Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Helse Møre og Romsdal HF

Administrerande direktør

Publisert 2019-08-16 09.59
Søknadsfrist: 2019-09-30

Helse Møre og Romsdal HF gir spesialisthelsetenester til innbyggjarane i fylket, og skal gjennom pasientverdiprosessen skape «pasientens helseteneste». Vår visjon er å vere ‘"På lag med deg for helsa di‘’. Føretaket er ein kunnskapsorganisasjon med om lag 6500 tilsette, fordelt på sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, samt ni behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. «Kontinuerleg forbetring» er valt til hovudstrategi for helseføretaket.

Vi arbeider for å utvikle leiarskap og ein samlande kultur til beste for fagleg tilbod, kvalitet og ressursutnytting.

Føretaksadministrasjon ligg i Ålesund. www.helse-mr.no

Administrerande direktør

Vi søker ein erfaren, samlande og tydeleg leiar som kan vise til stor gjennomføringskraft og som evner å motivere tilsette til kontinuerleg forbetring og omstilling. Adm. dir. får ein særleg viktig oppgåve med å sørge for drift av føretaket innanfor økonomiske rammer, samtidig som at ressursane blir nytta på ein måte som gjer at tenestene og funksjonane blir riktig prioritert og ivaretatt. Vi ser for oss at aktuelle søkarar gjerne har erfaring frå helsesektoren, har høgare utdanning og er sterkt motivert for samfunnsoppdraget.

For å lukkast i ein krevjande og spennande leiarrolle må fleire av momenta som er lista opp under vere på plass. Dette handlar mellom anna om utdanning, erfaring og personlege eigenskapar

 • Du har sterk motivasjon for samfunnsoppdraget
 • Du evner å foreine ulike interessentar sitt synspunkt og skape optimisme både internt og eksternt
 • Du har stor evne til strategisk heilskapstenking; du må kunne balansere fagkunnskap, organisatorisk- /økonomisk forståing og samfunnsinnsikt
 • Du bør ha høgare utdanning i kombinasjon med relevant erfaring og gjerne erfaring frå leiing på høgt nivå innan helsesektoren/sjukehusdrift
 • Du bør ha god kunnskap om dei utfordringane sektoren står framfor og har erfaring frå avgjerdsprosessar i offentleg sektor
 • Du bør også helst ha toppleiarerfaring som gjer at du raskt kan bygge eit godt og tillitsfullt forhold til styret og til tilsette i Helse Møre og Romsdal
 • Du veit korleis du skal lose krevjande prosesser i hamn og har leiareigenskapar som gjer at du står fram som trygg, kommuniserande og ansvarleg også i vanskelege situasjonar. Du må i periodar tåle stor arbeidsbelasting og tåle å stå i krysspress

Kontakt gjerne våre rådgivarar i Headvisor AS ved Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 eller Anders Bauge, tlf. 901 56 249 for ein uforpliktande samtale. Styret sin leiar, Ingve Theodorsen, kan også kontaktast på tlf. 908 26 512. Alle førespurnadar før søknadsfristen blir behandla konfidensielt inntil anna er avtalt. Søknadsfrist er 30.09.2019

Rådgivere:

Lars Jakob Arnøy

lja@headvisor.no

907 69 045

Anders Bauge

ab@headvisor.no

901 56 249

imagevw03u.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Direktørstillinger, Leder

 • Arbeidsgiver

  Helse Møre og Romsdal HF

 • Sted

  Ålesund

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2019-09-30

 • Publiseringsdato

  2019-08-16

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

REGJERINGENS PLANER OM SAMMENSLÅING AV SYKEHUS I NORD

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!