Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Bjørn Guldvogs blogg Publisert 2016-07-04

Fastlegeordningen 15 år

Vi har mye kunnskap om at en godt utbygget og organisert primærhelsetjeneste fører til bedre helse, mer likeverdige tilbud og lavere samlede kostnader i helsetjenesten. Fastlegeordningen er en av grunnsteinene i norsk helsetjeneste.

Da fastlegeordningen ble innført i 2001 var målet å sikre alle innbyggere i hele landet retten til fastlege og bedre tilgjengelighet på legekontorene. I stort er målene nådd. Nå er utfordringen å sørge for at de som trenger det mest, får de allmennlegetjenestene de skal ha, og at tilbudet i størst mulig grad er kunnskapsbasert og utvikles i tett samarbeid med pasientene.

Stadig flere og sykere pasienter med sammensatte problemer får sin behandling og følges opp utenfor sykehus. Det setter nye krav til ledelse, kompetanse, kapasitet, organisering og finansiering av fastlegeordningen.  Derfor har Helsedirektoratet anbefalt at det bør gjøres utprøving av en ny måte å drive fastlegevirksomhet på, i tettere samarbeid med de øvrige kommunale tjenestene.  

Fastlegene arbeider pasientnært, og de 4 700 fastlegene gjennomfører i løpet av et år nærmere 30 millioner pasientkontakter. Sammen med legevakt gir fastlegeordningen et livslangt helsetjenestetilbud – for alle – gjennom svangerskap- og barselperiode, barne- og ungdomstid, voksenliv og alderdom. Så godt som alle har en fastlege, og folk flest har stor tillit til fastlegen sin. De senere årene har fastlegene bidratt stadig mer og bedre for mennesker med psykiske lidelser, rus- og avhengighetsproblemer. Så å si alle gravide har sin førstegangskontroll hos fastlege. Barn og unge bruker fastlegekontorene mye. Mange fastleger driver et utstrakt tverrfaglig samarbeid med NAV og hjemmesykepleie, og arbeider i skolehelsetjeneste, på helsestasjon, helsestasjon for ungdom eller på sykehjem ved siden av praksisen.

På grunn av den sentrale posisjonen fastlegen har i helsetjenesten, er det avgjørende med god samhandling med øvrige aktører. Ordningen opererer ikke i et vakuum. Samhandlingen mellom fastlegene, helsestasjonstjenestene, øyeblikkelig hjelp-døgnenheter, frisklivssentraler og spesialisthelsetjenesten har forbedringspotensial som det påhviler alle parter å bidra til. Det er behov for en tydelig og samlet ledelse av alle helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Vi trenger også bedre IKT-systemer som understøtter samhandlingen. For tiden jobber vi tett sammen med aktørene i helsetjenesten og Direktoratet for e-helse for å forbedre løsningene for leger og pasienter.

I den reviderte fastlegeforskriften av 2013 stilles det mange konkrete funksjons- og kvalitetskrav til fastlegene. For at kommunene skal kunne lede og understøtte arbeidet med å videreutvikle kvaliteten ved fastlegekontorene, har Helsedirektoratet store forventninger til kommunalt pasientregister (KPR) som vil gi data om tjenesteutviklingen.

Helsedirektoratet jobber for at helse- og omsorgstjenestene i kommunene i stigende grad kan basere sine tjenester på god kunnskap, inklusive forskning. De fire allmennmedisinske forskningsenhetene runder 10 år i år, og herfra kommer det mye god forskning som er relevant for fastlegene.

Vi er opptatt av at innbyggerne skal møte jevn og høy kvalitet på legetjenestene i kommunene over hele landet. Derfor har vi foreslått at alle allmennlegeoppgavene i kommunene skal inngå i spesialistutdanningen i allmennmedisin og at alle som starter i allmennmedisinsk arbeid samtidig starter på spesialistutdanningen.

Det er god grunn til å markere at ordningen nå er 15 år. Fastlegeordningen har betydd mye både for befolkningen og naturligvis for tjenesten selv; de 4700 fastlegene, alle medarbeidere på fastlegekontor og legevakter, og ikke minst kommunene som har ansvar for ordningen.

Bjørn Guldvog, helsedirektør

Svein Lie, divisjonsdirektør primærhelsetjenester

Kjell Maartmann-Moe, seniorrådgiver avdeling allmennhelsetjenester

Helsedirektoratet

Kommentarer

 • Kommunelege 26.07.2016 13.17.29

  Det er ikke uten grunn at 50 % av legevaktene utføres av andre enn fastleger. Og prosenten hadde vært enda lavere hvis det hadde eksistert vikarmuligheter i grisgrendte strøk. Legevakt må integreres i fastlegens ordinære arbeidstid, selv om det vil bety kanskje 1000 flere fastleger. Det bør også settes tak på hvor mange pasienter en fastlege kan få basistilskudd for å ha på lista. Noen fastleger kan håndtere flere pasienter enn andre, men dette må være frivillig og uten basistilskudd,. Og til Ada vil jeg si at selv om hun er næringsdrivende, er hun i realiteten kommunelege med kommunal styringsrett.. Det er bare et faktum at mange kommuner ikke benytter seg av denne styringsretten. Den nye forskriften har i realiteten ikke betydd noe som helst. Ikke verd papiret den er skrevet på.

 • lege 13.07.2016 13.51.37

  Kvinner som ønsker å jobbe mindre enn tidligere mannlige leger er langt fra hjelpeløse. Å ønske seg et liv utenfor jobben og sette krav om dette er i mine øyne det motsatte av hjelpeløshet. Det finnes dog store individuelle forskjeller i tidsbruk og jobbønske hos begge kjønn, slik at statistikk (f.eks fra legeforeningen) om dette sier langt mer enn enkeltytringer. Støtter forslaget om å spørre våre yngre / kommende kollegaer.

 • Hjelpeløse kvinner 13.07.2016 10.34.12

  Er lei av å høre om hjelpeløse kvinnelige leger. Tror det er en myte.

 • Ada 13.07.2016 10.33.00

  Som kvinnelig lege vil jeg ikke tilbake til at jeg er avhengig av kommunens styring! Vi som kjenner historien vet at vi ikke hadde hatt mulighetene til å få moderne IKT, lokaler og utstyr uten å ta ansvaret for dette selv. Misforstått vern gjør at vi ikke kan lage en god allmennlegetjeneste. Vi trenger flere hjemler og at ordningen utvikles i samsvar med behov.

 • Lege 04.07.2016 22.46.01

  Den norske fastlegen til nå er en mann, som har i gjennomsnitt 46 timers arbeidsuke. I tillegg kommer legevakt på kveld, natt og helg. Fremtidens fastlege er en kvinne som kommer til å kreve fastlønn, normal arbeidstid på 37,5 timer inkludert legevakt, normale sykepengerettigheter og svangerskapspermisjoner. Alle møter og papirarbeide på dagtid, og ingen ansvar for ansatte og kontorhold. Det går dermed an å regne ut hva fremtidens fastlegeordning vil koste i antall nye fastleger og kontorhold + medarbeidere. Kanskje noen i Helsedirektoratet først skulle regne ut dette, og finne ut hvordan en skal få dette til før de lanserer nye arbeidsoppgaver? Hva med å begynne med å spørre våre kommende (kvinnelige) kollegaer?

Bjørn Guldvog

Bjørn Guldvog er direktør i Helsedirektoratet og har bakgrunn som lege i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Han er professor i samfunnsmedisin og utdannet cand.med. og dr.med. ved Universitetet i Oslo.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!