA-anbefalingen til side, og gjennomfører og gjør anbudsresultatet gyldig. KOFA er ikke et juridisk organ, men en rådgivende myndighet. Sykehusinnkjøp kan velge å ta KOFA-avgjørelsen til orientering, men samtidig velge å anse anbudskonkurransen som gjeldende. Det forventer jeg at de gjør.

Heinrich sier han er klar over at selskapene som er involvert i denne saken da står fritt til å gå videre med andre juridiske skritt.

– Jeg ville anbefalt dem å ikke gjøre det. Det vil ødelegge for pasientene og for samarbeidsklimaet mellom fagmiljø og industri, sier han.

Dette sier MSD og Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør i MSD, Muhammed Ali sier til Dagens Medisin at det er viktig å sikre norske pasienter tilgang til rimelige legemidler.

– Det er hele formålet med anskaffelsesreglene. Derfor er det viktig at disse reglene følges, sier han til kritikken.

Han sier selskapet har siden de oppdaget at informasjon underlagt lovbestemt taushetsplikt var publisert, forsøkt å komme i dialog med Sykehusinnkjøp HF for å finne mulige løsninger.

– Sykehusinnkjøp HF har demonstrert at de vet hvordan lovbruddet kan avhjelpes, nemlig ved å la tiden gå ved å forlenge eksisterende anbud med 12 måneder, sier Ali.

Han viser til et notat Dagens Medisin har fått innsyn i. Notatet er til berørte leverandører fra Sykehusinnkjøp HF, datert til den 28. februar 2022 vedrørende anbud 2207 onkologi.

Formålet med notatet er å redegjøre for hendelser til enhetspriser på legemidler omfattet av onkologianbudet, justert anskaffelsesplan, og foreløpig tiltaksplan for kommende anbud.

Under punkt 3 om justert anskaffelsesplan står det i siste avsnitt at:

«Oppsummert er det 34 av totalt 41 sammenligningsgrupper som vil bli konkurranseutsatt i onkologianbudet 2207. De øvrige 7 sammenligningsgruppene vil bli prolongert iht. gjeldende avtale 2107, dvs. inntil 12 måneder.»

Det er også gjengitt i KOFAs avgjørelse.

I KOFAs avgjørelse, under tittelen Innklagede har i det vesentlige anført (Sykehusinnkjøp HF re.anm) står det:

 «En forlengelse av avtalen er videre ikke et realistisk alternativ.» og at «Ved en forlengelse av gjeldende avtaler, vil de offentliggjorte prisene være relevante også om ett år, og en forlengelse av avtalen vil dermed ikke rette den påståtte feilen.»

Ali viser MSD nå avventer hvordan Sykehusinnkjøp HF vil forholde seg til avgjørelsen.

Om pasienters tilgang på legemidler sier han:

– Nåværende anbudsoppsett gir pasienter tilgang til legemidler med tilsvarende effekt, og til nye legemidler der det ikke finnes alternativer, i tråd med LIS-onkologi spesialistgruppes vurderinger.

– Gjennomført på grunn av pasienthensyn

– Hendelsene som har skjedd tar vi på dypeste alvor, og vi har beklaget på det sterkeste. Dette har vi brukt mye tid på å kommunisere til både berørte leverandører og andre interessenter gjennom vinteren og våren.

Det sier Bente Hayes, administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF, til Dagens Medisin.

Hun sier at de i kommunikasjonen også argumenterte for at det var viktig å gjennnomføre konkurransen på grunn av pasienthensyn, selv om noen selskap var uenige i dette.

– Vi jobber nå med KOFA-avgjørelsen og vil så snart som mulig ta en beslutning knyttet til denne. Her ser vi på alle sider av saken.

Hun sier at for at behandlingstilbudet skal bli så bredt som mulig, er det avgjørende at anbudskonkurranser gjennomføres regelmessig.

– Dette er viktig for at pasientene kan tilbys individuelt tilpasset behandling. Da retningslinjer for innføring av nye legemidler i sammenheng med anskaffelser var på høring, fikk vi innspill på at bredden i behandlingstilbudet er viktig for pasientorganisasjoner og leverandører, inklusive MSD.

Interessekonflikt: Daniel Heinrich har tidligere mottatt møtehonorar fra MSD.

Powered by Labrador CMS