Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

E-helsedirektoratet legger til rette for helhetlig samarbeid

I dag må mange gjenta de samme opplysningene til ulike deler av helse- og omsorgstjenestene når de skal undersøkes eller behandles. Dette er frustrerende – og kostbart for samfunnet. Derfor må vi alle tenke helhetlig.

Alfhild Stokke

Innlegg: Alfhild Stokke, avdelingsdirektør for helsefaglige kodeverk i Direktoratet for e-helse

DIREKTORATET FOR e-helse og Norsk forening for allmennmedisin (NFA) er i dialog om hvordan man kan forbedre kodeverk og terminologi i primærhelsetjenesten. Vi er begge enig om at dette må styrkes, og direktoratet ønsker gjerne enda tettere kontakt med allmennmedisinmiljøet.

MØNSTERSKIFTE. I fagområdet helsefaglige kodeverk og terminologi er det for tiden et paradigmeskifte. Teknologiutviklingen gir nye muligheter for funksjonalitet og brukeropplevelse. Direktoratet for e-helse følger den internasjonale utviklingen tett. Norge er medlem av SNOMED International, der internasjonal klinisk terminologi utvikles. International Classification of Diseases (ICD) har sin internasjonale forankring i Verdens helseorganisasjon (WHO), der Norge også er medlem, mens ICPC har forankring i et profesjonssamarbeid der NFA deltar.

Det er usikkert om det er ICPC, et videreutviklet SNOMED CT, eller et videreutviklet ICD som best vil dekke primærhelsetjenestens behov i fremtiden. Dette pågår det en internasjonal diskusjon om. ICPC brukes i dag i mindre enn ti land. For å sikre god forvaltning og videre utvikling av et kodeverk, er det en fordel at det er bredt tatt i bruk og internasjonalt anerkjent. Dette er også en stor fordel for leverandørmarkedet.

HELHETSANSVAR. Direktoratet for e-helse er svært opptatt av å lytte til kliniske miljøer. I vårt arbeid med å forvalte kodeverkene, involveres over 100 klinikere. Det er vår rolle å ta et helhetsansvar på tvers av mange ulike fagmiljøer. Vi ønsker et konstruktivt samarbeid med NFA om hvordan vi kan møte primærhelsetjenestens behov for kodeverk og terminologi. Dette vil også bli aktualisert gjennom vårt samarbeid med Helseplattformen.

“Felles språk vil legge til rette for god samhandling på tvers av forvaltningsnivåer og virksomheter – og frigjøre tid til primæroppgaver”

Direktoratet for e-helse har, sammen med aktørene i helse- og omsorgssektoren, valgt å prioritere en satsing på «Felles språk» ved ta i bruk SNOMED CT med en kobling til eksisterende kodeverk, som for eksempel ICPC. SNOMED CT har bred tilslutning, er tatt i bruk i 37 land og er den mest omfattende internasjonale medisinske terminologien, med over 300.000 begreper. Dette gir mulighet for et strukturert, søkbart og entydig datagrunnlag som kan utveksles på tvers av e-helseløsninger og helseområder – og samtidig ivareta klinikernes behov på en god måte. Slik kan vi bidra til helhetlige tjenester for pasientene.

FELLESLØFT. I løpet av april lanseres den første norske versjonen av SNOMED CT, som er utgangspunktet for et Felles språk. Helseplattformen i Midt-Norge vil være én av de første som tar SNOMED CT i bruk.

Felles språk vil legge til rette for god samhandling på tvers av forvaltningsnivåer og virksomheter og vil frigjøre tid for helsepersonell til primæroppgaver. For å få best samlet effekt, må vi bruke ressursene våre sammen. En felles satsing vil gi en mer effektiv hverdag med bedre pasientsikkerhet.

Tilleggsinformasjon: Artikkelforfatteren opplyser at ikke har interessekonflikter, men at hun representerer Norge i Generalforsamlingen GA for SNOMED int.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 09/2019

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!