Henviser MS-pasient til Helse Sør-Øst

Helse- og omsorgsministeren ber MS-pasient om å henvende seg til Helse Sør-Øst med sitt krav om å få dekket kostnadene sine til autolog stamcellebehandling i utlandet.

Publisert

Stortingsrepresentant Laila Dåvøy (KrF) sendte 2. mars et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen med utgangspunkt i saken til MS-pasient Hanna Vesterager som fortalte sin historie under Dagens Medisin Arena 8. februar.

Henviste, men ville ikke betale
Oslo universitetssykehus (OUS) henviste henne til autolog stamcellebehandling ved Karolinska universitetssykehus i Sverige, men OUS ville ikke ta regningen og Vesterager sliter nå med gjeld. Behandlingen var vellykket og hun er medikamentfri og i arbeid.

Hanne Vesterager klaget til Klagenemnda for behandling i utlandet, som ikke ville omgjøre sykehusets vedtak. Flertallet mente at pasienten ikke hadde rett til behandling etter pasientrettighetsloven, fordi de mente at man ikke kunne forvente nytte av behandlingen. Dette har Vesterager tilbakevist ved å bli så bra at hun er tilbake i jobb.

– Hvordan er det mulig for spesialisthelsetjenesten å henvise en MS-pasient til utlandet og medisinsk argumentere for en behandling uten å ta økonomisk ansvar? spurte Laila Dåvøy statsråden.

Understreker informasjonsansvaret
Nå foreligger svaret, der Anne-Grete Strøm-Erichsen skriver at det er Helse Sør-Øst RHF som eventuelt må vurdere saken på nytt ut fra de spesielle forholdene som er oppstått.

Ifølge statsråden vil Helse- og omsorgsdepartementet på generelt grunnlag be de regionale helsefore­takene sørge for at pasienter som ønsker behandling i utlandet gis tilstrekkelig og god informasjon om regelverket for utenlandsbehandling.

Strøm-Erichsen gjør et poeng av at det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for behandling i utlandet ved manglende kompetanse i Norge, og at avslag kan påklages til Klagenemnda for behandling i utlandet.

– Det fremgår av spørsmålet fra representanten Dåvøy at klage­nemnda har behandlet saken det her dreier seg om. Stortinget har bestemt at nemnda har en uavhengig stilling, selvstendig avgjørelsesmyndighet og at departementet ikke kan instruere nemnda om skjønnsutøvelse eller avgjørelse i enkeltsaker, skriver statsråden, som legger til at nemndas avgjørelse kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Statsråden peker på en mulighet
Laila Dåvøy sier til Dagens Medisin at hun hadde ventet seg dette svaret ut ifra formalitetene, men som hun raskt legger til:

– Statsråden peker på en mulighet, og jeg opplever at hun anerkjenner at dette er en spesiell sak som kvinnen blir invitert til å ta opp med Helse Sør-Øst.

Som stortingsrepresentant kan ikke Dåvøy gjøre noe mer i denne saken, utover å anbefale Vesterager å bruke statsrådens brev overfor Helse Sør-Øst.
– Hun kan jo dokumentere at hun er blitt så bra at hun nå er i jobb, og jeg øyner et håp ut fra den spesielle situasjonen hun er kommet i, sier Dåvøy videre til Dagens Medisin.

Har tatt opp saken på nytt
Hanna Vesterager sier til Dagens Medisin at hun med utgangspunkt i sine gode resultater allerede har sendt en anmodning til Helse Sør-Øst og Klagenemda for behandling i utlandet om å få omgjort vedtaket med avslag om å få dekket sine kostnader ved å bli behandlet i Sverige.

– Jeg har i dag fått svar fra klagenemnda om at de etter forvaltningsloven beregner tre måneders saksbehandling, sier hun til Dagens Medisin.

Hun mener at de to instansene må finne ut hvem av dem som skal fikse dette.

– Det er i alle fall ikke mitt ansvar som pasient, framholder Vesterager videre.

Har ikke fått veiledning
Hanna Vestrager sier dette til at statsråden skriver at Helse- og omsorgsdepartementet på generelt grunnlag vil be de regionale helsefore­takene sørge for at pasienter som ønsker behandling i utlandet gis tilstrekkelig og god informasjon om regelverket for utenlandsbehandling.  

– Jeg har ikke fått noe fått noe veiledning i hvordan jeg burde ha gått fram i denne saken. Dette er en fortvilende sak, som bærer preg av trenering, ansvarsfraskrivelse og slett saksbehandling, sier hun til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS