Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
KRITISK: Direktør Mari Trommald i Bufdir retter ramsalt kritikk mot helsetjenesten som hun mener svikter barnevernsbarn med store psykiske utfordringer. Foto: Vidar Sandnes

– Helsetjenesten svikter barn i barnevernet

–To av tre barn i barnevernsinstitusjoner har store psykiske utfordringer, men helsetjenesten gir ikke barna nødvendig helsehjelp, mener direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Publisert: 2019-05-24 — 11.30
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Nå retter hun knallhard kritikk mot helsetjenetesten som ikke følger opp et prosjekt som skal sikre noen av disse barna hjelpen de trenger.

– Det er helsetjenestens ansvar å sørge for at alle barn får nødvendig helsehjelp. Her snakker vi om barn som over tid har vært utsatt for så alvorlig omsorgssvikt at barnevernet må overta foreldreansvaret og gi dem opphold i en barnevernsinstitusjon. Disse barna er blant de mest sårbare – og dem med størst behov for tett oppfølging og hjelp fra helsetjenesten. Dette får de færreste av disse barna i dag, sier Trommald, som selv er lege og har mange års erfaring i ulike deler av helsetjenesten.

Hun understreker at barnevernets ansvar er å ivareta foreldrerollen gjennom omsorg, bolig og alle barnets behov, men at barna trenger mer enn det.

– Vi vet at mer enn to av tre av disse barna har psykiske utfordringer. Mange av dem har også fysiske plager som skal utredes og behandles. Det er helsetjenestens ansvar, sier Trommald.

Hun mener generelt at barn i barnevernet faller mellom to stoler og derfor ikke får nødvendig helsehjelp.

– Det kan få store konsekvenser for barnas fremtidige liv og helse hvis de ikke får hjelp tidlig, sier Trommald.

Helsetjenesten forsinker prosjekt
Med dette som bakteppe har det siden 2017 vært planlagt et pilotprosjekt med etablering av to barnevernsinstitusjoner i et samarbeid mellom barnevernet og spesialisthelsetjenesten. Institusjonene skulle bemannes med både personell fra barnevern og helsetjenesten, driftes av barnevernet, og etableres i henholdsvis Helse Sør-Øst og Helse Nord. Det skal være plass til seks barn i hver av de to institusjonene.

Det nye er at også helsepersonell skal være en del av bemanningen i en barnevernsinstitusjon. Tanken er at barna gjennom dette skal få fortløpende helsefaglig utredning og behandling.

Det tverrfaglige prosjektet har vært grundig planlagt med en prosjektgruppe hvor Bufdir, Bufetat, Helsedirektoratet, De regionale helseforetakene, utvalgte helseforetak samt andre fagfolk og brukere har vært med. Planlagt oppstart av institusjonene var 1. januar 2019.

De to institusjonene er fortsatt ikke på plass.

– Helsetjenesten følger ikke opp, det er bekymringsfullt, sier Trommald.

Nå har hun fått nok. I et brev til Barne- og familiedepartementet kommer hun med skarp kritikk av helsetjenesten og ber helt konkret om at barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) tar kontakt med helseminister Bent Høie (H) slik at han kan sørge for at helsetjenesten følger opp prosjektet. I brevet skriver Trommald blant annet:

«Per april 2019 har ikke helseforetakene og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) lyktes med å rekruttere helsepersonell i tilstrekkelig grad i henhold til rapporten Prosjekt Nytt institusjonstilbud, og Bufdir erfarer følgelig at helsesiden ikke i tilstrekkelig grad har klart å realisere oppdraget. Bufdir vurderer at utfordringene som gjenstår for å oppfylle oppdraget, må løses av BFD og HOD».

De to ministrene Ropstad og Høie har snakket sammen og påpeker at det har vært litt ulik forståelse mellom barneverns- og helsesiden rundt hvordan behovet for annet helsepersonell kan dekkes (se egen sak).

Avviser kritikken
Helsetjenesten kjenner seg ikke igjen i virkelighetsforståelsen til Trommald. Både Helse Sør-Øst og Helse Nord mener de har fulgt opp prosjektet i god dialog med de aktuelle helseforetakene og barnevernet. Men de påpeker at det er vanskelig å rekruttere kvalifisert helsepersonell til de to institusjonene.

– Det har vært krevende å rekruttere psykiater og psykolog. Per mai 2019 er det tilknyttet psykiater i 10 prosents stilling og psykolog i 40 prosents stilling til institusjonen på Sørlandet. Ytterligere to psykologer skal knyttes til institusjonen, skriver Jan Frich, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst i en epost til Dagens Medisin.

Han legger til at Sørlandet sykehus HF har etablert vakttjeneste for institusjonen, hvor akutt ambulant team i Abup inngår.

– Det er døgnkontinuerlig vaktberedskap syv dager i uken og hvor lege/psykologspesialist vil bidra ved behov for akutt hjelp. Det er enighet om å lyse ut fire stillinger for annet spesialisert helsepersonell eller psykiatrisk sykepleier, men det har vært nødvendig å avklare hvilken rolle disse personene skal ha i institusjonen. Sørlandet sykehus HF vil lyse ut disse stillingene i løpet av mai 2019, skriver Frich.

Også i Helse Nord sliter de med rekruttering.

– Det har tatt noe lengre tid enn vi trodde da vi startet opp. Nå har vi fått psykologer på plass. Vi har en psykiater på gang og nå i mai går vi i gang med rekruttering av annet helsepersonell, sier Jon Tomas Finnson. Han er seksjonssjef for psykisk helse og rus i Helse Nord RHF.
Trommald har blitt forelagt svarene fra RHF-ene.

– Det burde ikke være nødvendig at Dagens Medisin tar kontakt med departementene før det skjer noe i foretakene. Jeg håper det nå er reell vilje til fortgang slik at disse barna får hjelp, sier Trommald.

Positivt at de rekrutterer nå
– Den faktiske situasjonen nå er at Nordlandsykehuset har lyst ut stillinger for psykolog og psykiater i kontortiden. De leverer ambulante helsetjenester på samme måte som de leverer til andre barnevernsinstitusjoner. Hele poenget med dette prosjektet er at helsetjenesten skal være en integrert del av barnevernsinstitusjonen. Så langt er det ikke på plass, sier regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord (Bufetat) til Dagens Medisin.

Han forteller at han for en uke siden ble innkalt til et hastemøte med Helse Nord.

– Da ble jeg informert om at Nordlandsykehuset har oppdrag og penger til fire psykiatriske sykepleierstillinger. Dette var nytt for meg og jeg har bedt om en skriftlig bekreftelse på det.

Bergstrøm legger til at det er viktig å vite dette fordi bemanningsplanene må justeres.

– Dersom vi får en skriftlig bekreftelse på at de fire stillingene lyses ut, er det positivt og bra for disse ungdommene og helt i tråd med intensjonene med prosjektet, sier Bergstrøm.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Steinar Lande 14.06.2019 10.39.00

  Spesifiser tittel:

  Plasseringene og flytting mellom ulike fosterhjem og institusjoner er en stor belastning. Det samme er tap av familie, slekt, venner, fritidsmiljø og skolemiljø. Dette vil ofte forverre barnets psykiske helse. Mange av disse barna ville hatt det bedre i hjemmet. Bare et mindretall av barn under offentlig omsorg kommer fra dårlige hjem.

 • Ragnvald Bjørgaas Petersen 02.06.2019 09.39.23

  Lege

  Kan vi ta for gitt at plasseringen i seg selv ikke er en betydelig årsaksfaktor når 2 av 3 barn i institusjon har psykiske lidelser? Hva betyr adskillelse, brutte bånd, tvungen omplassering, hyppige flyttinger og samværsrestriksjoner for barnas helse? Barnevernet bør i aller høyeste grad kreve optimal oppfølging av barna. Men bør helsevesenet til gjengeld kreve at barnevernet dokumenterer at plasseringen gir netto positive resultater for barna? I dag finnes det lite dokumentasjon for resultatene av barnevern. Vi vet bare at levekårsstatistikker for barnevernsbarn er dårlige, og at protestene mot barnevernet er økende både fra fagfolk og folk generelt. Denne artikkelen bør gjøre at vi også spør oss hvordan krisen innenfor barnevernet nå skal løses.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!