Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Torgeir Bruun Wyllers blogg Publisert 2015-09-04

Stakkars Guldvog!

Ikke lett å være helsedirektør om dagen. Når man kommer i skvis mellom fag og ideologi, hjelper det ikke å sitte på toppen av en byråkratisk mastodont med over 1000 ansatte.

Helsedirektoratets krumspring i lokalsykehusdebatten er en studie verd. På vårparten oppnevnte Direktoratet en faglig rådgivningsgruppe som kom med sin innstilling i mai. Gruppen bestod av eksterne aktører, men lederen kom fra Helsedirektoratet og sekretæren fra Helse- og omsorgsdepartementet, og det var lett å se at også gruppens øvrige medlemmer var håndplukket for å gi det rådet man ønsket å få. Det rådet ga de også.

Innstillingen var dårlig, preget av lettvint omgang med faglitteraturen og skjønnmaling av driftsmodellen for Helse Førde – en politisk korrekt nettverksmodell som i følge uavhengige kilder fungerer dårlig. Den faglige rådgivningsgruppen ble relativt kontant avkledd, blant flere andre av Christian Grimsgaard i Dagens medisin og av Oluf Dimitri Røe og meg i NRK Ytring.

Småprat om småsykehus
Når Direktoratet nå i august har avgitt sin egen, offisielle tilråding, er tonen blitt atskillig spakere. 16 sider løst og fast og temmelig innholdsløst småprat om norske sykehus. Direktoratet bedriver fortsatt selektiv og tendensiøs sitering slik NRK nylig har vist, men går likevel nokså langt i å innrømme at lokalsykehusene gjør en utmerket jobb for sine pasienter, og at det ikke finnes entydig dokumentasjon for sammenhengen mellom sykehusstørrelse og kvalitet. Men de har jo fortsatt bundet mandat, så de konkluderer som de har fått beskjed om: Ja til "lokalsykehus", men bare med indremedisinsk, ikke kirurgisk akuttfunksjon.

B-sykehus for de gamle
Det påpekes, som sant er, at akutt syke geriatriske pasienter er storforbrukere av indremedisinske akuttfunksjoner. Men det er disse pasientene som også er diagnostisk mest vanskelige, inkludert vurderingen av om kirurgisk behandling kan være nødvendig. Derfor er det ekstra skummelt å behandle slike pasienter i "sykehus" uten kirurg og anestesilege som del av vaktteamet. Vi ser samme argumentasjon her som i debatten om kommunale akuttsenger: For de gamle skal liksom "nærheten" være så viktig at de kan klare seg med B-sykehus uten kirurg og anestesilege på vakt. Nei! Like lite som unge, skal gamle tilbys nærhet fremfor kvalitet! Men lokalsykehusene trenger vi fordi de har en del klare fortrinn og gir god behandling – både til gamle og unge. Forutsatt at de har et fullverdig tilbud inkludert relevante akuttfunksjoner. Og forutsatt at pasientseleksjonen er god slik at de som trenger det får et mer høyspesialisert tilbud (gamle som unge).

Selvoppfyllende profetier
Direktoratets retorikk omkring kirurgisk vaktkompetanse er illustrerende. De underslår at selv ganske små norske lokalsykehus har etablert bakvaktfunksjon både i ortopedi og bløtdelskirurgi, og de proklamerer uten omsvøp den generelle kirurgens død. Mon tro hva de dyktige unge kirurgene med ambisjoner om breddekompetanse tenker om det? Har Direktoratet noen gang hørt om selvoppfyllende profetier?

Man lærer ikke mye om sykehusdrift av å lese Direktoratets løse prat om nettverk og funksjonsfordeling. Men man lærer mye om politikkens vesen og maktens irrganger: "Noen" har allerede bestemt seg for at lokalsykehus med akuttkirurgi skal bort. Hvem er "noen"? Er det Bent Høie? Neppe. Han fortjener kreditt for at han gjennom en nasjonal sykehusplan i det minste forsøker å løfte saken opp på politisk nivå, der den hører hjemme. Men han er en marionett for de egentlige, usynlige, makthaverne når han låner sitt navn til en kronikk på NRK Ytring som hopper over det faktum at kirurger på små sykehus opererer mer enn de som jobber på de store sykehusene. Dette er regelrett mobbing av dyktige og ansvarsbevisste kirurger på små sykehus som jobber hardt for å være oppdatert og for å opprettholde nettopp sin breddekompetanse. Men slikt er ikke Høie alene om; akkurat på liknende måte opptrådte hans forgjengere Jonas Gahr Støre og Anne-Grete Strøm-Erichsen. Sikkert mennesker av god vilje alle tre, men med paradoksalt begrensede muligheter og svak vilje til å overstyre den egentlige makten.

Den egentlige maktens sitter trolig i stor grad i ledelsen for de lokale og regionale helseforetakene, dernest i enkelte lukkede kretser blant byråkratene i Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret – og selvsagt i konsulentbransjen. Og Guldvog, stakkar, har ikke stort andre valg enn å prøve å gi et skinn av faglighet til de beslutninger som i realiteten allerede er gjort.

Meld deg inn i Helsetjenesteaksjonen!
Skal man noen gang få tilbake demokratisk og faglig begrunnet innflytelse over store og til dels skjebnesvangre helsepolitiske avgjørelser, ser jeg ingen annen mulighet enn å forsøke å mobilisere en bred, grasrotbasert motmakt. Derfor er Helsetjenesteaksjonen etablert, og jeg håper at alle som er bekymret for lokalsykehusene vil melde seg inn.

Kommentarer

 • Kiona 26.04.2016 07.25.12

  Gee wililkers, that's such a great post!

 • Lege 3 15.09.2015 11.58.07

  Funksjonsfordeling er virkelighetsfjernt, jf. Lege 2

 • Lege 2 08.09.2015 14.03.27

  Min erfaring fra Sykehuset Innlandet var at det var problematisk med en funksjonsfordeling mellom sykehus, der gastrokirurgi ikke fantes på samme sykehus som gynekologi. Ortopedi også. Så den unge kvinnen med magesmerter, skal hun legges inn på Hamar eller Elverum - ja det avhenger av diagnosen. Og et multitraume - satse på at gastrokirurgen også fikserer frakturene eller at ortopeden lapper perforert tarm? Eller til Ullevål der de fikser alt med verdensledende kvalitet? Hva ville du ønsket selv?

 • Trøste 08.09.2015 08.06.48

  Så det er altså synd på Guldvog? Kfr svaret fra "Helsedir".

 • Helsedir 05.09.2015 10.39.08

  Hensynet til et likeverdig tilbud med god kvalitet for pasientene er viktigst. Les vår kommentar til debatten her: http://www.nrk.no/ytring/avsporing-av-viktig-debatt-1.12535116 Se også Helsedirektoratets notat om fremtidig sykehusstruktur: https://helsedirektoratet.no/nyheter/endret-sykehusstruktur-pa-sikt Bjørn Guldvogs blogg i Dagens medisin fra april finner du her: http://www.dagensmedisin.no/blogger/bjorn-guldvog/2015/04/23/lokalsykehus-for-fremtiden/

 • Olaf 04.09.2015 23.31.27

  Vi trenger et uavhengig direktorat og et uavhengig helsetilsyn. De er begge blitt politiske aktører sammen med de regionale helseforetakene.

 • Oluf Dimitri Røe 04.09.2015 16.46.59

  Kommunale akuttsenger er vel ikke det som er problemet her, men at en ungdom med akutt blindtarm, en extrauterin graviditet med blødning og en 80-åring med lårhalsbrudd skal skysses med ambulanser i timesvis eller opptar helikopter som trengs for de store multitraumene. Lokalsykehus uten akuttkirurgisk beredskap er et B-sykehus, et farlig sådan da det kan bli livsviktige forsinkelser. Her må alle på banen og få stoppet HD sine planer som bygger på null faglig dekning. Hvis vi som leger skulle jobbe med pasienter på samme måte som HD utarbeider planer ville vi sannsynligvis miste lisensen. Høres drøyt ut men man må av og til kalle en spade for en spade.

 • Oddmund Suhrke 04.09.2015 14.14.51

  Wyller har vært bekymret for kommunale akuttsenger i mange år. Og kaller dette B-sykehus. Argumentet om at kommunene bruker dette for å spare penger, er vel nå ganske utdatert. Samtidig er han vel nå fornøyd med at kommunene i økende grad lar pleiepasienter oppta sykehussenger og betaler sykehusene for dette. Poenget med KAD er at kommunene skal ha 24/7 ansvar for innbyggerne sine. Og da spesielt hjemmesykepleiens brukere. Dette forutsetter at kommunene oppgraderer sine sykepleiere og leger til å ivareta pasienter som blir syke etter klokka 15 og i helgene. Fra 2016 gjelder dette for alle landets 428 kommuner. Så kan vi beklage at 300 kommuner har mindre enn 5000 innbyggere, men alle skal ha krav på et døgntilbud når det er nødvendig. Og de som trenger sykehusbehandling skal selvsagt få det. Også hvis noen først blir lagt inn i et kommunalt tilbud. Her blir det lite relevant å vise til KAD i Oslo med 72 senger.

 • Lege 04.09.2015 12.19.38

  Bra! Og oppfordringen til å melde seg inn i Helsetjenesteaksjonen gjentas.

Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og styreleder i Helsetjenesteaksjonen

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!