Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


NTNU

Tre stipendiater innen sykehjemsforskning ved ISM, NTNU

Publisert 2017-04-11 13:15
Søknadsfrist: 2017-05-01

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, institutt for samfunnsmedisin og sykepleie utlyses det tre stipendiatstillinger innen sykehjemsforskning.

Stipendiatstillingene er knyttet til prosjektet «Elder abuse in residential care settings -a multi-method study on abuse and neglect of older patients in Norwegian nursing homes» som er finansiert av Norges Forskningsråd, (HelseVel). Stillingene er administrativt tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM), og stipendiatene ansettes ved instituttet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

ISM er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling i samfunnsmedisin, sykepleievitenskap, primærhelsetjeneste og folkehelse. Instituttets virksomhet innen både forskning og utdanning er særlig rettet mot primærhelsetjenestens behov. Instituttet er ett av sju institutter ved Fakultet for medisin og helse ved NTNU og har rundt 340 ansatte i faste og midlertidige stillinger. ISM har ansvaret for 1000 sykepleiestudenter i bachelor og videreutdanning, 150 masterstudenter og 125 Ph.d.-kandidater. ISM er samlokalisert med Øya helsehus og universitetssykehuset St. Olavs Hospital. Se mer om instituttet her: www.ntnu.no/ism.

Om prosjektet

Sykehjem er identifisert som en arena der vold og overgrep mot eldre skjer, men det er fortsatt et skjult og lite utforsket problem. Vold og overgrep mot sykehjemspasienter utøves av ulike personer som personalet, medpasienter og pårørende. Målet med dette prosjektet er å bidra til å redusere vold og overgrep i sykehjem gjennom å utvikle ny kunnskap om omfanget og typen av overgrep, og å identifisere mekanismer på individ-, organisasjons- og strukturnivå som fører til vold og overgrep i sykehjem. Forskningen er organisert i følgende tre delprosjekt:

 1. En nasjonal kartleggingsundersøkelse blant ansatte om vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem for å kunne si noe om forekomst og årsaker. Her vil metoden være kvantitativ med bruk av ulike kartleggings- og måleinstrumenter. Stipendiaten må ha kjennskap til kvantitative metoder og statistikk.
 2. En studie av hvilken rolle lederskap har i å fremme pasientsikkerhet i sykehjem. Dette gjøres gjennom kartlegging av pasientsikkerhetskultur, dokumentstudier av avviksmeldinger og intervjuer med ledere i sykehjem.
 3. En studie av pårørendes vurderinger og opplevelser knyttet til overgrep mot sykehjemspasienter. Data vil bli innhentet gjennom fokusgruppeintervjuer med pårørende. Arbeidsstedet for den som blir tilsatt i denne delstudien vil være ved NKVTS i Oslo.

De tre stipendiatene vil jobbe på hvert sitt delprosjekt og søker må angi i søknaden hvilke(t) prosjekt det søkes på. Stillingene er 100 % over 3 år og oppstart er ønsket august/september 2017.

Krav til bakgrunn og kompetanse:

 • Mastergrad innen sykepleie, helsefag, sosialfag eller annet relevant fagområde er et krav.
 • Gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden, i tråd med NTNUs karaktersystem (http://www.ntnu.edu/ime/research/phd), er et krav.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk er et krav.

I tillegg ønsker vi kandidater som:

 • er entusiastiske og kreative og har et stort engasjement for forskning.
 • er initiativrik og har evne til selvstendig arbeid, men har også gode samarbeidsevner.
 • har gode kommunikasjonsevner.

Det vil bli lagt vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. For å oppnå en balansert kjønnssammensetning oppfordrer vi spesielt menn til å søke.

Stillingen som stipendiat, kode 1017, lønnes med minimum årslønn kr 435 100. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 435 100 til kr 497 600 pr år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

For stillingene betinger tilsettingen at søkeren tas opp til Ph.d. program ved Institutt for samfunnsmedisin. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse i stillingen. Mer informasjon om dette finnes på: https://www.ntnu.no/phd/opptak.

Søknad sendes inn elektronisk via denne siden. Følgende opplysninger må fremgå av søknaden og vedleggene:

 • Hvilke(t) delprosjekt det søkes på
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester fra tidligere relevante arbeidsforhold
 • Kontaktdata for 2-3 relevante referanser
 • Eventuell publikasjonsliste
 • Personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen og prosjektet

Søknadsfrist: 1.mai.2017.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkerens ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen. Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves av kandidatene som innkalles til intervju.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med:

Førsteamanuensis og prosjektleder Wenche Malmedal, tlf: 73412297, e-post: wenche.k.malmedal@ntnu.no

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:

HR-rådgiver Gøril Madsø Halvorsen, e-post: goril.m.halvorsen@ntnu.no

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Stipendiat

 • Arbeidsgiver

  NTNU

 • Sted

  Trondheim og Oslo

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2017-05-01

 • Publiseringsdato

  2017-04-11

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

NY BEHANDLING AV HJERNESLAG

– Overordnet styring er viktig1

Spesialisthelsetjeneste

Må sende vevsprøver i taxi2

SENDER HENVISNINGER I POSTEN

Ledelsen i Helse Sør-Øst: – Flaut6

SLV-JA TIL IMMUNTERAPI SOM FØRSTELINJEBEHANLDING

– Budsjettkonsekvenser på flere 100 millioner kroner1

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!