Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


NTNU

Professor / førsteamanuensis i medisin (allmennmedisin), NTNU

Publisert 2017-03-20 11:01
Søknadsfrist: 2017-05-10

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig 100% fast stilling som professor/førsteamanuensis i medisin (allmennmedisin).

Det er fortrinnsvis ønskelig med tilsetting i 100 %, men det kan også være aktuelt med tilsetting i 50 % stilling kombinert med klinisk praksis i primærhelsetjenesten. Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie med arbeidssted Øya helsehus, Trondheim. For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no/ism

Fagområde og beskrivelse av ansvarsområde for stillingen
Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige tilsatte ansvar for undervisning, forskning og bidrag til fagutvikling innen allmennmedisin. Dette omfatter også egen forskning og veiledning av studenter innen fagområdet. Videre plikter stillingsinnehaveren å ta del i administrativt arbeid.

Spesifikt om ansvarsområde
Stillingsinnehaveren vil få et særlig ansvar for:

 • videreutvikling av god og studentaktiviserende allmennmedisinsk undervisning i den medisinske grunnutdanningen, inkludert klinisk praksis i primærhelsetjenesten
 • egen forskning og forskningsveiledning innen fagområdet allmennmedisin
 • gjennom kontakt med primærlegene i regionen å stimulere til forskning og fagutvikling
 • at problemstillinger med relevans for allmennmedisin utforskes ved hjelp av data fra Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT)
 • aktiv bidrag på nasjonale og internasjonale arenaer for allmennmedisinsk forskning og fagutvikling

Kvalifikasjoner
Ved tilsetting som professor kreves det vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte nasjonale normer. I tillegg er det krav om dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning, undervisning og veiledning, dokumentasjon på kunnskaps- og forskningsformidling, samt dokumentasjon på kompetanse innen administrasjon og ledelse.

Ved tilsetting som førsteamanuensis kreves det doktorgrad på aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. I tillegg er det krav om dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse.

Den som tilsettes må kunne dokumentere faglige og kliniske kvalifikasjoner i fagområdet allmennmedisin, og ha dokumentert vitenskapelig kompetanse innen én eller flere deler av fagområdet som denne stillingen har ansvar for.

Det er vesentlig at søkeren har gode samarbeidsevner, lederegenskaper og interesse for å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og undervisningsarbeid, samt veiledning på ph.d.-nivå. I tillegg vil det bli lagt vekt på personlig motivasjon og pedagogisk kompetanse, herunder pedagogisk utdanning, skriftlig formidlingsevne, undervisningserfaring og andre pedagogiske kvalifikasjoner. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

Den som tilsettes pålegges å gjennomføre PBL-kurs for veiledere. Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr slikt kurs.

Søkere som ikke er kvalifisert til professoratet kan tilsettes som førsteamanuensis. I henhold til KDs forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger av 09.02.06 gis den som tilsettes som førsteamanuensis mulighet til å søke personlig opprykk til professor.

Spesifikke krav

 • Søkere må ha cand.med.-grad.
 • Det er ønskelig med bakgrunn som spesialist i allmennmedisin.
 • Det legges særlig vekt på erfaring med sentrale allmennmedisinske emner som den generelle, forebyggende og behandlende aktiviteten i primærhelsetjenesten.
 • Det er ønskelig med kompetanse innen forskning på befolkningsdata.

Generelt for stillingen
Stillingsinnehaveren plikter å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplaner og i videreutvikling av fagområdene og undervisningsoppleggene, herunder etter- og videreutdanning.

Den som tilsettes må påregne å bidra med undervisning i sitt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet.

Stillingsinnehaveren skal bidra til at studentene får et globalt helseperspektiv og kunnskap om globale helseutfordringer innenfor eget fagfelt, og bidra til samarbeid rundt globale helseutfordringer både i forskning og utdanning.

Profesjonsstudiet i medisin ved NTNU foregår etter en integrert studiemodell hvor prekliniske, parakliniske og kliniske fag samordnes allerede fra første studieår. Undervisningen gis dels i små grupper sentrert om pasientbeskrivelser, dels som forelesninger, seminarer, laboratorieøvelser og trening i praktiske ferdigheter. En vesentlig del av undervisningen skjer ved problembasert læring (PBL) i studentgrupper med universitetslærere som veiledere. Stillingsinnehaveren plikter å delta som veileder i slike grupper.

Stillingsinnehaverne må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Vi kan tilby

 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som professor i kode 1013 lønnes med minimum årslønn kr 609 300, brutto per år i 100 % stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet fra kr. 609 300 - til 789 700, brutto per år i 100 % stilling. Stilling som førsteamanuensis i kode 1011 lønnes med minimum årslønn kr. 488 900 brutto per år i 100 % stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet fra 488 900 til 621 400, brutto per år i 100 % stilling.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. NTNU har et sterkt ønske om å øke antall kvinner i vitenskapelige stillinger og kvinner oppfordres til å søke.

Søknadens innhold
Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Følgende vedlegg må ligge ved Jobbnorge-søknaden i pdf-format:

 • CV, vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt.
 • Inntil 15 vitenskapelige arbeider – publiserte eller under publisering – som søkeren ønsker det skal ta hensyn til ved bedømmelsen (vitenskapelige arbeider må også vedlegges i pdf-format)
 • Beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle, og som søkeren spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen.
 • Liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Instituttleder Siri Forsmo, Instiutt for samfunnsmedisin og sykepleie, mob. 971 81 531, e-post: siri.forsmo@ntnu.no

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:
HR-konsulent Nina Marie Hoseth, HR-seksjonen MH-fakultetet, NTNU, e-post: nina.m.hoseth@ntnu.no

Søknad sendes elektronisk via denne siden innen søknadsfristen 10.05.17

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Førsteamanuensis i medisin, Professor

 • Arbeidsgiver

  NTNU

 • Sted

  Trondheim

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2017-05-10

 • Publiseringsdato

  2017-03-20

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Yngre legers forening

Fortsetter som leder1

FELLES VÅRKURS FOR OVERLEGENE OG YNGRE LEGER

– Et signal om at vi står sterkt samlet1

Innførte digital kurve i 2015

Får ikke ut antibiotikadata1

INNFØRER NY BEHANDLING FOR HJERNESLAG

– Jeg synes dette har gått skandaløst langsomt

NY BEHANDLING AV HJERNESLAG

– Overordnet styring er viktig1

Spesialisthelsetjeneste

Må sende vevsprøver i taxi2

SENDER HENVISNINGER I POSTEN

Ledelsen i Helse Sør-Øst: – Flaut6

SLV-JA TIL IMMUNTERAPI SOM FØRSTELINJEBEHANLDING

– Budsjettkonsekvenser på flere 100 millioner kroner1

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!