Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Urimelig behandling

ELTE-studentene har ikke fått sin sak rimelig behandlet. Hvilken etikk ligger til grunn for at de brutalt får stoppet sine fremtidsplaner – som det har vært aksept for fra norske myndigheter og Norsk psykologforening siden 2003?

Annons:

Kronikk: Rolf Sundet, psykologspesialist, professor i klinisk psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Sørøst-Norge og medlem i Norsk psykologforening (NPF)

JEG HAR fulgt ELTE-saken siden den startet høsten 2016 via en slektning som jeg har støttet i å starte utdanningen som psykolog, og i å melde seg inn i Norsk psykologforening (NPF) som student.

Min første reaksjon på ELTE-saken var at foreningen måtte komme på banen og støtte sine nye medlemmer. Intet skjedde. I samtaler med sentrale tillitsvalgte opplevde jeg en vegring samt en avvisning av at foreningen kunne involvere seg. De nye medlemmene var nå «ikke-medlemmer» med medlemskap i NPF.

ETIKKEN. Hvilken etikk ligger til grunn for et handlingsvalg hvor en brutalt stoppes i sine fremtidsplaner som en har fått aksept for fra norske myndigheter og NPF siden 2003? Hva slags etikk ligger til grunn for ikke å søke ordninger som sikrer både pasientsikkerhet, de uteksaminerte kandidatene og det faglige innholdet? Dette er spørsmål som har plaget meg mer og mer. Det stopper ikke her.

Det har fremkommet en mulighet for at studentene kan ende som psykolog allikevel. Det NPF-støttede forslaget er to og et halvt års tilleggsutdanning på fulltid, hvor man i den aktuelle perioden ikke kan jobbe som psykolog. Dette er ingen overgangsordning. Det er en ny mastergrad.

Så hva handler dette om? Tilsynelatende faglig innhold, og mulig manglende pasientsikkerhet tilknyttet det manglende faglige innholdet?

PENSUM. Gjennom personer som er involvert i denne prosessen, blir jeg gjort kjent med at et av problemene er foreldet og uaktuell faglitteratur. På dette tidspunktet blir det tydelig igjennom pressen at NPF med sin president og andre tillitsvalgte at det ikke er i NPFs interesser å inkludere ELTE-studentene i sin fold, men mange er fortsatt medlemmer. Det handler nå ikke bare om faglig forsvarlighet og pasientsikkerhet, men forbundets interesser.

Gjennom samtaler med min slektning blir jeg gjort oppmerksom på flere forhold som, i beste fall, handler om misforståelser, blant annet manglende mulighet til å legge frem relevant informasjon som gjelder pensum. ELTE-studentenes påstander er at de faktisk ikke har blitt vurdert individuelt – eller på det rette pensumet.

Jeg ber om å få se disse pensumlistene. Gjennomgangen viser at her er det ikke snakk om uaktuell litteratur.

FAMILIEPSYKOLOGIEN. Norske universiteter med profesjonsutdanning har ulik oppbygging. Gjennom arbeid med spesialiteten i familiepsykologi har jeg hatt en økende bekymring, uavhengig av ELTE-saken, om familiepsykologiens plass ved de norske universitetene.

Bekymringen er knyttet til at ved flere av universitetene, muligens alle unntatt med Oslo- og ELTE-studentene som unntak, er familiepsykologien ikke-eksisterende. Dette til tross for at vår nasjonale profesjonsstandard krever nærvær av familiepsykologi. Plutselig handlet ikke dette lenger bare om etikk. Det handlet om at jeg fikk antydet at grunnlaget for beslutningen ikke holder.

OPPRIVENDE. ELTE-studentene har ikke fått sin sak rimelig behandlet, og det eksisterer en situasjon i det norske utdanningssystemet hvor en kan reise spørsmål om mangler.

Ved instituttet i Oslo har det vært en opprivende sak om deres klinikk. Burde den overføres til spesialisthelsetjenesten? Jeg var på linje med dem som mente at klinikken burde ligge ved instituttet. Det jeg derimot tenker, gitt mine kliniske erfaringer og kjennskap til klinikken, er at denne utdanner til psykologisk praksis nettopp i spesialisthelsetjenesten.

SIKKERHET? Praktisk psykologi er mye mer. Vi skal kunne arbeide i barnevern, familievern og kommunens helse- og sosialtjenester like mye som i spesialisthelsetjenesten. Utdanner de enkelte klinikkene ved de psykologiske utdanningsstedene faktisk til disse utvidede praksisområdene?

Et godt og sikkert tilbud til familier er en av nøklene til bedre psykisk helse og vern av våre barn, unge og voksne. Det er ikke bare snakk om pasientsikkerhet. Det er snakk om sikkerhet for alle brukere av psykologiske tjenester. Spørsmålet mitt blir da: Hva kommer det av at ELTE-studentene er de eneste som blir gjenstand for disse spørsmålene?

INTERESSENE? NPF-president Tor Levin Hofgaard går ut med at den aksjonen som foreningen har satt i gang for å stoppe muligheten for et års overgangsordning, er begrunnet med at NPF er en interesseforening. Det som blir uklart, er hva som er NPF sine interesser? Pasientsikkerhet, faglig forsvarlighet – eller er det andre interesser som ikke er tydeliggjort?

ELTE-studentenes svar har hele tiden vært at deres sak ikke har blitt godt nok undersøkt og vurdert.

NPF mobiliserer nå sine tillitsvalgte til å delta i kampen om å stoppe ELTE-studentene fra et å få et ettårig tilleggsløp til sin utdanning. Jeg er medlem, og jeg kjenner ubehaget knyttet til både etikken i saken, og om ELTE-studentenes utdanning har blitt godt nok vurdert.

FORSVARLIGHETEN. I Norge kan en reise spørsmål om forsvarligheten av de norske utdanningene, spesielt tilknyttet familiepsykologi og den treningen en får ved de respektive universitetsklinikkene. Gitt dette må jeg gi til kjenne min stemme som medlem i NPF, at denne situasjonen synes å være mye mer komplisert enn det NPFs sentrale tillitsvalgte gir utrykk for.

Min tillit til de sentralt tillitsvalgte i NPF er så sterkt svekket at jeg mener at tiden er inne for å kreve at foreningens behandling av denne saken må gjøres til en sentral sak i NPFs egne organer. Hva slags forening rekrutterer med den ene hånden og avviser med den andre?

LØSNING. Det er avgjørende at lokale tillitsvalgte og medlemmer ikke tar utspillene fra sentrale tillitsvalgte i Norsk psykologforening for god fisk. Det rimelige i denne situasjonen er at foreningens medlemmer støtter helseminister Bent Høies rasjonelle beslutning. Gi ELTE-studentene ett års tilleggsløp gjennom en lisensordning, og gi universitetene oppdraget med å fylle eventuelle mangler innenfor denne tidsrammen!

Sist, men ikke minst: Foreta en åpen gjennomgang av alle psykologiutdanningene, både innenlands og utenlands!

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Mangeårig leder 18.04.2018 23.12.58

  Jeg har ansatt mange leger, psykiatere, psykologer i årenes løp, inkl autoriserte ELTE psykologer.. Dette er ikke annet en ren profesjonskamp fra NPF. Hardtarbeidende norske leger utdannet fra Polen og Ungarn inkl hardtarbeidende kliniske psykologer fra ELTE. Hvem er best, norsk eller internasjonal utdanning ift god og forsvarlig pasientbehandling. Psykologutdanningen bør etter denne prosessen gjennomlyses nasjonalt og internasjonalt. Rart ELTE psykologer blir godkjent internasjonalt, inkl USA, men ikke i Norge. Norsk proteksjonisme og fagforeningskamp minner dette om. Trist devaluering i pasientsikkerheten navn. Et ordtak sier; slik du ser på meg, slik blir jeg.

 • Debattklima 17.04.2018 16.25.23

  Jeg lurer på om dere som deltar i kommentarfeltet har tenkt på hvordan dere fremstiller Eltestudentene? Inntrykket er at det i hovedsak er Elte-studenter eller andre med god kjennskap til Elte-studiet som kommenterer. Jeg forstår behovet for å forsvare egen utdannelse, men synes at devalueringen av den norske psykologutdanningen, hets mot dem som uttaler seg i elte-studentenes disfavør og anklagene mot norskutdannede psykologer og NPF om proteksjonisme gir inntrykk av et lavt refleksjonsnivå og får meg til å stille spørsmål ved om kvaliteten ved elteutdannelsen er så god som det hevdes. Gode integrerte studieløp legger som regel til rette for styrket evne til analyse og forståelse av ulike posisjoner!

 • Tilskuer 18.04.2018 00.07.56

  Hvorfor kritiserer du bare kommentarer fra pro-ELTE folk? Jeg ser minst like mange uverdige kommentarer fra de som er imot. Både her og i andre kommentarfelt tilknyttet saken har (hva jeg antar er «norskutdannede») leger og psykologer kommet med uttalelser jeg aldri hadde sett for meg at kunne komme fra mennesker som jobber innen psykisk helse. Jeg ser også at usaklige kommentarer fra pro-ELTE folk kun kommer som svar på kommentarer med nedlatende innhold. Helhetlig er jeg mer sjokkert over mangelen av evne til analyse og refleksjon hos de som er imot, og som antagelig er innehavere av den overlegent gode norske utdannelsen.

 • Merkelig 16.04.2018 11.06.35

  Et aspekt som underkommuniseres i denne saken, er at norskutdannede psykologers behov for markedskontroll og statlig kommunistisk produksjons-kvalitetskontroll (i et blandingsforhold hver og en kan spekulere i) går ut over perifere byer og bygders tilgang på psykologer. Det er noe som ikke henger på greip når det meste av teoretisk utdanning ila det nye millenniet har blitt tilgjengelig utenfor utdanningsinstitusjoner, hvor det man ikke har tilgang til er pasienter, og så nekter man norske psykologer som har jobbet flere år i Norge å få full autorisasjon basert på at selve studiestedet var i Ungarn. De har demonstrert at de da gjør en jobb god nok til at de ønskes av markedet/arbeidsgiver - men sentrale byråkratiske institusjoner mener at den lille teoretiske forskjellen fra studietida gjør denne gjengen allikevel uegnet. Hvor er Senterpartiet mtp små steders interesse i denne saken, og hvor er de liberale partiene?

 • Lege 16.04.2018 17.09.21

  Uten en fungerende sentral godkjenningsordning vil profesjonen i realiteten opphøre å eksistere. Paradoksalt nok taper ELTE-studentene så i alle tilfeller ved å forsøke å omgå systemet via det som har fungert som et smutthull. Engasjementet for distriktene er rørende. Har selv en kollega som fungerte dårlig og syns det var greit å praktisere på Grønland, var ikke så farlig der (Sic!)

 • Psykolog fra ELTE 16.04.2018 23.14.13

  Dine holdniger og atferd tilsier at du må være en "lege fra helvete". Grøss og gru! Tror det er du, som på en mirkauløs måte, har klart å unngå silingsprosessen for skikkethet før uteksaminering. Men vi har navnet ditt fra tidligere kommentarer.

 • Lege 17.04.2018 08.42.37

  Til «psykolog» fra Elte: Du sier du har navnet mitt, og det er jo sant. Jeg har dessverre ikke ditt. Kan du være litt mer spesifikk rundt hva du ønsker å foreta deg?

 • Agnes 15.04.2018 22.59.42

  Jeg blir mer undrende over hva man legger i ordet "Å undre seg". Undrer man for å skape undring? Hva er motivasjonen for denne undringen? Det fine med undring, er at det kan skape mer undring, som f.eks vitenskapen har gjort til noe nyttig. Å undre kan utarte seg i nye røtter, som kan føre en dypere inn i undringen, og kanskje også legge bak seg gammel undring. Derfor spørr jeg deg, hvorfor velger du å bare undre i en retning? Min undring består nå i å undre over at: "Å ha fordømt noe" passer bedre. Bakdelen med "Å fordømme" noe er at det kan potensielt gjøre en ansvarlig, fordi da kommer ord som "å anta", men også "å vurdere". Da kan man risikere å måtte gjøre en vurdering, som da betyr å sette seg inn i noe. Sokrates var opptatt av definisjoner på viktige begreper. Etter hans mening må man kunne handle rettferdig ved å vite hva rettferdighet er. Ikke bare at den og den handling rettferdiggjør noe. Dette syns jeg Rolf Sundet setter lys på i denne saken.

 • Agnes 16.04.2018 00.35.07

  Dette innlegget kom på feil sted, den skulle være under som spørsmål til den "undrende".

 • Undrende 14.04.2018 20.08.05

  De studentene som er medlemmer i psykologenes forening har oppgitt her på DM at de har fått godt over halv mill i støtte til advokathjelp for å fremme gode klager på Helsedirektoratets avslag om godkjenning. Er 500.000 i hjelp passivitet? Rolf Sundet?

 • Rolf Sundet 15.04.2018 09.21.17

  Ja de har fått noe støtte til advokat hjelp. Det skulle bare mangle. De er medlemmer av NPF. Beløpet jeg har fått oppgitt er dog mindre. Uansett, det problematiske er hele prosessen. Fra starten av dette opplevde jeg NPF sin rolle som nærmest ikke-innblanding. Prosessen måtte bare gå sin gang inntil løsning. Advokatstøtte var foreningens bidrag. Jeg kunne på det tidspunktet ønsket en mer aktiv stillingstaken men aksepterte NPF sin rolle. Der hvor problemet oppstår for meg er når en får en løsning fra Høie sin side og denne aktivt motarbeides av NPF ved presidenten. Anbefalinger om ikke å gi studentene praksis er aktivt å prøve å stoppe studentene. Det er det tidspunktet jeg bestemmer meg for å aktivt delta i ordskiftet med en klar stillingdaken mot NPF sin rolle. I lys av den utviklingen kan advokatstøtte i beste fall sees som avlat. Det jeg undrer meg over er hva som driver din undring? Det virker som du oppfatter NPF sin rolle som plettfri? Det undrer meg.

 • Agnes 15.04.2018 23.00.23

  Jeg blir mer undrende over hva man legger i ordet "Å undre seg". Undrer man for å skape undring? Hva er motivasjonen for denne undringen? Det fine med undring, er at det kan skape mer undring, som f.eks vitenskapen har gjort til noe nyttig. Å undre kan utarte seg i nye røtter, som kan føre en dypere inn i undringen, og kanskje også legge bak seg gammel undring. Derfor spørr jeg deg, hvorfor velger du å bare undre i en retning? Min undring består nå i å undre over at: "Å ha fordømt noe" passer bedre. Bakdelen med "Å fordømme" noe er at det kan potensielt gjøre en ansvarlig, fordi da kommer ord som "å anta", men også "å vurdere". Da kan man risikere å måtte gjøre en vurdering, som da betyr å sette seg inn i noe. Sokrates var opptatt av definisjoner på viktige begreper. Etter hans mening må man kunne handle rettferdig ved å vite hva rettferdighet er. Ikke bare at den og den handling rettferdiggjør noe. Dette syns jeg Rolf Sundet setter lys på i denne saken.

 • NPF, pinlig 11.04.2018 23.39.08

  Svært godt innlegg, både moralsk og etisk. NPF og deres tillitsvalgte vitner mer om en sekt og menighet med svak psykologisk dømmekraft. På høy tid psykologiutdanningene sammenlignes og granskes åpent. Den norske utdanningen er desverre både konservativ og gammeldags. NPF med sin president er ikke tilliten verdig. Bare flau og pinlig.

 • Undrende 12.04.2018 21.25.53

  Så du forstår det slik at Norsk psykologforening har ansvaret for psykologutdanningen?

 • Rolf Sundet 14.04.2018 18.07.06

  Psykologforeningen har ikke ansvar for utdanningene, men ELTE saken viser jo at som foreningen må en ha lov til å reise spørsmål ved og krav til utdanningene. Mitt problem er hvordan de har gjort dette. Passivitet ovenfor medlemmenes problem inntil en minnelig ordning ble gjort, da starter en med motarbeiding i stedet for støtte. Personlig mener jeg at det er bra at en reiser spørsmål ved utdanningene men ikke bare de utenlandske. Det er etter mitt skjønn store mangler ved flere av de norske utdanningene og hva deres studentklinikker utdanner til.

 • Vikheim Jostein 11.04.2018 23.14.43

  Norske myndigheter skal stille krav til de som har studert i utlandet, og de godkjenner kun psykologi fra noen få land. Det enkleste for disse ELTE studentene må da være å jobbe i Ungarn. Hvis utdannelsen var så god så bær praksisen dernede også være god

 • Agnes 12.04.2018 12.16.35

  Klart at det hadde vært helt fantastisk å jobbe i (for min del) Europas vakreste by. Eneste som er problemet er at myndighetene i Norge ikke liker å godkjenne utenlandsk praksis. Jeg for min del har 8 mnd praksis som psykologistudent under veiledning. 6 mnd i England på et sykehus sammen med en nevropsykolog, og 2 mnd sammenhengende praksis med psykologspesialist i Norge. Venninnene mine hadde 9 mnd sammenhengende praksis i Danmark før de begynte på lisens i 2 år. I Norge er hovedpraksis 5-6 mnd. Saksbehandlingen er alarmerende dårlig og tar ikke høyde for noe. Nå menes det at vi mangler nevropsykologi, før var det familieterapi, men dette kunne de ikke bruke mot oss siden bare Oslo har satset på dette. Jeg for min del har både familieterapi som fag fra ELTE og nevro fra ELTE, i tillegg til en egen mastergrad i nevro fra England.

 • Vikheim Jostein 12.04.2018 21.55.13

  Hvorfor har du ikke jobbet i Ungarn? Lærte du ikke ungarsk på studiet?

 • Agnes 13.04.2018 00.08.56

  Jeg har nå gitt deg innblikk inn i mitt liv, mine valg, 1 person av over 200 personer. Etter å ha fått innblikk inn i disse valgene, så velger du å påpeke det at jeg ikke har valgt å ta min praksis i Ungarn, og for sånn som jeg oppfatter det danner det da indirekte en link mellom det at Ungarere snakker Ungarsk, og vi snakker Engelsk. Så blir det da videre tråd i denne samtalen om morsmål og evnen til å uttrykke seg. Da kommer jeg til å komme med det faktum at igjennom min praksiserfaring i Norge så er det ikke bare mennesker med felles avstamning som er brukere av psykologiske tjenester. Da har vi allerede her gått helt bort fra det faktum at saksbehandlingen for utenlandske utdanninger, spesielt helserelaterte retninger er alarmerende dårlig. - Uavhengig av mine ungarske språk-kunnskaper.

 • Agnes 13.04.2018 02.13.49

  Bakgrunnen for at jeg er engasjert i å vise til problematikken bak saksbehandlingen, er fordi det virker som norske myndigheter har tatt seg vann over hodet. Språk og språklig forståelse er lett å motbevise, spesielt når samfunnet vårt ikke består av bare "nordmenn". Jeg gleder meg til den dagen vi fra ELTE kan starte livene våre og tenke tilbake på dette som en god lærdom. Vi er ihvertfall, etter denne prosessen, vaksinert mot arrogansen.

 • Magne 12.04.2018 21.59.36

  Vet du at disse ELTE-psykologer er NORMENN som har rett til respekt?

 • undrende 13.04.2018 22.07.32

  Er det i denne saken snakk om respekt? Eller er det vurderinger av kvalifikasjoner? Skal man fordi det er norske kvinner og menn gi dem psykologjobber som de ikke er kvalifisert til for å vise dem respekt? Eller skal vi respektere pasientenes rett til kompetente behandlere? Jeg velger respekt for god behandling heller enn respekt for ikke kvalifiserte studenter. For det er slik helsemyndigheter, universitetene og klageorganer har vurdert deres kompetanse. Sannsynligvis har minst 50 kompetente mennesker i vurderingsenhetene gjort grundige vurderinger og konkludert med for svak kompetanse hos studentene og manglende behandlingsferdigheter. Foreldre og familie er uenig i dette og mener at det er konspirasjon. Jeg er undrende til at fornuftige folk tilsidesetter kvalifiserte vurderinger og lettvint tyr til konspirasjonskortet. Her er en professor, Rolf Sundet, som må forsvare at han har anbefalt et familiemedlem å ta en utdannelse i Ungarn. Denne type innlegg er ikke troverdig.

 • Magne 12.04.2018 22.08.33

  Håper at flere psykologer og særlig fra NPF våkner litt opp før det blir forsint, ta avstand fra den hittil skamfull holdning overfor disse urettferdig behandlet ELTE-psykologer og gjøre det godt ved å støtte dem.

 • Undrende 13.04.2018 23.35.06

  Igjen så undrer jeg meg på om de ikke må ha kvalifikasjonene i orden først, før de kan regne med støtte? Skal studenter støttes til et sertifikat, en lisens, selv om de ikke kan det de skal? Jeg klarer ikke å gripe hva som er urettferdighet når mint 50 kvalifiserte personer har vurdert utdannelsen som betydelig mangelfull for norsk praksis. Er disse 50 fag- og direktorat-personene uten kompetanse. Det er et lite troverdig standpunkt. Er de styrt av en fagforening, Psykologenes forening? Du kan ikke ha særlig mye kjennskap til hvordan norsk offentlighet er og fungerer dersom du hevder noe sånt?

 • Agnes 13.04.2018 02.13.06

  Bakgrunnen for at jeg er engasjert i å vise til problematikken bak saksbehandlingen, er fordi det virker som norske myndigheter har tatt seg vann over hodet. Språk og språklig forståelse er lett å motbevise, spesielt når samfunnet vårt ikke består av bare "nordmenn". Jeg gleder meg til den dagen vi fra ELTE kan starte livene våre og tenke tilbake på dette som en god lærdom. Vi er ihvertfall, etter denne prosessen, vaksinert mot arrogansen.

 • Lege 10.04.2018 23.44.29

  Det er ikke vanskelig å forstå at temperaturen er høy blant studentene. Likevel er det betegnende at det gjennomgående er familiemedlemmer av disse, samt en tidligere jurist ved Safh, nå advokat for studentene, som ytrer seg i følelsesladede innlegg som jeg mener har liten substans.

 • Jon 10.04.2018 23.55.07

  Er Arne Holte også familiemedlem? https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/ungarnpsykologene-positivt-tilskudd-til-norsk-psykologi-1.1102614 Det kommer stadig vekk falske nyheter fra dere NPF'ere, men jeg tror folk flest begynner å se hva dere holder på med

 • Lege 11.04.2018 19.06.55

  Jeg kjenner ikke Holtes familie, men fant ut at han er en interessant og energisk fagperson som for tida brenner mest for harmonisering av psykologutdanningene i Europa gjennom Europsy. Videre er han visepresident i Psykologforbundet. Jeg ser for meg en kar som med sin bakgrunn kan tenkes å gå på barrikadene for de han tenker er «underdog», som ELTE-studentene kan identifiseres som i denne affæren. Jeg synes ikke han her tilfører debatten noe som rokker ved det som allerede er etablert. Jeg er ikke medlem i NPF

 • Jon 11.04.2018 23.54.56

  "Lege": Arne holte er ikke visepresident i psykologiforbundet. Dere fortsetter med falske nyheter, noe som ikke hjelper troverdigheten deres. Og ja han er en av grunnleggerne av europsy og er dermed den med størst kunnskap på europeisk psykologutdanning i Norge og har dermed godt grunnlagt for å sammenlikne ungarsk og norsk utdanning. Jeg har sett du har skrevet det samme i psykologgruppene på facebook og synes det er merkelig at du føler behov for å kalle deg lege her. Det virker å være en gjenganger blant psykologer i norge, det ønsket om å være som leger?

 • Så rart. 11.04.2018 22.10.50

  For et engasjement lege, hvem er du i relasjon, familie, slekt med.

 • Lege 12.04.2018 17.10.18

  Debattonen her gjør det fristende å være anonym. Jeg velger likevel å si jeg heter Egil Solberg, er psykiater og har satt meg inn i beskrivelsen av utdanningen. Jeg er opptatt av kvalitet i tilbudet til pasientene. Ut fra det som er ytret så langt og ikke minst formen på ytringene, er jeg sterkt i tvil om jeg ville fordele aktuelle pasienter til behandling for denne gruppa, og ville klart foretrekke høyskoleutdannede.

 • Elte 13.04.2018 01.43.17

  Du skriver at du har satt deg inn i utdanningen, for så å si at du ville foretrekke høyskoleutdannede til dine pasienter. Hva tror du at Eötvös Loránd University er?

 • Shrink 13.04.2018 00.48.56

  Hva er din interesse i saken, annet enn å være en som sparker folk som allerede ligger nede? Limer inn kopi av etiske regler for leger, som du ser ut til å ignorere: § 5 Offentlig og annen debatt mellom kolleger i medisinske og helsepolitiske spørsmål skal holdes på et saklig plan. Videre er denne interessant: III. Markedsføring og annen informasjon om legetjenester § 1 Opplysningene må reflektere medisinsk allment aksepterte og/eller vitenskapelig dokumenterte indikasjonsstillinger og/eller metoder. Opplysningene må ikke inneholde noe som er uriktig eller villedende overfor publikum. Markedsføring som kan skape angst, fordommer eller urealistiske forventninger til helsetjenesten, må ikke forekomme.

 • Rolf Sundet 14.04.2018 19.53.04

  Slektforhold som betegnende. Hva betyr det? Fordi en er i slekt så blir innholdet i debatten uinteressant eller uviktig. Jeg ser selvfølgelig at mitt slektskap med en ELTE student bør være åpent. Jeg har aldri lagt skjul på dette og at et mål er å støtte og påvirke disse studentenes situasjon inkludert min slektning. Støtten derimot er rotfestet i at jeg opplever min egen forening sin oppførsel som urimelig samt at spørsmål kan reises om vår utdanning. Dette er det viktig å debattere. Ditt utsagn om at når det bare er slektninger og en advokat som tar opp dette så kan dette ikke ha noen betydning, er en måte å stoppe en viktig debatt på. Det tar fokus vekk. Jeg kunne ha svart på samme nivå og sagt at etter år mange år i helsevesenet så bekrefter du min forventning. Du svarer slik fordi du er lege,. men jeg skal avstå fra en slik påstand fordi jeg vet det ikke stenmer.

 • Lege 16.04.2018 17.14.45

  Det betyr at man har en personlig interesse i et bestemt utfall i saken. Det har betydning for troverdighet. Poenget ditt rundt min profesjon som lege var vanskelig å forstå.

 • Truls 10.04.2018 23.13.44

  Godt innlegg. Det er samtidig verd å merke seg at president i NPF Tor Levin Hofgaard ble utfordret til å svare for seg vedrørende sine angrep i denne artikkelen: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/03/23/departementets-overgangsordning/ Men det har han ikke klart å gjøre så langt

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter