Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

ANBEFALER: – Det kan være spesielle grunner for at legene skal velge andrevalg, men overordnet sett skal legene velge førstevalg, sier kreftlege Andreas Stensvold som sitter i Sykehusinnkjøps LIS-spesialistgruppe.

ANBEFALER: – Det kan være spesielle grunner for at legene skal velge andrevalg, men overordnet sett skal legene velge førstevalg, sier kreftlege Andreas Stensvold som sitter i Sykehusinnkjøps LIS-spesialistgruppe.

Fikk 31 prosent rabatt i snitt på kreftlegemidler

I årets LIS-anbud på kreftlegemidler er snittrabatten på 31 prosent. Se vinnerne her!

Annons:

LIS-anbudet for onkologilegemidler ble nylig gjennomført. I år er det første gang hvor alle kreftlegemidler som tidligere ble finansiert over blåreseptordningen, finansieres av helseforetakene og derfor er satt ut på anbud.

– I de nye avtalene som er gjeldende fra 1. februar 2018, er gjennomsnittlig rabatt på 31 prosent, opplyser farmasøyt og helseøkonom Erik Sagdahl, fagansvarlig for onkologianbudet i Sykehusinnkjøp (LIS).

SER TILBAKE: – I fjor brukte helseforetakene 2,5 milliarder på kreftlegemidler når man tar hensyn til rabatterte priser. Om utgiftene blir redusert eller øker i 2018 er vanskelig å anslå, sier helseøkonom i Sykehusinnkjøp, Erik Sagedahl.
Foto: Sykehusinnkjøp

39 prosent rabatt i fjor
Sagdahl forklarer at rabattprosenten var på 39 prosent i fjor, men presiserer at det da bare ble gjennomført anbud på onkologipreparater til skjelett-kreft, prostatakreft med spredning, føflekk-kreft og for legemidler av typen PD-1-hemmere.

– Nå omfatter avtalene et betraktelig større antall legemidler ettersom finansieringsansvaret er overført til helseforetakene, sier Sagdahl.

Usikre totalutgifter
– I fjor brukte helseforetakene 2,5 milliarder på kreftlegemidler når man tar hensyn til rabatterte priser. Om utgiftene blir redusert eller øker i 2018 er vanskelig å anslå. Vi har nå avtalepriser på flere legemidler som sykehusene betalte fullpris på i fjor, og dette tilsier en utgiftsreduksjon for 2018, opplyser han.

Sagdahl peker på at fjorårets tall er noe usikre, da helseforetakene kun hadde finansieringsansvar for noen legemidler i starten av året. Andre usikkerhetsmomenter er antall pasienter, behandlingstid og nye indikasjoner, som kan påvirke totalutgiftene.

– Få overraskelser
Kreftlege og avdelingsleder Andreas Stensvold ved Sykehuset Østfold forteller at det har vært få overraskelser i anbudet, som nå inkluderer alle kreftlegemidlene og peker på at alle som jobber i spesialistgruppen ønsker mest mulig helse ut av hver krone.

– Vi har fått inn flere gode tilbud og prøver å være sannferdige med å klargjøre hva vi mener er likeverdig behandling hvis vi setter prisene opp mot hverandre, sier Stensvold som har sittet i LIS-spesialistgruppen som utformer anbefalingene om hvilke behandlinger som skal brukes.

Sammenligner ikke alltid
Ikke alle LIS-anbefalingene gir en klar rangering om hvilke legemidler som skal benyttes i en spesifikk rekkefølge eller behandlingslinje. Stensvold forklarer at de ikke alltid setter en klar rangering fordi ikke alle legemidlene er naturlige å sette opp mot hverandre. Allikevel mener han det er viktig at de inngår i anbudsprosessen.

– Noen ganger er det ikke naturlig å rangere legemidler i andre- og tredjelinje. Det kan også være at noen preparater ikke er naturlige å sammenligne, men det er viktig å få inn anbud på de også, sier Stensvold.

Selv om flere av legemidlene er rangert med et klart første-, andre- og tredjevalg, påpeker avdelingslederen at det kan utøves skjønn.

– Det kan være spesielle grunner for at legene skal velge andrevalg, men overordnet sett skal legene velge førstevalg.

Savner digital beslutningsstøtte
Stensvold sier at de foreløpig ikke vet hva helsevesenet vil spare på at Helseforetakene har satt alle legemidlene ut på anbud – og er klar på at det er en utfordring å få implementert anbefalingene.

– Det er vanskelig å forutse hva vi sparer nå. Og så må vi få implementert anbefalingene på sykehusene, slik at det blir kjent blant klinikerne. Vi har ikke noen gode dataprogrammer for å hjelpe legene med å skrive ut de billigste medikamentene enda, påpeker han.

 

Årets LIS-anbud fører til at følgende legemidler skal velges innenfor:

Lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC):

 

EGFR tyrosinkinasehemmere: 1) gefitinib (Iressa), 2) afatinib (Giotrif), 3) erlotinib (Tarceva)

ALK-reseptor tyrosinkinasehemmere:  crizotinib (Xalkori)

Immunterapi 1. linje: pembrolizumab (Keytruda)

Immunterapi 2. linje: 1) atezolizumab (Tecentriq), 2) nivolumab (Opdivo), 3) pembrolizumab (Keytruda)

 

Behandling av myelomatose (benmargskreft):

Ikke rangerte behandlinger: karfilzomib (Kyprolis), daratumumab (Darzalex), bortezomib (Velcade), lenalidomid (Revlimid), pomalidomid (Imnovid), panobinostat (Farydak).

 

Nyrekreft:

Førstelinjebehandling ved metastatisk / avansert nyrekreft (mRCC): 1) sunitinib (Sutent), 2) pazopanib (Votrient)

Andrelinje eller senere etter VEGF-rettet behandling ved mRCC: 1) cabozantinib  (Cabometyx),  2) nivolumab (Opdivo).

Tuberøs sklerosekompleks: 1) everoliumus (Votubia)

Andre legemidler med tilbud som ikke ble rangert: sorafenib (Nexavar), everoliumus (Afanitor).

 

Kastrasjonsresistent prostatakreft med spredning:

Antihormonell behandling: 1)enzalutamid (Xtandi), 2) abirateron (Zytiga)

Kjemoterapi (ikke rangert): docetaksel, kabazitaksel (Jevtana)

Radiofarmaka (ikke rangert): radium 223 (Xofigo)

 

Thyroideakreft (MTC) – skjoldbruskkjertelkreft:

Ikke rangert: vandetanib (Caprelsa)

 

Føflekkreft med spredning:

BRAF-positiv monoterapi: 1) vemurafenib (Zelboraf), 2) dabrafenib (Tafinlar)

BRAF-positiv kombinasjonsterapi: 1) dabrafenib (Tafinlar) / trametinib (Mekinist), 2) vemurafenib (Zelboraf) / kobimetinib (Cotellic)

 

Avansert (inoperabelt eller metastatisk) melanom: 1) nivolumab (Opdivo), 2) pembrolizumab (Keytruda)

Ikke rangert immunterapi: ipilimumab (Yervoy), nivolumab (Opdivo) + ipilimumab (Yervoy)

 

Andrelinjebehandling av residiv eller metastatisk plateepitelkarsinom i hode- og halsregionen:

Ikke rangert: nivolumab (Opdivo)

 

Kreft med spredning til skjelett:

Ikke rangert: zoledronsyre

 

Blod- og lymfekreft:

Kronisk myelogen leukemi:

Instruksen i LIS-anbefalingen er at generikavariant av imatinib skal velges.

 

Hvis ikke imatinib kan brukes skal rimeligste alternativ av nilotinib (Tasigna) og dasatinib (Sprycel BMS) brukes, avhengig av indikasjon og dosering.

 

Voksne med residiverende eller refraktær klassisk Hodgkins lymfom etter autolog stamcelletransplantasjon (ASCT) og behandling med brentuksimabvedotin:

1)     nivolumab (Opdivo), 2) pembrolizumab (Keytruda)

 

Andre legemidler for blod- og lymfekreft (ingen rangering): ruksolitinib (Jakavi), ibrutinib (Imbruvica), obinutuzumab (Gazyvaro)

 

Tykk- og endetarmskreft (ikke rangert):

bevacizumab (Avastin), regorafenib (Stivarga), panitumumab (Vectibix), cetuksimab (Erbitux)  

 

Brystkreft:

HR-positiv, HER2-negativ brystkreft med spredning: CDK4/6-hemmere:

1)     ribociclib (Kisqali), 2) palbociclib (Ibrance)

 

HER2-positiv brystkreft i ulike stadier med eller uten spredning: Traztuzumab

1)     herceptin (subkutan injeksjon), 2) herceptin (infusjon)

 

Andre legemidler det er mottatt tilbud på (ikke rangert):

trastuzumabemtansin (Kadcyla), lapatinib (Tyverb),everolimus (Afinitor)

 

Perorale kjemoterapier:

Glioblastoma multiforme (hjernekreft): temozolomid:

1)     temodal (MSD), 2) temozolomide sun

 

Andre legemidler det er mottatt tilbud på (ikke rangert):

Anagrelide Sandoz, Capecitabine Accord, Gliolan Medac, Hydrozyurea Medac, Lomustine Medac

 

Legemidler med kolonstimulerende faktor:

 

Korttidsvirkende:  1) filgrastim (Zarzio), 2) filgrastim (Tevagrastim), 3) filgrastim (Neupogen)

Langtidsvirkende: 1) lipefilgrastim (Lonquex), 2) pegfilgrastim (Neulasta)

 

Lenker til anbefalingene hos Sykehusinnkjøp:

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!