Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Helse Vest RHF

Assisterande fagdirektør, Helse Vest RHF

Publisert 2018-10-11 14.03
Søknadsfrist: 2018-10-31

bilde.png

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Vi eig fem helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger og Sjukehusapoteka Vest i tillegg til Helse Vest IKT AS. Føretaksgruppa har om lag 29 000 medarbeidarar. Spesialisthelsetenesta i regionen omfattar om lag femti sjukehus og institusjonar, og gir helsetenester til i overkant av ein million innbyggjarar. Driftsbudsjettet er på om lag 29 milliardar kroner. Helse Vest RHF har kontor på Forus i Stavanger. Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Det er derfor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.
(Foto: Colorbox)

Assisterande fagdirektør

Arbeidsoppgåver

Du skal delta i leiing og utøving av eit bredt spekter av oppgåver som blir utført av Fagavdelinga i Helse Vest, både innanfor rus, psykisk helsevern for barn og vaksne og somatikk. Fagavdelinga er sterkt involvert i viktig utvikling i regionen mellom anna kva gjelder kvalitet, pasientsikkerheit, utvikling av IKT-system, organisering av spesialisthelsetenesta og forbetring av arbeidsprosesser og pasientforløp. Fagavdelinga har også ansvar for forsking. Arbeidet vil både innebere oppgåver knytt til regionale prosjekter og prosessar, og samarbeid med andre regionale helseføretak, statlig forvaltning og universitet/høgskular. Reiseverksemd både i og utanfor regionen vil vere nødvendig.

Kvalifikasjonar

Aktuelle kandidatar har medisinsk embetseksamen, gjerne dr. grad og solid klinisk erfaring.
Forskingskompetanse er ønskjeleg, men ikkje eit krav.
God innsikt i speisalisthelsetenesta.
Erfaring med å leie utviklingsarbeid og prosjekt.
Evne til å arbeide sjølvstendig, strukturert og systematisk.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, hovudfag / mastergrad

Personlege eigenskapar

Interesse for utvikling, organisering og styring av sjukehus og evne til å sjå heilskapen.
Vilje til å bidra til utvikling og nytenking.
Må trivast i eit aktivt og travelt miljø.

Andre opplysningar

 • Reiseaktivitet: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben

Nøkkelinformasjon:

 • Ref. nr.: 3946567602
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Fast heltid
 • Tal på stillingar: 1

Kontaktinfo:

Baard-Christian Schem

Fagdirektør

926 65 166

Hilde Brit Christiansen

Direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi

415 33 809

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Direktørstillinger, Leder

 • Arbeidsgiver

  Helse Vest RHF

 • Sted

  Stavanger

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2018-10-31

 • Publiseringsdato

  2018-10-11

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Slik sikret Danmark full åpenhet om industripengene

Bilde av Joachim Henriksen

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Samarbeider kun med åpne leger

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Søk i utbetalingene fra legemiddelindustrien

Oslo universitetssykehus

Går av som HR-direktør ved OUS

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!