Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Artikkelbilde

14,9 millioner til innovasjon i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst har valgt ut 13 innovasjonsprosjekter som får penger.

Annons:

Helse Sør-Øst RHF lyste ut midler til prosjekter som gjør bruk av ny teknologi, nye samarbeidsformer og som bidrar til å redusere uønsket variasjon i kvalitet og behandling.

Det kom inn 100 skisser til prosjekter, noe som er et rekordhøyt antall, ifølge foretaket.

13 prosjekter er tildelt til sammen 14,9 millioner kroner:

 1. Innovasjonsprosjekt for å få rusavhengige inn i ordinær jobb. Samarbeidsprosjekt mellom NAV og Oslo universitetssykehus der NAV-konsulenter arbeider på ruspoliklinikken med tanke på å få brukerne tidligst mulig i jobb.

 2. Medisinsk avstandsoppfølging av epilepsipasienter ved nevrologisk avdeling Vestre Viken. Her tilpasses den danske modellen for avstandsoppfølging til norske forhold. Særtakstgruppefinansiering er på plass og testes.

 3. Digital samhandling i pasientforløp Sykehuset Innlandet. Bruk av ny teknologi og særlig videokonsultasjon i prehospital vurdering, gjennom pasientforløpene og til poliklinisk oppfølging i DMS etter utskriving. Bredt samarbeid med høyskoler og innovasjonsmiljøer.

 4. «Barn under radaren» - Et tiltak i spesialisthelsetjenesten for tidlig avdekking av omsorgssvikt Sørlandet sykehus. Utvikling, opplæring og bruk av spørreskjema for å avdekke mulig omsorgssvikt hos barn av pasienter med utfordringer innen psykisk helse og rus. Prehospitalt, i kommunehelsetjeneste og i mottak.

 5. 5/50 – Presise tjenester etter pasientens behov. Samarbeid mellom Diakonhjemmet og bydelene om 5% av pasientene som bruker 50% av ressursene. Utvikler samarbeidsmodell ved hjelp av tjenestedesign.

 6. «BRA NOK» – e-mestringsverktøy for selvhjelp ved spiseforstyrrelser Vestfold. Stort behov for informasjon for pasienter og pårørende både før og under behandling. Samarbeid med regional avdeling for spiseforstyrrelser.

 7. Sammen for pasienter med fall i hjemmet – en ny helsetjeneste for den hjemmeboende eldre Vestfold. Tverrfaglig team på tvers av nivåer vurderer pasienter som har falt og iverksetter forebyggende tiltak. Bruk av mobil røntgen og kommunale plasser.

 8. Samarbeid om de som trenger det mest på Lister. Samarbeidsprosjekt mellom Listerkommunene og Flekkefjord sykehus om 300 pasienter over 70 år som bruker om lag 30% av ressursene.

 9. Virtuell veiledning i oppfølging av førskolebarn med autisme Sykehuset Innlandet. Disse barna skal følges hver 14. dag i 2 år. Halvparten av besøkene via video gir direkte veiledning av foreldre og barnehageansatte i barnets eget miljø.

 10. Brukerstyrt poliklinikk for velregulerte diabetes type 1 pasienter AHUS. Kapasitetsproblemer og pasienter som ikke møter håndteres gjennom brukerstyring og avstandsoppfølging.

 11. Fremtidsrettet samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten - Telemedisin på Agder (TELMA). Kommunene rundt Sørlandet sykehus har kommet langt når det gjelder etablering av velferdsteknologi, hjelpemidler for avstandsoppfølging og håndtering av aktiviteten det medfører. Utfordring med å få sykehus og pasienter til å ta løsningene i bruk løses i dette prosjektet.

 12. eKOLS – e-mestring for forebygging, behandling og mestring av KOLS Vestfold. Utvikling av verktøy på pad som kan brukes for mange kronikergrupper. Sykehuset har ansatt tjenestedesigner, erfaring med å ta i bruk e-meistring og tilgang på nødvendige ressurser.

 13. Akuttkjeden i Telemark. En sammenhengede akuttkjede med samarbeid mellom alle aktører i kommuner, legevakter og prehospitale tjenester

 

 

Vurderingskomiteen bestod av leder for brukerutvalget, representant for konserntillitsvalgte og ansatte i det regionale helseforetaket.

 

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!