Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
Onsdag la Trønderopprøret frem en ny kartlegging av alle oppgavene fastlegene er pålagt de siste årene. Fra venstre: Finn Høivik, Hanna Helgetun Krogh, Inga Marthe Grønseth og Tor Magne Johnsen. Foto: Vidar Sandnes

Fastlegenes smørbrødliste over nye oppgaver

Trønderopprøret har laget en liste over alle oppgaver som er overført fastlegene fra andre deler av helsevesenet. Listen inneholder 188 punkter.

Publisert: 2019-05-08 — 15.11

Fastlegeordningen er i krise; arbeidsbelastningen for dagens fastleger er for stor og rekrutteringssvikten har forverret seg i flere kommuner de siste to årene. Gjennomsnittlig arbeidstid for fastleger er 55,6 timer i uken, og 76 prosent oppgir at arbeidsdagen ikke strekker til for å utføre oppgavene som kreves, slik undersøkelser har vist.

Noen av de nye oppgavene:

* Økt krav til tilgjengelighet og elektronisk kommunikasjon med pasienter og andre behandlere

* Krav til informasjons- og datasikkerhet

* Økende antall blodprøvetaking og annen prøvetaking, leger oppgir at de er «laboratorietjeneste for sykehus, jordmor og avtalespesialister uten kompensering».

* Behov for diverse attester

* Økt bruk av helseforsikring stiller økte krav til utredning

* Mer arbeide knyttet til vurderinger/utredninger gjennomført av apotek, engangsleger, behandling i utlandet, private helseinstitusjoner, apper etc

* Krav om hyppigere konsultasjoner med sykemeldte

* Økte krav til mer detaljerte legeerklæringer,

* Økende antall dialogmøter

* Oppdatering av kjernejournal

* Krav til å rapportere legemiddelbivirkninger

* Nasjonale retningslinjer (69 stk)

* Kortere liggetid på sykehus fører til at fastlegene har ansvar for flere syke pasienter som tidligere var innlagt på sykehus

* Attester til elever på videregående skole

* Økende omfang av attester til barnevern

* Sekretæroppgaver for sykehus, blant annet bestille utredning, prøvetaking ordinert av sykehuslege og sykemelde for sykehuslege

* Merarbeid knyttet til fritt behandlingsvalg og fritt sykehusvalg

* Svært mange pasienter trenger forklaring/beroligelse/informasjon etter kontakt med sykehus

* Fastlegene har fått overført ansvar for utredning, behandling av oppfølging av en rekke sykdommer, blant annet diabetes type 2 og demens-

* Økt ansvar i svangerskapsomsorgen med flere kontroller

* Økt ansvar for oppfølging av hjertesvikt, kols, astma og en rekke kreftsykdommer.

* Pasienter bruker fastlegen som «coach» ved lettere belastninger og livskriser.

*  Økt ansvar for utredning og oppfølging ved angstlidelser, flyktninger med PSTD og utredning av ME.

Kilde: "Oppgaveoverføringer til fastlegeordningen" fra Trønderopprøret

Nå har Trønderopprøret, som består av en gruppe fastleger i Trondheim, utarbeidet en liste over hvilke konkrete oppgaver som har tilkommet legekontoret siden oppstarten av fastlegeordningen i 2001.

– Vi vet at den «allmennmedisinske bøtta» er full, men møter med Helsedirektoratet, Legeforeningen, KS og politiske partier har avdekket at vi mangler kunnskap om hva som er årsaken til at fastleger er overarbeidet. Alle vet at oppgaver er overført, men ingen har det samlede bildet. Derfor bestemte vi oss for å samle inn mest mulig av de nye oppgavene, sier Tor Magne Johnsen, leder for Trønderopprøret.

Store regionale forskjeller
Trønderopprøret har henvendt seg til fastleger via sosiale medier, og på kort tid fått innspill fra hele landet. Innspillene er samlet i 12 siders langt notat fordelt på syv ulike områder for nye oppgaver når det gjelder drift av legekontor, pasientens helsevesen, Nav, stat, kommune/fylkeskommune, sykehus og medisinske tilstander. Til sammen inneholder listen 188 kulepunkter, hvorav noen av dem er overlappende.

Hele listen kan leses her.

– Vi har valgt å offentliggjøre en ærlig og uredigert liste for å ivareta de ulikheter fastleger opplever i sin arbeidsbelastning. Vi er kjent med at det forekommer store kommunale og regionale forskjeller i oppgaver som er overført til fastlegene. For eksempel er det kun i noen få kommuner at kreftsykepleier-stillinger er lagt ned og overført til fastleger, sier Johnsen, som mener det er viktig å få frem den ulike arbeidsbelastningen som fastleger opplever.

Han understreker at årsakene til fastlegekrisen er kompleks, blant annet eldes befolkningen og stadig flere lever med kroniske sykdommer. Myndighetene har forsterket situasjonen, mener Trønderopprøret.

– Myndighetene har bidratt til dagens situasjon gjennom ulike politiske reformer med direkte innvirkning på fastlegenes arbeidsvolum. Sykehusreformen medførte at pasienter nå skrives ut langt tidligere, og ofte før utredning og behandling er fullført. Samhandlingsreformen som trådte i kraft i 2012 økte denne oppgaveoverføringen.  Til tross for disse endringer har ikke normtallet (antall pasienter per arbeidsdag, red.anm.) blitt korrigert, sier Johnsen.

Overføres uten kompensasjon
Han understreker at slik oppgaveoppføring i prinsippet er ønsket og kostnadsbesparende.

– På generell basis er det ønskelig at det skal skje en oppgaveoverføring til laveste effektive nivå, slik at oppgaven kan ivaretas vel så effektivt til en lavere kostnad. Men skal vi ivareta alle disse nye oppgavene trenger vi tid, rammer og kompetanse til å gjennomføre oppgaven med den kvaliteten vi ønsker. I mange tilfeller er oppgaveoverføringen gjort med ett pennestrøk uten at det følger med verken kunnskap og tid, og det er bekymringsfullt.

– Er det også oppgaver dere har blitt fritatt for siden 2001?

– Det skjer en medisinsk utvikling som gjør at flere pasienter tar større ansvar på noen områder, blant annet selvtest for kjønnssykdommer, som har avlastet oss noe. Men i all hovedsak ser vi at når en oppgave først blir overført til oss, så blir den der.

– Blant de nye oppgavene er større krav til elektronisk kommunikasjon med pasienter og andre behandlere. Er ikke dette også positivt og tidsbesparende for fastlegen?

– Både myndigheter og fastleger trodde det ble tidsbesparende, men i stedet ser vi at vi brukes mer når tilgjengeligheten øker. Det er et paradoks.

Ønsker tiltak
– Hvilke oppgaver på listen er viktigst for dere å få bort?

– Det er noen grelle eksempler på oppgaver som er overført fastlegene uten at vi er rådspurt, blant annet attester til fravær på videregående skole og førerkort-attester. Den største og viktigste diskusjonen gjelder overføring fra ulike avdelinger på sykehus, sier Johnsen.

– Hva ønsker dere å oppnå med denne listen?

– Vi ønsker større kunnskap om oppgaveoverføringene som har foregått, og at dette skal utløse kompensasjon i form av økte bevilgninger og kompetanseheving i fastlegeordningen. Det er avgjørende å få klarhet i hvilke oppgaver som har tilkommet på fastlegene og erkjenne hva som er problemet med dagens ordning for å utvikle en sterk og robust ordning som står seg over tid. Vi ønsker færre pasienter på listen og mer tid til hver pasient, sier fastlegen.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Sven Richard Haugvik 14.05.2019 20.05.39

  Lege

  Fortsett med dugnad! Det at revidert statsbudsjett bygger på 193,5 mill til FLO, som en satsing på allmennlegetjenesten, er å strekke strikken vel langt. Skal vi redde fastlegeordningen viser våre beregninger at vi må tilføre ordningen omtrent 3 milliarder de neste nærmeste årene. De konkrete enkeltforslag: – 39 mill. til rekrutteringstilskudd – 55 mill. til pilot primærhelseteam – 10 mill. til pilot på legevaktfeltet. – 8,5 mill. til EPJ-utvikling gjennom EPJ-løftet – 46 mill. til spesialisering i allmennmedisin – 35 mill. til forskning og kompetanse (AFE-ene, Nsdm og Nklm). Primærhelsemeldingen legger Regjeringen IKKE opp til at det skal bli flere leger, MEN at legene skal avlastes av andre personellgrupper og/eller inngå i PHT. Dnlf fulgte opp Primærhelsemeldingen med rapporten «Sammen for en bedre primærhelsetjeneste». Bent Høie slo til med PHT-prosjektet til tross for at effektstudier basert på PICO-oppsett er lite hensiktsmessig. Overtidsbetaling (kf.lista) = et ikke-tema

 • Sven Richard Haugvik 11.05.2019 08.27.14

  Lege

  Interresant jobbliste som er i ferd med å kvele FLO. Spesielt merker jeg meg NAV-avsnittet. NAVs attestkompensasjon viser at L120-taksten (kr 2333 for inntil 2 timers arbeid) kompenserer for tidsbruk over 2 timer. Taksten godtgjør med kr. 19 pr. minutt for totaltiden, men kan IKKE brukes av spesialister i allmennmedisin. Fastlegene er låst til L40-betalingen som utgjør kr. 783 for maks 40 minutter, parallelt med økende krav til attestasjon. Dette er en grovt diskriminerende forskjellesbehanling som Dnlf tilsynelatende har vært tilfreds med, jf. trepartsenigheten: «Spesialisterklæring (L120), for de 2 første timer. Taksten kan benyttes når det er behov for at spesialist avgir erklæring. Taksten er forbeholdt spesialistpraksis (legespesialister og psykologspesialister). Lege som er spesialist i allmennmedisin [ .. ] kan ikke utløse taksten.» Dette forventer vi en radikal endring på ved Normaltarifforhandlingene i år. Det må fremsettes som et absolutt krav, formulert som et STRAKSTILTAK.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!