Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Hvor viktig er tiden i møter med mennesker?

Å gi noen litt av din tid, kan bidra til en følelse av å bli sett som både menneske og som pasient.

Publisert: 2020-05-23 — 12.45

Øyvind Jank


Innlegg: Øyvind Jank, spesialsykepleier og masterstudent i psykisk helse- og rusarbeid ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) og ansatt ved avdeling S5, Sandviken Sykehus i Bergen

ET GODT RESULTAT kan ofte være avhengig av at flere variabler spiller på lag. Mennesker utvikler seg sjeldent alene, men som regel i samspill med andre: De fleste vil være avhengig av hjelp og støtte fra omgivelsene for å nå sine mål. Slik kan det være i både i privat- og yrkeslivet.

Egeninnsats kan være en vesentlig faktor for å oppnå fremgang. Samtidig trengs anerkjennelse og støtte fra andre. Tro på at egne avgjørelser er riktige og bra for en selv, kan danne grunnlag for ens egen positive selvfølelse.

MESTRINGEN. Sykepleie som yrke betyr daglig og tett samarbeid med mennesker i behov av behandling, omsorg og pleie – rettet mot å oppnå bedre helse. Årsakene til dette kan være komplekse og sammensatte. Et bredt spekter av behandlings- og tilnærmingsmåter anvendes for å fremme helse og bekjempe sykdom. Ved at pasienten innser sine egne forutsetninger for å mestre sykdom og motgang, vil det være økt mulighet til å leve selvstendig.

Faglig kompetanse hos sykepleier kan bygge bro til den andre sitt potensial for egenmestring.

I lengden er ingen tjent med en utvikling der mindre tid – og flere arbeidsoppgaver – settes som en ny standard


Pasienten spiller en sentral rolle i iverksettelse av tiltak i sin egen behandling. Ingen kan fullt ut vite hva som bor i et annet menneske av evner til å mestre utfordringer. Hver pasient er unik, og behandlingen må innrettes deretter. De ytre rammene må være justert slik de er godt egnet til å tilpasse pleie individuelt.

TIDEN. Det handlingsrommet som best kan ivareta pasientens behov, må samtidig gi sykepleieren tilgjengelige virkemidler for å yte riktig og god behandling. Tiden er en faktor i dette handlingsrommet. Tid nok til å knytte kontakt og opprette samarbeid med pasienten samt å vurdere hvilke tiltak som igangsettes, vil være en betydningsfull faktor i behandling.

Tid kan noen ganger ses på som en luksusvare. Ytre rammer og styringsforhold kan bety at modeller for å jobbe effektivt, veier tungt. Vi må spørre oss selv hvilke forhold det er som påvirker hvordan utøvelsen av faglig basert pleie skal få utvikle seg?

De ytre kravene til effektivitet må ikke overskygge og trekke i en annen retning enn det overordnede målet i behandling, å fremme helse for det enkelte individ. Pasientens behov er det sentrale aspektet i behandling.

UNDER PRESS. Nok tid til å yte tilfredsstillende pleie som er nødvendig for at bedre helse kan oppnås, burde være en opplagt faktor i pleie til mennesker. Realiteten tilsier at slik er det ikke alltid. Kvantifisering av helsefaglige oppgaver kan bety at tiden settes under press. Flere arbeidsoppgaver og mindre personale vil bidra til å legge ytterligere vekt til en slik utvikling.

Sykepleiere har bred kunnskap og er trent til å takle uforutsette og krevende situasjoner, men i lengden er ingen tjent med en utvikling der mindre tid – og flere arbeidsoppgaver – settes som en ny standard. Et rom der tid prioriteres, vil gi bedre forutsetninger for at faglig grunnede tiltak trer tydelig frem og at pasientens syn på behandlingen kan komme genuint til uttrykk.

Da kan man virkelig starte å diskutere det man kaller pasientens helsevesen.

IKKE TILFELDIG. Å gi noen litt av din tid, kan bidra til en følelse av å bli sett både som menneske og som pasient. Hvordan man velger å prioritere hva som vektlegges i behandling til mennesker, i behov av oppfølging på bakgrunn av fysisk sykdom eller psykiske plager, utgjør en forskjell for hver enkelt.

Det er sjeldent at gode resultater kommer fra tilfeldigheter alene. Som oftest er det flere faktorer som utgjør en samlet innsats. Tid må stå til rådighet for at god kommunikasjon og faglig basert pleie kan utfolde seg.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!