Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Hvorfor haster det ikke å redde fastlegeordningen, Bent Høie?

Kjære helseminister Bent Høie! Hvilke strakstiltak setter du inn for å sikre at erfarne fastleger blir værende – og at de unge blir fastleger? Vi trenger tiltak som monner, og som iverksettes nå for ikke å svekke fastlegeordningen ytterligere.

Tom Ole Øren

Kronikk: Tom Ole Øren, spesialist allmennmedisin og samfunnsmedisin og avtroppende leder for Allmennlegeforeningen

LEGEFORENINGEN HAR lenge advart mot fastlegekrisen, og utfordringene har eskalert det siste året. Erfarne leger slutter og nyutdannede ønsker ikke å bli fastleger. Vi vet at regjeringen og opposisjonspartiene på Stortinget er enige i vår virkelighetsbeskrivelse om at fastlegeordningen har store utfordringer. Likevel har vi kommet i en situasjon de siste årene der helseminister Bent Høie (H) tar det som en selvfølge at fastlegene fortsatt skal jobbe nesten 60 timers uker.

Hvor langt er ministeren og regjeringen villig til å tøye strikken før den ryker? Hvor lenge vil fastlegene fortsette sine lange arbeidsuker? Vår hovedbekymring er om pasientene vil være sikret en fastlege i fremtiden selv om retten til en fastlege er en juridisk rettighet.

GJØR NOE, NÅ! Vi trenger sterkere tiltak, og de må iverksettes raskt for å hindre en ytterligere svekkelse av ordningen.

Tall fra Helsepolitisk barometer viser at befolkningen mener helse er den viktigste utfordringen inn mot kommunevalgkampen. Halvparten av velgerne mener helsepolitikken er avgjørende for hvem de vil stemme på ved høstens valg. Videre sier 65 prosent av befolkningen at vi må bruke mer ressurser på helse. Vi vet også at Norge har en meget sterk økonomi, og at ledigheten går ned.

Bent Høie sier han tar fastlegeutfordringene på alvor, og mener at han iverksetter både kortsiktige og langsiktige tiltak. Han viser til reetablering av trepartssamarbeidet, evaluering til høsten og at det kommer en handlingsplan våren 2020. Dette er viktig arbeid som Legeforeningen støtter, men stadig nye arbeidsgrupper, protokoller og utredninger som ikke blir fulgt opp politisk, løser ikke dagens utfordringer.

“Vi trenger de kloke unge kollegene i den ordinære fastlegeordningen, og må legge til rette for det”

EN VALGTTAPER? Vi vet allerede nok til at det må iverksettes flere og tyngre strakstiltak. Derfor lurer jeg på om helse og fastlegeordningen «taper» den politiske diskusjonen internt i regjeringen?

For de 5000 fastlegene som går på jobb hver dag, merkes ikke utredninger, evalueringer, handlingsplaner og stadig nye arbeidsgrupper. Arbeidsdagene er like lange, og stadig flere vurderer å slutte som fastlege.

Legeforeningens kartlegging viser at rekrutteringssituasjonen har blitt mer alvorlig det siste året. Antallet kommuner som melder om store problemer vedrørende rekruttering, har blitt firedoblet siden 2017. Det nye er at flere kommuner melder at pasienter nå står uten fastlege. Dette gjelder den eldre del av befolkningen som bruker fastlegen mest – og deres behov vil øke markert fremover.

De nye planene til nasjonal helse og sykehusplan viser også at flere – og mer avanserte – medisinske oppgaver vil overføres til kommunene og til fastlegene i fremtiden.

SOLIDE FORSLAG. Legeforeningen har kommet med solide og gjennomførbare forslag til kortsiktige tiltak. Hovedårsaken til dagens situasjon er først og fremst en underfinansiering over mange år. Vi mener at basisfinansieringen må økes for de første 800 pasientene på lista. Dette vil understøtte de politiske ambisjonene om kortere listelengde og redusert arbeidsbelastning. Dette vil også gjøre det mer økonomisk forutsigbart å starte med kortere lister.

Vi trenger en raskere utrullering av en nasjonal ordning for allmennleger i spesialisering. Vi har foreslått nye målrettede takstendringer som honorerer stadig mer krevende pasientkonsultasjoner og god samhandling mellom nivåene i helsetjenesten. Videre er det behov for å opprette flere LIS 1-stillinger.

KLASSESKILLE. Vi er på vei mot et helsemessig klassesamfunn. 500.000 innbyggere har nå private helseforsikringer. I byene kommer det stadig nye helprivate legetjenester, men de bidra ikke til å løse våre utfordringer. Vi ser derfor i økende grad konturene av et todelt helsevesen der den enkeltes personlige økonomi blir avgjørende, og der det offentlige helsevesen vil svekkes ytterligere. Da lurer jeg på om er det en villet politikk der pasientene selv tar mer av regninga, det vil si de som har råd til det?

De helprivate «engangslegene» kan ikke bidra til kontinuiteten i lege og pasientforholdet – at vi følger opp pasientene over år og at legen kjenner den enkeltes sykehistorie. Vi trenger disse kloke unge kollegene i den ordinære fastlegeordningen, og da må vi legge til rette for det.

KAMPEN FOR LIKEVERD. Vårens forhandlinger er først og fremst en kamp for å bevare en av de mest vellykkede offentlige og likeverdige helsereformene for våre pasienter.

Kjære helseminister: Hvilke strakstiltak vil du sette inn for å sikre at erfarne fastleger blir værende og at de unge hopper ned fra gjerdet og begynner som fastleger? Vi trenger tiltak som monner, og de må iverksettes nå for å hindre en ytterligere svekkelse av fastlegeordningen. Kan du gi oss et håp om at fastlegekrisen vil bli løst? Da vil du bli husket som helseministeren som handlet i tide og greide å bevare grunnmuren i norsk helsevesen.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 09/2019

 

Kommentarer

 • Arnulf Heimdal 09.05.2019 12.45.24

  Lege

  Sannsynligvis vil årets resultatet bli økning i normaltariff på ca 3 %, uten kompensasjon for en høyst nødvendig listereduksjon, økte faste utgifter og økende overtidsjobbing de siste årene. Dermed er Høie fortsatt på stø kurs mot et ettermæle som helseministeren som lot fastlegeordningen gå til grunne, og sørget for at vi fikk et todelt helsevesen også i primærhelsetjenesten. Lite å være stolt over.

 • Lars Emil Aga Haugom 08.05.2019 11.45.18

  Lege

  Godt skrevet, spent på tilsvar fra Høie!

 • Sven Richard Haugvik 08.05.2019 18.17.50

  Lege

  Tiltredes herfra også! Første prøvesteinen er naturligvis utfallet av den nye normaltariffen 01.07.19. Denne vil gi meget viktige signaler fra myndighetene, sett i lys av forhandlingsbruddet i fjor som oste av mistillit begge veier. Lakmustesten på helseminsterens oppmerksomhet og eventuelle engasjement i saken kan simpelthen bli om denne spennende utfordingen fra kollega Øren i det hel tatt blir besvart.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!