Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde
MER ENN RØYK: – Som eldre- og folkehelseminister holder man på med mange andre ting enn tobakkspolitikk. Men jeg er nå olje- og energiminister og har ansvar for å forvalte Norges energiressurser til det beste for landet, sier Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Per Corneliussen

DN: HOD vurderte habiliteten til Listhaug på tobakksområdet

Dagens Næringsliv avslørte torsdag at Helse- og omsorgsdepartementet mente Sylvi Listhaug burde fratas ansvar for tobakksområdet.

Publisert: 2020-01-10 — 16.33
MOTTOK HENVENDELSE: – Diskusjoner rundt henvendelsen førte til at Folkehelseavdelingen oppdaget at Administrasjonsavdelingen hadde foretatt en habilitetsvurdering på tobakksfeltet uten å vurdere forholdet til tobakkskonvensjonen, sier departementsråd Bjørn Inge Larsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Tidligere eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (FrP) hadde nære forbindelser til Pia Prestmo, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i tobakkselskapet Philip Morris International.

Listhaug redegjorde selv for denne mulige interessekonflikten til departementet da hun fikk ansvar som folkehelseminister, skriver Dagens Næringsliv (sak bak mur).

Først konkluderte Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i mai 2019 at Listhaug var inhabil i saker som gjaldt avgjørelser som rettet seg mot «PMI spesielt, men ikke til tobakksområdet generelt», etter en intern gjennomgang av habilitetsreglene i forvaltningsloven.

HOD sendte brev
Torsdag avslørte DN at Helse- og omsorgsdepartementet sendte et brev til Justis- og beredskapsdepartementet 6. november 2019 der de ba om en vurdering av habiliteten til FrP-politikeren, i henhold til WHOs tobakkskonvensjon – fordi en «konkret sak» hadde aktualisert problemstillingen på nytt.

I brevet heter det at HOD vurderte det som lite hensiktsmessig at Listhaug hadde ansvar for tobakksområdet, på grunn av departementets forpliktelse til WHOs tobakkskonvensjon.

Artikkel 5.3 lyder som er referert i brevet som er sendt til Justisdepartementet lyder som følger: «Partene skal, i utformingen og gjennomføringen av sin offentlige helsepolitikk når det gjelder forebygging av tobakksskader, ta forholdsregler for å beskytte denne politikken mot kommersielle og andre interesser knyttet til tobakksindustrien, i samsvar med sin nasjonale lovgivning».

DN publiserte sent torsdag kveld en sak om at HOD legger om rutinene, slik at habilitetssaker skal forelegges de relevante fagavdelingene i departementet.

E–sigarett
Den konkrete saken HOD mente aktualiserte et habilitetsspørsmål, var en intern diskusjon om en henvendelse fra Prestmo til HOD om den amerikanske legemiddelmyndigheten FDA sin godkjenning av IQOS – et oppvarmingssystem for tobakk som utvikles av Philip Morris. E-posten ble sendt 27. august 2019.

HOD opplyser at eposten kun ble tatt til orientering og ikke besvart.

Departementsråd Bjørn Inge Larsen i Helse- og omsorgsdepartementet sier til Dagens Medisin at det ikke var henvendelsen i seg selv som førte til at de måtte gjøre en ny vurdering.

– Diskusjoner rundt denne henvendelsen gjorde at Folkehelseavdelingen oppdaget at Administrasjonsavdelingen hadde foretatt en habilitetsvurdering på tobakksfeltet uten å vurdere forholdet til tobakkskonvensjonen. Denne feilen har vi beklaget og våre interne rutiner er nå endret, sier departementsråd Bjørn-Inge Larsen i Helse- og omsorgsdepartmentet i en e-post til Dagens Medisin.

– Hvorfor skulle norske helsemyndigheter stole på informasjon fra tobakksindustrien?

– Departementet legger ikke vekt på denne typen informasjon fra tobakksindustrien og tok rutinemessig henvendelsen til orientering i vårt saksbehandlingssystem, sier Larsen.

– Dersom HOD hadde tatt hensyn til den informasjonen de får fra tobakkslobbyister, ville departementet samtidig kunne fulgt tobakkskonvensjonens forpliktelser til WHO?

– Nei, departementet har kun kontakt med tobakksindustrien i den grad det er nødvendig for å regulere den eller dens produkter, i tråd med tobakkskonvensjonens retningslinjer. Vi diskuterer ikke politikkutvikling med industrien og legger ikke vekt på lobbyinnspill.

– I hvilken grad hadde det vært nyttig med et lobbyregister for å ha oversikt over situasjoner hvor tobakkselskaper påvirker norske interesser?

– I et høringsforslag fra 2015 om gjennomføring av tobakkskonvensjonen art. 5.3 ble lobbyregister nevnt som eksempel på tiltak som er innført i andre land. Det har imidlertid ikke vært aktuell politikk i Norge å gå videre med et slikt forslag.

Lovavdelingens vurdering
Den 7. januar 2020 publiserte Justis- og beredskapsdepartementet sin vurdering av saken på nett.

«Etter vår oppfatning vil statsråd Listhaug trolig være inhabil i saker som mer direkte gjelder PMI, og som kan ha en ikke ubetydelig økonomisk betydning for Prestmo. Det samme gjelder saker som på annen måte i særlig grad kan påvirke Prestmos stilling eller arbeidssituasjon, og saker som hun i særlig grad har engasjert seg i overfor departementet eller på annen måte. Når det gjelder avgjørelser av generell karakter, som angår tobakksområdet generelt, vil Listhaug i utgangspunktet ikke være inhabil», heter det i vurderingen fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Deretter skriver Justisdepartementet at det kan tenkes unntak der avgjørelsene får større betydning for Philip Morris International, og viser til paragraf 5.3 i tobakkskonvensjonen kan trekke i retningen av inhabilitet.

Justis- og beredskapsdepartementet skriver deretter at avgjørelsen om HOD skal fjerne ansvaret om tobakksområdet fra statsrådens ansvarsområde, er utenfor hva det er naturlig at Lovavdelingen uttaler seg om.

Byttet jobb
Terje Søviknes (FrP) tok over jobben som eldre- og folkehelseminister 18. desember i fjor.

Listhaug har, overfor Dagens Næringsliv, avkreftet at byttet av ministerrolle hadde noe med interessekonflikten å gjøre: – Jeg registrerer vurderingen fra Lovavdelingen. Den ble satt i gang på mitt initiativ og gjaldt et avgrenset forhold. Byttet av statsrådspost hadde ikke noe med dette å gjøre, skriver Listhaug til DN.

Sylvi Listhaug (FrP) gjentar i en epost - gjennom sin rådgiver - til Dagens Medisin at jobbskiftet ikke hadde noe med saken å gjøre.

I et vedlegg til brevet 6. november som gikk fra HOD til Justis- og beredskapsdepartementet, skriver forvaltningen at oppfølging av tobakkstrategien inneholdt en rekke oppfølgingspunkter hvor statsråden måtte beslutte prosess og innhold.

– Hvordan kunne du ha fortsatt som eldre- og folkehelseminister dersom HOD mente du var inhabil i saker som omhandlet oppfølging av tobakkstrategien?

– Som eldre- og folkehelseminister holder man på med mange andre ting enn tobakkspolitikk. Men jeg er nå olje- og energiminister og har ansvar for å forvalte Norges energiressurser til det beste for landet. Denne sektoren er utrolig viktig for å skaffe inntekter til eldreomsorg, sykehus og andre tjenester til eldre og hjelpetrengende, svarer Listhaug i eposten.

– Rent strategisk bytte
Statsministerens kontor (SMK) viser til uttalelser kontoret har gitt til Dagens Næringsliv på spørsmål om kommentar.

– Som folkehelseminister ble Sylvi Listhaug vurdert som inhabil i saker som gjaldt tobakk, sier statssekretær Lars Joakim Hanssen (FrP) ved SMK.

Han avviser at habilitetsvurderingen hadde betydning for at Listhaug ble flyttet som statsråd.

– Det var et rent strategisk bytte for oss, sier han.

Bekrefter vennskap
Pia Prestmo, kommunikasjonsdirektør i Philip Morris International svarer følgende til Dagens Medisin i en epost:

– Jeg kan bekrefte det Listhaug skriver i habilitetsvurderingen fra Justisdepartementet: «Statsråd Listhaug har redegjort for at hun har kjent Pia Prestmo siden 2004 da statsråd Listhaug startet som byrådssekretær i Oslo og Prestmo begynte som rådgiver for Høyre på rådhuset. Siden har de holdt kontakten. Statsråd Listhaug skriver at de ikke treffes veldig ofte, men f.eks. på barna sine bursdager og noe selskapeligheter. Videre har de vært på ferie sammen noen ganger. Avslutningsvis skriver statsråden at i den grad hun har anledning til å være sosial utenfor familien og jobb, er Prestmo en av dem hun er mest sammen med».  

Derfor kontaktet de HOD
– Hvorfor sendte du henvendelsen om FDA godkjenningen av IQOS til HOD?

 – 30. april 2019 ga FDA Philip Morris markedstilgang for IQOS i USA, sier Prestmo, som viser til at regjeringens tobakksstrategi nevner at forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter vil bli opphevet med EUs nye tobakksdirektiv.  

– Det har vært en aktiv samfunnsdebatt rundt skadepotensialet i e-sigaretter og snus. Det kan imidlertid se ut som det er en lavere kjennskap til en tredje kategori produkter med lavere helserisiko; røykfri, oppvarmet tobakk. Med utgangspunkt i regjeringens tobakkstrategi antok jeg at det ville være av interesse for norske helsemyndigheter å se nærmere på både selve helseskadepotensialet i «heat-not-burn»-kategorien, og i tillegg undersøke om kategorien bærer potensial til å rekruttere barn og unge til nikotinavhengighet. 

– Hvorfor skal norske helsemyndigheter stole på informasjon fra tobakksindustrien?

– Norske helsemyndigheter velger selv hva de fester lit til. Forskning står på egne ben, og den bør gjennomlyses kritisk av alle. Vår forskning ligger åpent ute på våre nettsider og mange er publiserte i fagfellevurderte tidsskrifter. PMI benytter etablerte vitenskapelige forskningsstandarder, inspirert av legemiddelindustrien. Informasjonen jeg sendte i denne henvendelsen, viser imidlertid til åpne FDA-lenker.  

– Dersom HOD tar hensyn til den informasjonen de får fra tobakksindustrien, kan departementet da følge tobakkskonvensjonen til WHO?

– Vi tar ordlyden i WHOs tobakkskonvensjon samt Justisdepartementets habilitetsvurdering av mitt forhold til Sylvi Listhaug til etterretning: «Ordlyden i artikkel 5 nr. 3 er generell og bestemmelsen stiller ikke eksplisitte krav til nasjonale regler om habilitet. Bestemmelsen forplikter statene til å ta forholdsregler for å beskytte den offentlige helsepolitikken mot påvirkning fra tobakksbransjen, men det kan neppe tolkes dithen at det kreves et forbud mot at offentlige myndigheter har kontakt med tobakksbransjen».

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!