Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Bruk farmasøytens kompetanse!

Regjeringen gir enklere tilgang til flere reseptfrie legemidler mot at det skal utleveres fra en farmasøyt i apotek. Legene er bekymret for pasientsikkerheten, men er bekymringen relevant?

Annons:

Kronikk: Jenny P. Tran, farmasistudent ved Universitetet i Oslo og i deltidsarbeid ved Boots Apotek, Lørenskog

FLERE LEGEMIDLER kan nå bli reseptfrie gjennom farmasøytutlevering, som innebærer at enkelte reseptfrie legemidler kun kan utleveres fra en farmasøyt i apotek. For at dette skal la seg gjennomføre, må farmasøyten informere kunden om legemiddelets effekt, bivirkninger og bruksmåte. Tiltaket skal bidra til å gi befolkningen enklere tilgang til legemidler samtidig som det sikres god veiledning i hvordan legemidlene skal brukes.

Legeforeningen fraråder å innføre en slik ordning og mener den vil svekke pasientsikkerheten. Legeforeningen hevder at: «Ordningen legger opp til at aktører med sterke økonomiske interesser skal kunne foreslå endringer i reseptplikt som vil gi betydelige gevinster for dem selv, men som også kan føre til mer uhensiktsmessig legemiddelbruk, overbehandling og overmedisinering».

EKSPERTER. Jeg mener derimot at en innføring av farmasøytutlevering vil utvide mulighetene for egenomsorg. Det vil også bidra til å utnytte helsepersonellressurser bedre og frigjøre ressurser hos fastlegen. Ordningen vil ikke føre til uhensiktsmessig legemiddelbruk, overbehandling eller overmedisinering. Vår viktigste jobb som farmasøyter er nettopp det å sikre forsvarlig utlevering av legemidler og bidra til riktig legemiddelbruk.

Farmasøyter er eksperter på legemidler. Under masterstudiet i farmasi lærer vi om hvordan vi lager legemidler, men også om hvordan legemidler virker i kroppen. Vi får kunnskap om hvorfor legemidler gir bivirkninger og hvordan ulike legemidler kan påvirke hverandre. Ikke minst lærer vi hvordan man utvikler nye legemidler. Det betyr altså at ingen vet mer om legemidler enn det vi gjør.

Ved å bruke vår fagkompetanse, kan vi – med god veiledning – bidra til å forbygge eventuelle feilbruk og spørsmål om legemidler hos befolkningen. Det er derfor et smart valg å inkludere oss mer i helsetjenestene.

KOSTNADSEFFEKT. I dag utgjør reseptpliktige legemidler cirka 71 prosent av omsetningen, mens reseptfrie legemidler utgjør kun ni prosent, som er en veldig liten andel. Ved at flere legemidler blir reseptfrie, har pasientene større mulighet til egenomsorg. Kundene vil dermed spare penger for et legebesøk – og mye tid fordi de ikke trenger å oppsøke legen for så å hente legemidlene på apotek. Dessuten vil legene og legevakten få mer tid til de mer alvorlige og akutte tilfellene uten å måtte bruke tid på enkle diagnoser.

Farmasøytene i apoteket er dessuten lettere tilgjengelig enn fastlegen. Det har kommet flere apotek de siste årene og åpningstidene er utvidet. Pasienten får en gratis samtale med en legemiddelekspert uten ventetid. Her blir det mulig å stille medisinske spørsmål om det som er farmasøytens ekspertområde.

GRUNDIGE PROSEDYRER. Selv om ordningen vil føre til lettere tilgang til legemidler, blir det likevel ikke helt fritt frem. Hvis farmasøyten mener at legemidlet ikke er egnet for tilstanden, kan denne nekte utlevering. I slike tilfeller vil farmasøyten henvise pasienten til legen. Det vil dessuten bli satt opp retningslinjer for hvert legemiddel som skal være med i ordningen. All utlevering skal dokumenteres slik at det kan kontrolleres at prosedyren blir fulgt. En slik ordning vil derfor utøves trygt og forsvarlig.

Farmasøytutlevering finnes dessuten allerede i England, Australia og New Zealand. Ordningen i Norge er basert på dette, og erfaring fra disse landene tilsier at apotektjenester er positivt.

FORBEDRING. I stedet for å tvile på farmasøytene og vår fagkompetanse, bør legene heller kjempe for at ordningen blir bedre og sikrere. La farmasøytene få innsyn i pasientjournaler for å kvalitetssikre legemiddelbruken. Legemidlene som inngår i farmasøytutleveringen, bør også kunne journalføres.

Ettersom det er legemiddelprodusentene selv som søker hvilke legemidler de ønsker inn i denne ordningen, er det viktig å jobbe for at legemiddelmyndighetene må ha en sterkere styring over hvilke legemidler som skal inkluderes. For nettopp å hindre at «aktører med sterke økonomiske interesser skal kunne foreslå endringer i reseptplikt som vil gi betydelige gevinster for dem selv», som Legeforeningen selv mener.

KJÆRE LEGEFORENING! Råd om egenomsorg på apoteket har aldri vært noe nytt. Apotekansatte har alltid bidratt med å gi kundene råd om egenbehandling med reseptfrie legemidler i selvvalget. Ordningen skal ikke være en erstatning for legekonsultasjonene, men et supplement.

Dersom vi skal få dette til, må samspillet mellom leger og farmasøyter bli bedre. Dette handler ikke om en profesjonskamp, men om å gjøre det som er best for pasienten.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 09/2018

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Sjukehuslege 25.05.2018 10.55.05

  Jeg synes farmasøytisk utlevering (ikke rekvirering) er veien å gå. Dette kan jeg begrunne med følgende: Som pasient får du knapt 10 minutter fra fastlegen før du kastets ut. Hva får legen med seg i løpet av denne tiden? Vi har ganske gode data fra andre vestlige land hvor farmasøytisk utlevering har fungert utmerket. Farmasøytisk utlevering gjelder for legemidler i "lav terskel" gruppen har jeg skjønt. dette vil farmasøytene fikse med glans Apotekens tilgjengelighet og åpningstid og tiden farmasøyten har med en pasient er også noe som er veldig viktig her. Jeg har respekt for både mine kolleger og farmasiprofesjonen og håpet mitt er et helsevesen hvor alle kan samarbeide på best mulig ,måte.

 • pst 23.05.2018 15.48.41

  Pasientsikkerheten og pas-velferd er vel neppe totalt sett i større fare ved sterkere involvering av farmasøyt, heller tvert imot. Er nok i like stor grad en egenbeskyttelse for legens status.

 • Cand.Pharm. 22.05.2018 20.49.46

  Etter snart 20 år som apotekfarmasøyt, kan jeg knapt huske å noen gang ha anbefalt FLERE legemidler enn det en pasient har bedt om, tvert i mot. Det være seg på resept eller reseptfritt. Å påstå at farmasøyter vil kaste all etikk og yrkesstolthet over bord, fordi for eksempel GSK søker om å gjøre Malarone til et farmasøytutlevert legemiddel, er fullstendig skivebom og ikke særlig egnet til samarbeid. Mulig andre helseaktører mener at å lukke øynene for muligheter og å protestere på ALL endring er veien å gå for en bedre helse i befolkningen, men som farmasøyt er jeg helt sikker på det motsatte. Så kan jo aktørene, som er redde for at farmasøytutlevering vil føre til overbehandling og at ønsket om å tjene noen kroner går foran etikk og moral - tygge litt på HVORFOR de tenker slik. På seg selv kjenner man andre, sies det...

 • Anna Björkman 22.05.2018 18.02.25

  Det er ikke kun snakk om reseptbelagte legemidler som skal bli reseptfrie med farmasøytutlevering. I tillegg er det snakk om reseptfrie legemidler som idag i stor grad brukes feilaktig, feks NSAID:s, hvor farmasøyten kan få en viktig og veiledende rolle på en mer strukturert måte. Mange kunder skjønner ikke at reseptfrie legemidler kan være farlige. Vi som jobber i apotek prøver så godt vi kan å informere om riktig bruk men for å lettere nå frem kan farmasøytutlevering brukes også på denne måten for å styrke denne informasjonen. Vær så snill å se mulighetene med dette og bidra til pasientsikkerhet. Det er langt fra alle legemidler eller sykdommer som er egnet for dette men noen er det. Her kan vi sammen gjøre en innsats for befolkningens helse på flere måter.

 • .. 19.05.2018 18.11.34

  Det er i liten grad eksamenen i farmakologi som kvalifiserer legen til å forskrive et legemiddel. Det er vel en kjensgjerning at apotekvirksomhet overgår til utlevering fra nettapotek, noe jeg tenker er like greit. Jeg opplever at farmasøytene søker nye arbeidsområder i en tid hvor yrket ser ut til å forsvinne. Det er trist at det å leke doktor skal være løsningen på dette.

 • Kristian Sørensen, farmasøyt 23.05.2018 15.16.59

  "..", dine to siste kommentarer i innlegget er noe av det mest arrogante jeg har lest. Antar du selv er lege, og i så tilfelle er dette veldig trist lesning. Du kunne ikke synliggjort profesjonskampen tydligere, og det i seg selv er trist. Hvis du er usikker på hva du selv skrev så kan jeg veldig presist oversette det: "...Kliniske farmasøyter trengs verken i spesialisthelsetjenesten, eller i primærapotekene". Jeg kan garantere deg at vi som farmasøyter ikke påtar oss legeoppgaver. Verken har vi kompetanse, eller intensjon om å gjøre det. Vi konsentrerer oss om å være farmasøyter, altså en kvalitets og- sikkerhetsventil for tusenvis av pasienter hver dag, mht rett legemiddelbruk. Vi er siste stoppested for pasientene før de starter med medisinen(e) hjemme. Og det er det STORE poenget her, noe du arrogant neglisjerer: Pasientens beste. Så.. hvis du vil, kan jeg godt sammenfatte en typisk arbeidsuke på apoteket, med tilhørende caser, også kan vi ta det over en kopp kaffe her i Tromsø.

 • Sykehuslege 19.05.2018 12.08.58

  Legemiddellets oppbygging, produksjon og farmakodynamikk er en ting. Ingen som påstår annet enn at farmasøyten kan dette godt. Men kan farmasøyten diskutere diagnose og indikasjon med en pasient som har googlet seg fram til tvilsomt medikamentbehov? Har farmsøyten kunnskap om en pasients misbrukshistorikk? Helsevesenet bør ikke tilrettelegge for generelt økt medikamentbruk i samfunnet, det bør være en terskel for å få ut medikamenter fra apotek. Fastlegen bør være denne terskelen, og det gir trolig økt pasientsikkerhet med å tilrettelegge for økt tid med pasienter på fastlegekotnoret. Det er ikke denne typen avlastning fastlegen trenger eller ønsker. Lettere tilgang fører til økt forbruk, dette ser man om og om igjen innenfor medisiner (paracet og NSAIDs) og rusmidler (f.eks Russland etter liberalisering av alkoholpolitikk),

 • Provisorfarmasøyt 22.05.2018 22.42.25

  For å svare på spørsmålet ditt: Ja, farmasøyter kan helt fint svare på spørsmål om diagnose og indikasjon som pasienter har googlet. Det er tydelig du ikke er kjent med en apotekfarmasøyts hverdag, da dette er noe vi gjør flere ganger om dagen og er en stor del av jobben vår. I de tilfeller jeg ikke kan svare, eller ikke føler meg trygg til å gi et godt svar henviser jeg alltid til lege, og det vil jeg, og andre farmasøyter i apotek fortsette med uavhengig av om det det åpnes for farmasøytutlevering eller ikke. For å svare på det andre spørsmålet ditt: Ja, vi har ofte (men ikke alltid) tilgang til pasientens misbrukshistorikk. Jeg har flere ganger sett pasienter som «legeshopper» og får enkelt resept på vanedannende medisiner av flere ulike leger. Dette spørsmålet er uansett irrelevant, da jeg regner med det ikke er legemidler med misbrukspotensiale som vil omfattes av ordningen.

Nyheter fra startsiden

Bilde av Joachim Henriksen

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Samarbeider kun med åpne leger

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Søk i utbetalingene fra legemiddelindustrien

Oslo universitetssykehus

Går av som HR-direktør ved OUS

HELSEDIREKTØREN BER SYKEHUSENE TA GREP

Når ikke målet for færre pasientskader2

STATSBUDSJETTET 2019

Dette er helselekkasjene

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus:

Frykter et eldreombud vil gå utover andre pasientgrupper2

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!