Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


NTNU

Stipendiat/postdoktor innen analyser av radiologiske tjenester i Norge, NTNU

Publisert 2021-09-15 13.33
Søknadsfrist: 2021-10-03

Ved Institutt for helsevitenskap Gjøvik, er det ledig

Stipendiat/postdoktor innen analyser av radiologiske tjenester i Norge

imageq947.pngThis is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søknadsprosessen her

...

(Video unable to load from YouTube. Accept cookie and refresh page to watch video, or click here to open video)

Om stillingen

Ved Institutt for helsevitenskap Gjøvik, ved Fakultet for medisin og helsevitenskap NTNU, er det ledig midlertidig stilling som stipendiat eller postdoktor knyttet til prosjektet; “Optimalisering av radiologiske tjenester (ORT) - Fra undersøkelse med lav verdi til effektive tjenester av høy verdi.” Stillingen er administrativt tilknyttet fagenhet for helse, teknologi og samfunn. 

Stillingen er knyttet til et forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd: Prosjektet Optimalisering av radiologiske tjenester (ORT) har som mål å forbedre kvaliteten på radiologiske tjenester i Norge ved å øke undersøkelser av høy verdi og redusere unødvendige og skadelige undersøkelser. 25% av den norske befolkningen får en eller flere polikliniske radiologiske undersøkelser hvert år til en samlet kostnad på 813 millioner kroner. Mange står i kø og venter på viktige undersøkelser mens en betydelig andel undersøkelser har liten helseverdi ifølge internasjonal litteratur. Målet med dette prosjektet er derfor å frigjøre ressurser til undersøkelser som gir høyt helseutbytte ved å identifisere og redusere lavverdi-undersøkelser. Vi bruker avanserte metoder fra helsetjenesteforskning, implementeringsvitenskap og helseøkonomi, samt solid fagkunnskap, for å identifisere radiologiske tjenester med lav verdi. Sammen med sentrale aktører som Den norske legeforening, Norsk radiologisk forening, Norsk pasientforening, samt radiologer skal vi skreddersy en intervensjon for å frigjøre ressurser for høyverdige radiologiske tjenester.

Arbeidssted vil være Gjøvik, men det kan også være aktuelt å jobbe fra annet sted tilknyttet prosjektet.

Stillingen rapporterer til professor Bjørn Hofmann og/eller postdoktor Elin Kjelle.

Det er ønske om snarlig oppstart. 

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil arbeide med:

 • Analyser av omfang og geografiske variasjoner i forbruk av radiologiske tjenester i Norge 2013-23.
 • Analyser av verdien av høy- og lavverdi radiologiske tjenester i Norge.
 • Analyser av potensielle gevinster ved økte høy-verdi radiologiske undersøkelser.
 • Sammen med tjenesteytere og prosjektgruppen implementere en intervensjon for å øke høyverdi radiologiske tjenester og redusere lavverditjenester.

Kvalifikasjonskrav

Stillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i forskningsstillinger.

 • Fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med sterk faglig bakgrunn i helsetjenesteforskning, helseøkonomi eller tilsvarende utdanning med karakter som er lik B eller bedre, sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli vurdert dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en PhD.-utdanning.

En postdoktorstilling er en kvalifiseringsstilling der hovedmålet er kvalifisering for arbeid i vitenskapelige stillinger.  

 • Det kreves fullført norsk doktorgrad, helst innen radiologi/radiografi/helsetjenesteforskning/helseøkonomi, eller tilsvarende utenlandsk godkjent doktorgrad som er vurdert likeverdig med norsk doktorgrad.

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk er et krav for både stipendiat og postdoktor.

Vi viser til forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat for generelle kriterier for stillingen og Forskrift for gradene philosophiae doctor (ph.d.) og philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges teknisk–naturvitenskapelig universitet (NTNU)  for generelle kriterier for stillingen.

Andre ønskelige kvalifikasjoner:

 • Relevant arbeidserfaring og forskningserfaring fra helsetjenesteforskning, helseledelse eller helseøkonomi.
 • Erfaring fra arbeid med radiologiske tjenester.
 • Tidligere forskningsresultater vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og løsningsorientert.
 • Evne til å arbeide planmessig.
 • Er utholdende nysgjerrig.
 • Må kunne arbeide godt i tverrfaglig team med god forståelse for samhandling.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som stipendiat kode 1017 vil du normalt lønnes med brutto kr 491 200 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsesperioden er 3 år, uten undervisningsplikt. Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d.-program ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Som stipendiat forplikter du deg til å delta i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden, og ansettelse forutsetter at du faktisk er kvalifisert for opptak til ph.d.-studiet innen tre måneder.  

Stillingen som postdoktor, kode 1352 lønnes brutto kr 542 400,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. Ansettelsesperioden vil være på 2 år.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Søknaden og beskrivelsen av de vitenskapelige arbeidene som skal legges til grunn for bedømmelsen skal foreligge på norsk eller engelsk. 

Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester.
 • Karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad. Dersom du ikke har fullført mastergraden må du levere en bekreftelse på at mastergradsoppgaven er levert.
 • En kopi av masteroppgaven. Hvis du nylig har levert masteroppgaven, kan du legge ved et utkast av oppgaven. Dokumentasjon av fullført mastergrad må framvises før tiltredelse i stillingen.
 • For stilling som postdoktor, en kopi av doktoravhandlingen. Hvis du er nær ved å levere, eller nylig har levert avhandlingen, ønsker vi at du legger ved et utkast av oppgaven. Dokumentasjon av fullført doktorgrad må framvises før tiltredelse i stillingen.
 • Publikasjoner el annet relevant forskningsarbeid.
 • Navn og kontaktinformasjon til tre relevante referanser.

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere din innsats, må du legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlige og mellommenneskelige egenskaper. Motivasjon for stillingen, ambisjoner og potensial for forskning vil også telle ved vurdering av kandidatane.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. IHG ønsker å øke andelen menn, og oppfordrer særskilt kvalifiserte menn til å søke.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 • Spørsmål om stillingen kan rettes til Bjørn Morten Hofmann, tlf 950 70 185, e-post: bjoern.hofmann@ntnu.no
 • Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til HR-konsulent Hanne Eng, tlf 957 60 751, e-post: hanne.eng@ntnu.no.

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. 

Søknadsfrist: 03.10.2021

imageyliar.png

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital.

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik består av ca.130 ansatte, faglig fordelt på tre enheter; Fagenhet for sykepleie, Fagenhet for paramedisin og avansert klinisk sykepleie og Fagenhet for helse, teknologi og samfunn. I tillegg har instituttet tre sentre; Senter for omsorgsforskning, øst, Senter for simulering og pasientsikkerhet og biomedisinsk forskningslaboratorium.

Instituttet bidrar med forskning og utdanning til framtidsrettede helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet som realiserer NTNUs visjon "Kunnskap for en bedre verden".

imagefdmii.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Stipendiat

 • Arbeidsgiver

  NTNU

 • Sted

  Gjøvik, Trondheim

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2021-10-03

 • Publiseringsdato

  2021-09-15

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!