Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Helsepersonell i nøkkelrolle for å utvikle god e-helse

En vesentlig suksessfaktor for å lykkes med rask og riktig digitalisering av norsk helsetjeneste, er å involvere helsepersonell grundig.

Annons:

Kronikk: Tor Arne Viksjø, administrerende direktør i DIPS AS

IT-UTVALGET i Legeforeningen ble nylig utvidet fra seks til 13 medlemmer og mandatet er tydeligere målrettet mot det nasjonale utviklingsarbeidet på e-helseområdet. Foreningen utvider sin IT-kompetanse fordi nye løsninger må være basert på tilstrekkelig kunnskap. «IKT-systemer kan både vanskeliggjøre og bedre legens arbeidsdag. Involvering av helsepersonell er avgjørende, og det må legges mye bedre til rette for nettopp dette», melder Legeforeningens president Marit Hermansen.

Marit Hermansen og Legeforeningen har helt rett, og er med rette utålmodige. I likhet med oss ønsker foreningen snarest få på plass bedre dataverktøy for digital samhandling i helsetjenesten, som forenkler og støtter klinikernes arbeidshverdag.

MORGENDAGENS LØSNING. Verktøyet finnes. Allerede i 2011 gikk vi i gang med å bygge en ny digital pasientjournal. Prosessen har vært lang og har underveis tatt inn over seg både lovendringer, nye politiske føringer og stadig mer spennende teknologiutvikling. Vårt hovedfokus har likevel vært urokkelig: Å forbedre arbeidshverdagen for helsepersonell ved å gi dem en moderne og fremtidsrettet pasientjournal.

Den nye løsningen gir rask oversikt, og støtte og hjelp til valg av riktige prosesser og riktige beslutninger i arbeidet med pasienten.

HELSESTYRING. Våre egne ansatte med helsefaglig bakgrunn har hatt styringen i utviklingsarbeidet, samtidig som vi hele veien har samarbeidet med ulikt helsepersonell som står i daglig pasientkontakt.

I dag er vår tredje generasjon elektroniske pasientjournal (EPJ) på plass, under navnet DIPS Arena. Dette er en strukturert journalløsning som bygger på en åpen internasjonal standard, og fleksibiliteten kan sammenlignes med legoklosser. Det er mulig å utvide funksjonaliteten i løsningen lokalt på sykehusene, for eksempel som resultat av gode ideer for mer effektive rutiner. Dette åpner også for at løsningen kan utvides med spennende nyheter fra hele e-helseindustrien.

MILEPÆL. Både Helse Vest, Helse Nord og Helse Sør-Øst, har allerede ulike enkeltmoduler på Arena i drift, og fokuset nå skifter mot bred utrulling for pasientjournalsystemet. Alle våre regionale kunder har etablert utrullingsprosjekter for Arena, og flere av våre private likeså. Vi har også etablert et pilotprosjekt sammen med Diakonhjemmet Sykehus, hvor målet er å komme i gang for fullt med Arena i 2018 og være utstillingsvindu for de nye løsningene.

For vårt selskap er lanseringen av en tredje generasjons strukturert pasientjournal en historisk milepæl. Vår nye tidsregning. Vi lager et moderne journalsystem som sammen med våre kunder i helsevesenet kan bidra til å effektivisere pasientbehandlingen og øke pasientsikkerheten.

EFFEKTIVT. Vår utviklingsprosess begynner og slutter hos brukeren. Vi vet at den mest vellykkede løsningen på et problem utvikles nærmest mulig den som kjenner problemet. Utgangspunktet er alltid det samme: Hvilken oppgave skal verktøyet løse, for hvem, og hvordan kan arbeidsprosessen løses enda enklere?

For eksempel har vi fokusert mye på tidsbruk i dataverktøyet og halvert tiden det tar å registrere inn en ny øyeblikkelig hjelp-pasient. Det er lagt ned mye arbeid for å redusere antallet klikk som trenges for å utføre oppgavene i journalløsningen Arena, og i eksempelet her gikk antallet klikk fra fjorten til fire.

RIGGET FOR FREMTIDEN. Norsk e-helseindustri har de siste årene jobbet målrettet for å få ferdig gode digitale løsninger, som kan kommunisere med hverandre og være gode verktøy for de mange ulike faggruppene og de mange ulike behovene som finnes i dagens spesialiserte helsetjeneste. Samtidig har helsesektoren gjort seg klar for å ta imot den digitale fremtiden. For eksempel har det kommet på plass nye lover, samtidig med at helseregionene har lagt mye arbeid i å opprette felles regionale standarder og kjøreregler for hvordan dataverktøyene skal brukes.

Vi håper Helse-Norge snart kan ta i bruk alle mulighetene dagens teknologi gir oss. Med bevissthet om at klinikere må være sentrale under utviklingen av nye IT-verktøy, kan vi effektivisere og forbedre arbeidshverdagen.

Oppgitt interessekonflikt/disclaimer: DIPS AS er et norsk e-helseselskap med cirka 85.000 brukere i Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord. Selskapet utvikler og leverer DIPS Arena; tredje generasjon elektronisk pasientjournal som skal erstatte DIPS Classic.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 07/2018

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!