Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Er teknologi en resept på mer effektive helsetjenester?

Teknologi kan bidra til å utføre prosesser og oppgaver på nye måter – og gi rom for nye arbeidsområder for å skape mer effektive helsetjenester. Da må vi innhente inspirasjon og se utover rammer og tradisjoner i helsefeltet.

Publisert: 2021-02-12 — 11.01

Linda Book Dalsgård

Kronikk: Linda Book Dalsgård, rådgiver i Bouvet Norge AS, Bergen

DEN DEMOGRAFISKE utviklingen indikerer at samfunnet fremover får flere innbyggere med behov for helsetjenester. Kombinert med færre yrkesaktive og dertil reduserte skatteinntekter, er en naturlig konklusjon at dagens tjenestetilbud ikke er bærekraftig.

For å sikre at fremtidens tjenestemottakere får et best mulig helsetilbud, må det derfor endringer til i måten vi jobber på – og i måten vi tenker rundt tilbudet. Teknologi blir av mange trukket frem som en nøkkelfaktor for å opprettholde gode helsetjenester, men kan teknologien gjøre tjenestene så effektive at dette i seg selv er nok?

DIGITAL TRANSFORMASJON. Mulighetene som ligger i teknologi og digitalisering, har vært utforsket lenge, men hvordan mulighetsrommet benyttes, er ulikt. Innen helse har det blitt gjort mye for å forenkle hverdagen til de ansatte ved bruk av nye løsninger, men helsesektoren ligger langt bak andre mer konkurranseutsatte sektorer som eksempelvis bank og finans.

Innenfor disse næringene har man vært gode, ikke bare til å nyttiggjøre seg av teknologi, men også i å se potensialet som teknologien gir til prosessforbedring. Gamle tjenester er erstattet med nye. Hvem savner tiden før nettbank? Muligheten i teknologien har altså resultert i nye arbeidsoppgaver og nye arbeidsprosesser. Det som var gode tilnærminger og gode løsninger i organisasjonen, er erstattet med helt andre. Det har skjedd en digital transformasjon.

SEKTORENS EFFEKTIVITET. Sektorene er ikke sammenlignbare, men det er mye lærdom å hente for helsesektoren ved å se til andre næringer og lære av deres erfaringer. En tilsvarende transformasjon i helsesektoren kan bidra til at de menneskelige ressursene kan fokusere de områdene der «varme hender» er uerstattelige, med mål om et helsevesen som samlet sett oppleves som mer effektivt enn i dag.

For å lykkes med dette, er det ikke snakk om at ansatte skal jobbe mer effektivt; den effekten er allerede tatt ut. De fleste ansatte innenfor helse har travle dager fylt med oppgaver, det er sektoren som helhet som må bli mer effektiv. De store forskjellene ligger ikke i å ta teknologi i buk, men i hvordan teknologien blir brukt for å gjennomføre endringer og utvikle nye tjenester.

VEIEN FREM. Så hvordan kan helsesektoren komme dit?

Mulighetene i teknologi og digitalisering har vært utforsket lenge, men bruken av mulighetsrommet er ulik. Ny teknologi i gammel organisasjon gir ikke nødvendig merverdi
 • Prosess, ikke enkeltoppgaver. Det sentrale er at vi også innen helse flytter fokus fra å bruke teknologien til å løse enkeltoppgaver – til hvordan den kan brukes for å understøtte nye prosesser. Det er ikke teknologien i seg selv som gir oss mulighet til å skape et mer effektivt helsevesen, men den gir oss noen nye redskaper til å tenke nytt om måten vi skal løse utfordringene på.
 • Brukerinvolvering. Utgangspunkt må bygge på behov. Ikke start for tidlig med å lete etter løsninger, men gå grundig inn i problemstillingen og se på muligheter i et større perspektiv. Sørg for å sette brukeren i sentrum. Det er behov for å løsrive seg fra dagens prosesser og gå tilbake til å spørre hvorfor vi i det hele tatt utfører tjenesten.
 • Nyttiggjør ulik kompetanse! Når løsninger skal utarbeides, sørg for at ulik kompetanse er involvert. At ulike aktører innenfor helsesektoren er satt sammen er ikke nok. Det trengs kompetanse og perspektiver fra ulike bransjer og med ulik erfaring. Sammen skapes gode løsninger.
 • Vær åpen for nye tjenesteområder til helsesektoren! For å sikre et godt tjenestetilbud, er det behov for å se etter nye muligheter og måter å løse oppgaver på. Dette gjelder også oppgaver som har fungert, og fungerer fint, i dag. Vi må sørge for å gjøre helheten optimal for fremtidens rammer og organisasjon.
 • Endringsvillige ledere. En forutsetning for endring er ledere som går foran og som tør å satse. Ofte kan ordinære driftsoppgaver skygge for fremtidens målbilde, men ledere med visjoner og evne til å gjennomføre endringer, er gull verdt.

VERDIEN. Teknologien gir i seg selv ikke mer effektive helsetjenester. Ny teknologi i gammel organisasjon gir ikke nødvendig merverdi. Verdien ligger i hvordan teknologien kan bidra til å skape en ny organisasjon.

Teknologien skal aldri erstatte helsesektorens viktigste ressurs, menneskene, men den kan bidra til at de ansatte får brukt kompetansen der den trengs mest. Teknologi kan være et viktig virkemiddel for å gjennomføre prosesser og oppgaver på nye måter – og gi rom for nye arbeidsområder for å skape mer effektive helsetjenester. For å komme dit, må vi hente inspirasjon og se ut over rammer og tradisjoner i fagfeltet helse.


Tilleggsinformasjon/disclaimer: Artikkelforfatteren oppgir ingen interessekonflikter, men presiserer at meningene i artikkelen er hennes egne, og ikke et uttrykk for synspunktene til hennes arbeidsgiver; et norskeid konsulentselskap som sammen med sine kunder skaper digitale løsninger med betydning for samfunnet. Bouvet jobber blant annet med rådgivning, design og utvikling av digitale tjenester for flere aktører i norsk helsesektor. Selskapet har over 1600 ansatte fordelt på 14 kontorer i Norge og Sverige.


Dagens Medisin
, fra Kronikk og debattseksjonen i 03-utgaven

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN AVVIKLET

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!