Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Hvilke muligheter finnes?

Å få en tilsynssak mot seg, kan være alvorlig, inngripende og ressurskrevende.

Annons:
Agnete Busengdal Sommerset

Kronikk: Agnete Busengdal Sommerset, advokat i Advokatfirmaet Lippestad AS

HELSEPERSONELL I NORGE er med få unntak pliktige til å ha autorisasjon for å kunne arbeide. Tilsynsmyndighetene har vide skjønnskriterier for å tilbakekalle autorisasjon. Hvis de anser kriteriet for faglig forsvarlighet som overtrådt, har de også stor frihet til å bestemme hvilken type reaksjon som skal ilegges. Det er forståelig ettersom det er folks liv og helse det står om, i ytterste konsekvens. Samtidig; for behandleren vil det å få en tilsynssak mot seg, være alvorlig, inngripende, og ikke minst ressurskrevende.

For å kunne vite hvor man står som helsepersonell, blir derfor praksisen som myndighetene og rettsvesenet har utviklet over tid, viktig å kjenne til. For oss som bistår helsepersonell som står i fare for å miste autorisasjonen, er det viktig å formidle at mye kan gjøres for å styrke situasjonen. Både før, under og etter at autorisasjonssaken er avsluttet.

PREVENTIVE TILTAK. I en rekke saker har vi sett at helsepersonell ikke har satt seg godt nok inn i hvilke rammer de opererer innenfor. Helsepersonelloven § 57 første ledd angir svært skjønnsmessige kriterier:
• Vet du hva som ligger i kravene til faglig forsvarlighet, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, eller atferd uforenlig med yrkesutøvelsen?
• Når blir man uegnet til å utøve sitt yrke faglig forsvarlig på grunn av langt fravær fra yrket? Hvor lenge er det?
• Hvor mye alkohol kan du ha inntatt, hvor ofte, og i hvilke sammenhenger – før det kan føre til uegnethet?
• Og hvilken grad av fysisk svekkelse er det snakk om før du kan fratas autorisasjonen din?

BEVISSTHET. Mange tenker kanskje at svarene på hvor grensene går, gir seg selv, men i praksis ser vi at noen tråkker feil uten å ha ment det. Rettsvillfarelse er i alminnelighet ikke unnskyldelig. Hvor grensen går, bør derfor jevnlig diskuteres med kolleger. Det vil ofte være ulike terskler i ulike yrker, så det kan være lærerikt å drøfte på tvers av faglige områder.

Dersom du mottar brev om at det er kommet inn klage på deg, eller det av annen årsak er åpnet sak mot deg som helsepersonell, er det avgjørende å ta det alvorlig.

“I en rekke saker har vi sett at helsepersonell ikke har satt seg godt nok inn i rammene de opererer innenfor”

I 2017 behandlet Statens helsetilsyn i alt 450 tilsynssaker. Det antas at omtrent 300 av disse gjelder tilsynssaker om enkeltpersoner. Det ble tilbakekalt 160 autorisasjoner, 18 fikk begrenset autorisasjonen sin og 106 mottok advarsel. Disse tallene viser at det er større sannsynlighet for at en tilsynssak ender i fullt autorisasjonstap enn med mildere reaksjoner.

ALVOR – OG FAKTA. Vår erfaring er at det er mye vanskeligere å snu et vedtak enn å få lagt frem et nyansert bilde av saken før beslutningen tas. I 2017 ble bare fire av 70 behandlede klagesaker omgjort.

Videre er det vanskelig å få domstolene til å overprøve et forvaltningsvedtak, og rettsprosesser blir ofte kostbare.

De viktigste stikkordene for det man bør passe på når sak er åpnet, er:
• Sett deg godt inn i fakta i saken!
• Vis at du forstår alvoret i saken, og dersom du har trådt feil; vis at du ser det!
• Husk at ikke enhver feil skal ende med tilbakekall av autorisasjon, så hold hodet kaldt!
• Få bistand tidlig i prosessen og særlig til å utforme svar til tilsynsmyndighetene.

HVA GJØR DU? Hvordan skal du forholde deg dersom du har fått negativt vedtak fra myndighetene?

• Ved advarsel: Det viktigste å vite dersom du mottar en advarsel, er at myndighetene kan tilbakekalle autorisasjonen uten videre, ved enhver fremtidig overtredelse.

• Ved begrenset autorisasjon: Du må rette deg etter de kravene og betingelsene som er satt ved begrensningen av din autorisasjon. Ofte blir man pålagt å gå i behandling, andre må få kollegaveiledning og enkelte får begrensning i hvilke medisiner de kan forskrive. Pass på å dokumentere på en best mulig måte at du holder deg til begrensningene. Etter en viss tid kan du søke om å få opphevet begrensningene.

DOKUMENTASJON. Alt håp om fremtidig yrkesutøvelse er ikke ute ved tilbakekall. Det du må unngå, er å forsøke å omgå situasjonen og opptre «på siden» av regelverket. Det er forståelig at det å miste autorisasjonen og dermed få yrkesforbud, er svært vanskelig. Men vær klar over at du kan søke om å få autorisasjonen tilbake igjen etter noen år. Da er det viktig å kunne dokumentere hva du har gjort for å forbedre deg.

Hvordan du griper an den tiden du er uten autorisasjon, vil ofte være av stor betydning. Det kan være lurt å få med gode råd på veien.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 17/2018

Kommentarer

 • Lege 19.10.2018 18.57.36

  Hvordan får man rede på om man har fått advarsel? Får man et brev fra helsetilsynet når vedtaket er fattet?

 • Agnete B. Sommerset 22.10.2018 09.48.26

  Hei, Helsetilsynet skal sende den det gjelder et varsel om at man setter i gang en tilsynssak. Det er et sentralt rettssikkerhetsprinsipp at man skal få anledning til å komme med sin versjon og bli hørt før det beslutter en reaksjon av slik alvorlig karakter (kontradiksjon). For den det gjelder, er det allerede på det tidspunktet veldig viktig å ta dette på alvor, og å komme med sine kommentarer til det faktiske forholdet som tilsynet vurderer å reagere på.

Nyheter fra startsiden

REGJERINGENS PLANER OM SAMMENSLÅING AV SYKEHUS I NORD

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!