Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Fred Hatlebrekkes blogg Publisert 2015-10-08

Kan treningssenterbransjen virkelig tilby kompetente helsetjenester for eldre?

I statsbudsjettet for 2016 sier Helse- og omsorgsdepartementet at de anser treningssenterbransjen for å være en viktig aktør som kan bidra med kyndig veiledning til eldre som har behov for fallforebyggende trening og funksjonell styrketrening. Slik vi leser proposisjonen legger regjeringen opp til at kommunene kan legge denne helsetjenesten ut på anbud ved å anvende regelverket om offentlige anskaffelser. Altså nok et eksempel på privatisering av helsetjenesten. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er kritisk til dette forslaget av flere årsaker.

For det første har nasjonale føringer de siste årene fremhevet betydningen av det forebyggende arbeidet i helsetjenesten for å sikre en aktiv alderdom. Det er ikke tvil om at både forebyggende og tilpasset opptrening av eldre er kommunenes ansvar, og rundt om i landet finnes det mange lokale tiltak der fysioterapeuter er nøkkelpersonell.

Trening for eldre med funksjonstap må kvalitetssikres og være en del av den offentlige helsetjenesten. Slik trening må tilpasses den enkeltes funksjonsnivå og helsetilstand generelt. Dersom en slik tjeneste ikke kvalitetssikres, vil det etter vårt syn kunne føre til feilbelastninger og skader. Fysioterapeuten har en viktig rolle når det gjelder opptrening generelt og opptrening av gangfunksjon og balanse, som de viktigste komponentene i fallforebyggende trening. Vi er ikke i tvil om at det er fysioterapeuter som er mest kompetent til å tilby slik tilpasset trening. I en rapport fra Helsedirektoratet om fallforebygging i kommunene rapporteres det om at trimgruppe med fysioterapeut, sammen med blant annet forebyggende hjemmebesøk, har bra fallforebyggende effekt. 

Noe som ytterligere bidrar til at vi er bekymret for forslaget, er det faktum at de aller fleste i denne pasientgruppen har flere sykdommer og plager.  Ansvaret for å vite hvilke hensyn som må tas under opptrening av eldre med flere sykdommer og plager hører hjemme i den offentlige helsetjenesten.

Et av problemene i dagens kommunehelsetjeneste er mangelen på koordinering av tjenester og tverrfaglig samarbeid. Dette tiltaket vil etter vårt syn bidra til mindre samarbeid og en ytterligere fragmentering av helsetjenestene for denne pasientgruppen.

I NFF spør vi oss hvordan regjeringen kan fremme et slikt forslag i samme åndedrag som de vektlegger behovet for økt kompetanse, blant annet gjennom Kompetanseløft 2020. Regjeringen opplever nok, på samme måte som både pasienter og fysioterapeuter, at det er manglende fysioterapikapasitet i kommunene i dag. Men dette problemet løses ikke ved å gi pasientene et faglig uforsvarlig tilbud, det løses ved å øke fysioterapikapasiteten.

Avslutningsvis vil jeg understreke at vår bekymring kun gjelder eldre med funksjonstap som tilsier at de trenger tilpasset trening. For noen av de funksjonsfriske eldre, som ikke trenger helsetjenester, har helt sikkert treningssentrene mye å tilby.

Kommentarer

 • Turk 26.04.2016 07.25.29

  Imrsipseve brain power at work! Great answer!

 • Jørgen 03.11.2015 13.00.39

  Fysioterapeuten er ikke den eneste kompetente som kan tilrettelegge trening for eldre! Det finnes mer treningskunnskap på et treningssenter enn på et fysikalsk institutt, både pedagogisk og faglig!

 • lege 2 19.10.2015 10.06.31

  Det er slik jeg oppfatter det, et ganske stort problem mht holdninger hos MT og FT når det gjelder hvilke pasienter de vil ha inn. Det er min oppfatning- men ikke bare min: Det har blitt diskutert, f.eks. i Ryggstøtten, om den dårlige hjelpen f. eks. svært dårlige ryggpasienter får, skyldes at det oppleves lite heroisk å hjelpe dem. Det er et rapportert hierarki i helsevesenet og også blant pasientforeningene. Nederst på listen befinner enkelte pasienter med muskelskjelettilstander - hvor fordommer og myter ser ut til å styre, f.eks. at det er normalt å ha vondt i ryggen, ingenting hjelper av behandling, pasientene er dårlige mestrere, det er psykiske årsaker osv. Det er ikke normalt å ha kroniske sterke smerter med utstråling til beina, dysestesier osv, store søvnproblemer pga. nattlig isjialgi osv. Det er sykdomstilstander. Det er mulig at det ikke er uvanlig- men vanlig er ikke det samme som normal. Mye behandling hjelper mange, men under forutsetning av at pasientene får behandlingen og treningshjelpen. Siste årenes smerteforskning, generelt, har vist at det psykososiale årsaker har blitt tillagt for stor vekt (FHI), og at det ikke er holdepunkter for å psykologisere - eller bagatellisere. Noen ryggpasienter er veldig dårlige. FT og MT ser ut til at de helst vil behandle "friske" idrettsutøvere- enn de syke. Språkbruk, jf. lege, skaper holdninger - og holdninger atferd

 • Elisabeth 18.10.2015 12.56.55

  Det var flott å lese her, en lege som bekrefter at pasienter blir avvist av Mt og fysioterapeuter. Jeg fikk også nei fra MT i samme "institutt". For ordens skyld så er ikke jeg en såkalt eldre dame, så jeg står på for å få treningssenter godkjent, under forutsetning at de kvalitetsikrer personlige trenere som tar ansvar.

 • lege 13.10.2015 13.08.49

  Det er et problem her også ved at fysioterapeuter bare overlater pasientene til seg selv - i treningssal- uten å følge opp eller korrigere øvelser. Dette gjelder stort sett pasienter som er eldre eller har langvarige sykdommer. " Disse håpløse kronikerne" - som en kollega av deg uttrykte. Dårlige holdninger i helsevesenet er selvsagt ikke et argument for å overlate dette til treningssentere - men vær så snill å gå noen runder med dere selv innad. Pasientene rapporterer at disse holdningene formidles til dem også, med sukk og stønn over "kronikere". Pasienter har fått brev om at MT blir utbrendt, faglig sett, av å arbeide med kronikere og vil sparke ut pasienten osv. Sjablongmessig, i følge e-post, skulle et fysikalsk institutt halvere all behandling til alle de definerte som "kronikere" osv. - uten individuell vurdering. Det er krenkende og uverdig behandling av pasienter som står på, og trener selv og er hverdagshelter, og så skal de sparkes ut av institutt, får ikke sjanse i yrkeslivet eller i livet. Forstår dere er presset på ressurser, men stå sammen med pasientene - ikke imot. Vennlig hilsen lege

 • Elisabeth Haaversen 09.10.2015 09.46.46

  En personlig trener har i dag en god utdanning når det gjelder kost og kroppens sammensetning. I dag når alle snakker om hvor viktig det er med fysisk trening, må jo dette være ett godt forslag. Med en diagnose selv, har jeg opplevd og erfart at en personlig trener både var villig og hadde evnen til å gjøre noe for meg, i motsetning til fysioterapeuten ( med kommunal avtale) hadde. Hun sa rett ut, jeg kan ikke gjøre noe for deg og anbefalte svømming i varmt vannsbasseng. Svømming gir ikke noen spesiell styrking av muskler. Jeg ble mer eller mindre avvist. Det hun var opptatt av var at jeg måtte betale, også for en time som jeg trodde bare ble byttet om. Men forde jeg byttet samme dag, måtte begge timer betales for. Jeg ble " ensom" med min diagnose, ingen bortsett fra den personlige treneren jeg går til takket være min datter, kunne gjøre noe. Hun har gitt meg tilpasset trening, slik at min livskvalitet har økt betraktelig. Både fysisk og mentalt.

Fred Hatlebrekke

Fred Hatlebrekke er forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund. Han er  opptatt av organisering og finansiering av fysioterapitjenestene som bidrar til  hensiktsmessig bruk av fysioterapeuters kompetanse, høy kvalitet på tjenestene og et likeverdig tilbud til befolkningen.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!