Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Mangler ved ForBedring-undersøkelsene

ForBedrings-kartleggingen mangler dessverre flere av de viktigste faktorene for sikkerhet, arbeidsmiljø – og ansattes motivasjon og helse. Undersøkelsen stiller ingen spørsmål om lengde og tidspunkt for vakter, ordninger for pauser, tretthet og indikatorer på nedsatt årvåkenhet.

Publisert: 2019-06-04 — 05.19
Stein Knardahl

JOBBHELSE-KOMMENTAREN: Stein Knardahl, professor emeritus dr.med. Avdelingsdirektør for Avdeling for arbeidspsykologi og fysiologi, Statens arbeidsmiljøinstitutt

HELSE- OG omsorgsdepartementet (HOD) har «i oppdragsdokumenter til helseforetakene bedt om at kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø/HMS blir sett i sammenheng» (ForBedring, pasientsikkerhetsprogrammet.no, 2017). Ett av resultatene er spørreskjemaundersøkelsen «ForBedring» som skal gjennomføres årlig i alle helseforetak.

Nytte av kartlegginger forutsetter at man spør om relevante og viktige forhold. ForBedrings-kartleggingen mangler dessverre en rekke av faktorene som har størst betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø.

MANGLER. Arbeidstidsordninger har stor betydning årvåkenhet, kognitive funksjoner som situasjonsforståelse. Risiko for feil og ulykker er høyest om natten og ved kontinuerlig arbeid i mer enn tolv timer. ForBedring stiller ingen spørsmål om lengde og tidspunkt for vakter, ordninger for pauser, tretthet og indikatorer på nedsatt årvåkenhet.

Den arbeidsdimensjonen som har best dokumentert betydning for ansattes helse, motivasjon og sykefravær, er kontroll over egen arbeidssituasjon – beslutninger om eget arbeid, kontroll over arbeidsintensitet og autonomi. ForBedring har ingen spørsmål om kontroll.

Implementering av prosedyrebeskrivelser har vært det aller viktigste tiltaket for sikkerhet i «ultrasikre» bransjer; sivil luftfart og kjernekraftverk. I helsevesenet blir evidensbaserte retningslinjer for utredning og behandling stadig mer utbredt og det stilles krav om dokumentasjon av at retningslinjer er fulgt. Mange anbefalinger har vært basert på svak eller mangelfull evidens, og det finnes områder med uenighet, men forholdet til evidensbaserte prosedyrer må stå sentralt i arbeidet for pasientsikkerhet.

KONFLIKT. Samtidig er det en konflikt mellom ansattes behov for autonomi og prosedyrebeskrivelser som detaljstyrer arbeidsoppgavene. Denne konflikten må håndteres hvis man skal ForBedre pasientsikkerhet og ansattes motivasjon.

Rollekonflikter har meget stor negativ betydning for ansattes helse, funksjonsevne og sykefravær. En typisk rollekonflikt er motsetningen mellom høye produksjonskrav og gjennomføring av sikkerhetsprosedyrer. Holdninger til denne konflikten er del av sikkerhetskulturen. ForBedring stiller ikke spørsmål om prosedyrebeskrivelser eller rollekonflikter.

DIGITALISERING. Sykehusene digitaliseres. Økning av pasientsikkerhet og kvalitet med implementering av retningslinjer for evidensbasert utredning og behandling, forutsetter effektiv tilgang til beskrivelsene og effektiv rapportering. Dessuten er selvsagt tilgang på all relevant informasjon nødvendig for å fatte riktige beslutninger. Forsinkelser og unødvendig tidsbruk grunnet venting, for eksempel pålogging, eller dårlig brukergrensesnitt, skaper frustrasjon og påvirker sikkerhetskultur.

Kartlegginger av ansattes erfaringer med IKT-systemers brukbarhet («usability») er en selvsagt del i forbedring av pasientsikkerhet og må følges opp. ForBedring kartlegger ikke dette.

FORSTÅELSE. Spørsmål og svaralternativer må formuleres slik at de forstås korrekt og entydig av dem som skal svare. Spørsmål om tilstand, det vil si noe som kan variere mye over tid eller mellom arbeidsoppgaver, er bare entydige dersom:

 • spørsmålet angir hvilken tidsperiode man spør om eller
 • svaralternativene tar høyde for variasjon, for eksempel «sjelden eller aldri», «av og til», «ofte eller alltid».

Hvis spørsmålene og svaralternativene ikke er entydige, kan svarene være umulige å tolke fordi man ikke vet hvordan respondentene har tolket spørsmålene. Spørsmål som angir tidsperiode eller svaralternativer som viser variasjon, er særlig viktige der ansatte arbeider under varierende forhold, for eksempel dagarbeid og vakter.

SVAR-SKALAER. Begge de adekvat validerte Nordiske instrumentene for kartlegging av arbeidsmiljø, det Nordiske QPSNordic og det danske COPSOQ-II, har svarskalaer basert på hyppighet – fem kategorier fra «alltid – til – aldri».

Kartleggingens temabegreper tilslører det som faktisk måles

Spørsmål formulert som påstander med svaralternativer «helt enig» til «helt uenig» er vanlige i målinger av holdninger og personlighetstrekk. En viktig feilkilde ved denne spørsmålsformen er tendensen til å være enig i påstander («acquiescence bias») som kan føre til skjevhet i besvarelsene ved at man generelt er mer enig i påstandene.

TILSLØRING. ForBedring-kartleggingen opererer med uklare tema som virker helt tilfeldige. «Engasjement» er et temmelig upresist begrep som blant annet er et resultat av enkeltindividers motiver (personlig interesse for oppgavene; «involvement»), intern motivasjon, og tilknytning til virksomheten («commitment»). Ved å plassere undervisning og veiledning og tilbakemeldinger under «engasjement», tilsløres spesifikke viktige faktorer som kan forbedres. Begreper som «arbeidsforhold» og «psykososialt arbeidsmiljø» er temmelig intetsigende. ForBedring-kartleggingens tema-begreper tilslører det som faktisk måles.

Kartlegging med spørreskjema har mange fordeler: Alle får anledning til å bidra, alle vet hva som er undersøkt, gode spørsmål starter bevisstgjøringsprosesser, og omkostninger er lave. Kombinert med gode feedback-møter kan man komme frem til konkrete mål for forbedringsarbeidet.

ForBedring-kartleggingen mangler flere av de viktigste faktorene for sikkerhet og ansattes motivasjon og helse.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 10/2019

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!