Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Etterlysning: Klok og modig politiker

Hvor er du politiker – som er klok nok og har mot nok – til å avskaffe fysioterapimonopolet? Dusøren er titusenvis av fornøyde pasienter og et mye bedre fysioterapitilbud til Norges befolkning.

Annons:

Kronikk: Bjørnar Johannesen, fysioterapeut ved Tasta Helseloft

KAN JEG FÅ oppmerksomheten deres i fem minutter; alle dere som er opptatt av at vi skal ha et helsevesen i Norge hvor ingen faller utenfor, og hvor vi fordeler velferdsmidlene på en rettferdig måte? Som fysioterapeut med over 20 års erfaring fra sykehus og privat praksis, med og uten driftstilskudd, ser jeg fysioterapitilbudet ikke bare gjennom fysioterapeutbriller, men også fra pasientenes og andre helseprofesjoners synsvinkel.

Min lojalitet til pasientene vil alltid være sterkere enn til systemer som ikke fungerer, så jeg klarer bare ikke å lukke øynene og snu ryggen til alle dem som ikke får fysioterapitilbud på grunn av dagens driftstilskuddordning og monopolsituasjonen den medfører.

Det snakkes og skrives mye om en todeling av helsevesenet for tiden, og faren for at mange pasienter da vil falle mellom to stoler: De som ikke får plass i det offentlige, og som heller ikke har god nok økonomi til å benytte seg av private alternativer.

UNDER RADAREN. Det er vel ingen annen sektor i helsevesenet som så til de grader er avhengig av at vi har et helprivat tilbud som supplement til det offentlige, som fysioterapi i primærhelsetjenesten? At driftstilskuddordningen har gått under radaren og overlevd i over 30 år, er mye på grunn av at det nærmest er opplest og vedtatt ute i befolkningen at skal du ha rask hjelp, må du bruke en helprivat fysioterapeut. De om lag 4000 avtaleterapeutene hvor pasienten kan bruke fysioterapihenvisningen for å få redusert egenandel, er ikke i nærheten av å ha stor nok kapasitet til å betjene etterspørselen. De er for få, de trenger hjelp. Ventetider på tre–seks måneder beviser vel dette? De psykomotoriske fysioterapeutene jeg jobber med, har pasienter som har stått på venteliste i opptil to år.

Jeg vet at det føles frustrerende for avtaleterapeutene å måtte avvise så mange pasienter fordi kapasiteten er sprengt, og at det føles tyngende å ha ventelistene hengende over hodet hele tiden. Men jeg kan love at det føles utrolig frustrerende og meningsløst for meg og andre som jobber helprivat også, når vi daglig må avvise flere pasienter som vi har kapasitet til å gi time innen en uke, fordi de ikke kan bruke henvisningen hos oss.

DYPT FALL. De pasientene som faller utenfor det offentlige, faller dypt: De får aldri spart opp til «Frikort for egenandelstak 2» fordi beløpet som de betaler til oss helprivate, ikke inngår i oppsparingen til dette. Og hvis pasientene har så anstrengt økonomi at de må søke Nav om støtte til å dekke egenandelene hos oss helprivate, svarer Nav at de kun gir støtte til «rimeligste alternativ», som altså er hos avtaleterapeutene. Men der kom jo ikke disse pasientene inn, det var jo nettopp derfor de måtte gå til en helprivat.

Dagens driftstilskuddordning ekskluderer ikke bare mange titalls tusen pasienter, den ekskluderer også andre helseprofesjoner, som fastleger og kiropraktorer, fra å bruke fysioterapi som et ledd i team-oppfølgingen av en pasient. Hvordan kan disse andre profesjonene spille på fysioterapeutenes kompetanse til rett tid når vi er så utilgjengelige som nå? Vi skal ha systemer hvor de ulike profesjonene spiller hverandre gode, ikke vanskeliggjøre jobben til hverandre.

Og ikke minst: Dagens ordning ekskluderer mange unge, og også erfarne, fysioterapeuter fra å komme inn på arbeidsmarkedet og hjelpe til med å ta unna pasientkøene. Så inkonsekvente vi er i Norge: Studentene får lån og stipend fra Lånekassen samt lønnet turnustjeneste, men når de er ferdig utdannet og gleder seg til å komme i gang med yrket sitt – med masse oppdatert kunnskap som ville ha kommet pasientene til gode – lager vi med dagens monopol en stor begrensing for dem. Dette er misbruk av ressurser, dette er dårlig samfunnsøkonomi, og veldig ufint mot de nyutdannede fysioterapeutene og alle pasienter i kø.

TANKEVEKKERE. Her er noen tankevekkende episoder jeg har opplevd i det siste som ikke burde eksistere i det norske helsevesenet: Aldersgrensen for gratis fysioterapi ble økt fra 12 til 16 år fra 1. januar 2017, men gratis kun for dem som får plass. Nylig ringte en ung gutt tilbake til meg etter at jeg hadde bedt ham ta en ringerunde hos avtalefysioterapeutene først: «Jeg vil bestille en time hos deg likevel, for jeg kan ikke vente i fire måneder for å få sjekket kneet mitt, og pappa sa han skulle spandere timen hos deg».

«Pappa spanderer»? Er det kun ungdommer med velsituerte foreldre som skal få hjelp når de trenger det? Det er nok arenaer i livet der barn og ungdom må kjenne på at de kanskje ikke har like god råd som klassekameratene, men la dem for all del ikke få oppleve dette i det norske helsevesenet.

Jeg må ellers daglig avvise pensjonister, arbeidsledige, aleneforsørgere og andre som ikke har råd til å betale det ekstra påslaget vi helprivate nødvendigvis må ta for å få hjulene til å gå rundt når vi verken får driftstilskudd eller trygderefusjon.

Vi har et prinsipp i det norske helsevesenet som skal være hellig, og som vi aldri skal gå på kompromiss med: Vi gjør ikke forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Ingen pasienter skal bli utelatt fra helsehjelp på grunn av dårlig økonomi.

SAMFUNNSØKONOMIEN. Argumentet om menneskelig lidelse er dessverre ikke godt nok for å endre systemet ettersom alt ser ut til å dreie seg om penger i dette samfunnet. Men rent samfunnsøkonomisk er det en utrolig dårlig løsning å la folk vente mange måneder i en kø. Mange muskel-/skjelettplager krever ofte kun et par konsultasjoner – hvis vi får vurdert akutte skader raskt. Hos mange skal det ikke settes i gang behandling en gang, ofte dreier det seg bare om å avklare og avdramatisere skaden for å hindre ugunstige mestringsstrategier. I en lang ventekø har i beste fall pasientens plager gått over av seg selv. I verste fall, og oftest, har plagene forverret seg og gitt mange tilleggsplager utenom primærplagen, som følgelig krever et lengre behandlingsforløp enn hvis pasienten hadde fått behandling raskt.

Med kort ventetid kan legene bruke oss fysioterapeuter til utredningsarbeid, og forhåpentligvis avverge unødvendige henvisninger til spesialisthelsetjenesten, bildediagnostikk samt forhindre/forkorte sykmeldinger. Jeg har en ambisjon om at vi fysioterapeuter kan gjøre arbeidsdagen lettere for fastlegene også. Dette fordrer imidlertid en mye mer aktiv bruk av epikriser fra oss fysioterapeuter, men med Norsk Helsenett som jeg nå har erfaring med i ett og ett halvt år, opplever jeg at samhandlingen går ti ganger lettere enn før!

DIREKTE TILGANG. To nye gledelige lovendringer er på trappene og bekrefter den rollen vi fysioterapeuter bør ha i primærhelsetjenesten: Fysioterapi blir en lovpålagt tjeneste i kommunehelsetjenesten og direkte tilgang uten henvisning. Men vil pasientene merke at det nå blir direkte tilgang til avtalefysioterapeut? For at direkte tilgang skal oppleves som reell for pasientene, må kapasiteten økes betraktelig. Det ligger noe mer i «direkte» enn at det bare betyr å gå i «rett linje» til fysioterapeuten uten å ta veien innom legen for å få en henvisning. Jeg forventer en viss hastighet langs denne rette linjen, ikke at man eksempelvis må bruke tre måneder for å få råd etter et ankelovertråkk.

Vi må passe oss så vi ikke bygger fine luftslott og gir løfter til pasientene som ikke har noen praktiske konsekvenser for dem. Har vi sagt A, får vi si B – og dimensjonere fysioterapikapasiteten deretter.

TRYGDEREFUSJONEN. La trygderefusjonen følge pasientene slik at fysioterapi igjen blir en pasientrettighet.

Forsøk å følg meg i mitt resonnement: Driftstilskuddet var primært et distriktspolitisk virkemiddel som ble innført i 1984 for å sikre at utkantkommuner også kunne tilby fysioterapi til sine innbyggere i en tid det var mangel på fysioterapeuter. Et smart tiltak da, for å hindre at denne tjenesten bare ble sentralisert til urbane strøk. Men i 2017, når vi har mer enn nok fysioterapeuter, skal vi fortsatt bruke et driftstilskudd (420.600 kroner) for å få tak i én av disse fysioterapeutene hvis fysioterapidekningen blir bra nok uten? Er hensikten med driftstilskuddet at det primært skal være et økonomisk gode for fysioterapeutene, eller et virkemiddel for å gi pasientene et bedre tilbud?

Hvis det ikke lenger er behov for dette virkemiddelet, burde ikke dette beløpet heller tilfalle pasientene og subsidiere egenandelene deres, ikke lønna til noen få utvalgte fysioterapeuter? For denne summen kan i stedet mange fysioterapeuter behandle veldig mange pasienter gjennom Helfo-systemet!

Vi trenger ikke å gå så langt som å fjerne driftstilskuddene til dagens avtaleterapeuter, men å åpne for at alle autoriserte og kvalitetssikrede fysioterapeuter kan kreve trygderefusjon. Vi fjerner altså det absolutte kravet om at fysioterapeuten ha driftsavtale med en kommune for å kunne gjøre dette. Dette kravet ble innført i 1992 – for 25 år siden. Skal vi være enige om at et «sølvbryllup» er mer en lenge nok for «ekteskapet» mellom driftsavtale og trygderefusjon fordi det nå hangler så mye at det begynner å gå ut over omgivelsene?

FRITT FYSIOTERAPEUT-VALG? Vi innfører en ny definisjon på «avtaleterapeut»: «En fysioterapeut som har avtale med Helfo og kan kreve trygderefusjon». Da har vi samtidig oppnådd «Fritt fysioterapeut-valg» for pasientene, og de får endelig en reell mulighet til selv å velge fysioterapeut, og skifte hvis de er misfornøyd. En konsekvens av dette som jeg tror bare er sunt og positivt for faget vårt og pasientene, er at vi nå får litt konkurranse.

Det kan i noen få tilfeller fortsatt være behov for å opprette et driftstilskudd som et virkemiddel, slik jeg ser det:

1) Hvis en distriktskommune absolutt ikke får tak i en fysioterapeut uten. Da kan et distriktsdriftstilskudd opprettes for å gjøre det økonomisk attraktivt å jobbe her.

2) Hvis en kommune mangler fysioterapeuter med kompetanse innen behandling av visse pasientgrupper/diagnoser som bør prioriteres og som det er lange ventelister for, eksempelvis behandling av nevrologiske pasienter, pasienter med store funksjonshemminger, barn osv.

Innen behandling av de vanligste muskel-/skjelettplagene som man oftest ser på et institutt –rygg-/nakkeplager, ortopediske diagnoser – er det mer enn nok kompetente fysioterapeuter i urbane strøk. Ergo trenger man ikke opprette et nytt driftstilskudd for å anskaffe dem.

Jeg jobber i en storby med mange flinke helprivate fysioterapeuter. Derfor kjemper jeg ikke for å få meg et driftstilskudd selv; for det ville jo bare jeg og de pasientene jeg behandler, få glede av. Jeg kjemper heller for at monopolet avskaffes; for det vil mange flere fysioterapeuter og pasienter få glede av. Vi skal være sammen om dette her – en for alle, alle for en.

ETTERLYSNING. Finnes det en modig politiker der ute? Hvem blir den første helsepolitikeren som er klok nok, og som har mot nok, til å avskaffe dette fysioterapimonopolet?

Det er stortingsvalg til høsten, og jeg tror denne saken er stor nok til å vinne valget. Men dette skal ikke være drivkraften deres. Drivkraften skal være et ønske om rettferdig fordeling av velferdsgodene og en solidaritetstankegang som er så sterk at ingen holdes utenfor. I dette flotte landet vårt snur vi aldri ryggen til dem som trenger hjelp. Jeg har kikket på partiprogrammene til partiene på Stortinget, og i de helsepolitiske programmene har alle partier tatt med flotte fraser om «likeverdig tilbud til alle». Hvis dere ikke gjør noe med dagens fysioterapimonopol, synes jeg faktisk dere skal fjerne dette punktet i partiprogrammene, eller i det minste sette i parentes at «dette ikke gjelder fysioterapi».

Er det så noen politikere som tar utfordringen? Det handler om å bry seg. Dette er en vinn- vinnsituasjon for absolutt alle, også dagens avtaleterapeuter som kan få hjelp med de lange køene samt avlastning av pasienter som jeg vet ofte har mer langvarige og sammensatte lidelser enn dem jeg møter som helprivat.

Jeg vet at Helsepartiet har «fritt fysioterapeut-valg» i sitt partiprogram, men forventer at noen av de etablerte partiene også tar dette med.

Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren er fysioterapeut med over 20 års erfaring fra ortopedisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus og privat praksis, både med og uten driftsavtale. Han er ikke lenger tilsluttet Norsk Fysioterapeutfobund (NFF).

Kommentarer

 • leticia 22.06.2018 18.01.01

  Hei, Dette er en veldig viktig og seriøs melding for enkeltpersoner, alle mennesker som er deprimerte eller ikke, desperate eller ikke, forbudt andre som trenger et lån raskt for å kunne gjenoppleve gjenoppbygge sitt liv, hans fremtid, sin fremtid. Hey !!! Nå, ikke nøl med fordi du vil ha alt du trenger for gjenopplive dine aktiviteter, realiser dine prosjekter uansett hva du er; din Tilbakebetaling vilkår vil være velkommen. Kjære herre, vi er forpliktet til å gi deg et smil Ikke nøl med å sende oss din låneansøkning E-post: lo022851@gmail.com Telefon: +33 756 854 641 takk

 • Julia 21.02.2018 17.24.03

  HASTING FRA OPPLEVELSE MED GODT RESULTAT TIL Å TESTE OM, jeg er Julia fra Oslo, Norway. Jeg vil vitne om den gode servicen til Dr Isikolo for å hjelpe meg med å få tilbake min forlovede som forlot meg på grunn av en prostituert. Det var en forferdelig og deprimerende tid da min forlovede som vi skulle være gift om to måneder, avbrutt vårt bryllup på grunn av en prostituert som kastet en stave på ham og stjal ham bort. Jeg lette etter hjelp på nettet da jeg så en anmeldelse om Dr Isikolo fra General Spell Temple, da kontaktet han ham for hjelp. Jeg fulgte all sin instruksjon tilsvarende, da han forsikret og garanterte meg at min forlovelse vil være tilbake om 48 timer, til min største overraskelse nesten 2 dager etter at stavningen ble kastet, ringte min forlovede meg og begynte å be om unnskyldning for å forlate meg på grunn av en annen dame . Jeg ventet i to måneder der vi nå er gift før jeg kunne vitne og akkurat nå er vi en lykkelig familie og det kommer til å forbli slik for alltid

 • pst 22.06.2017 16.55.16

  Fysioterapi er nok sterkt overdrevet i forhold til helbred.

 • Bjørnar Johannesen 20.06.2017 22.47.17

  Kommentar til «lege» som kommenterte 20.06.2017 kl.12.25.36 For det første har jeg lite sansen for at det er lov å ytre seg i slike sterke ordelag anonymt, og bare benevne seg med yrkestittel.Stå for dine ord mann/kvinne! Er det kanskje samme «lege» under alle kommentarer? Du skal ikke generalisere en hel yrkesgruppe bare ut i fra erfaringen i din hjemkommune! Hvis du er så misfornøyd med disse fysioterapeutene,er det mye mer fair å ta dette direkte opp med vedkommende. Jeg skrev i mitt innlegg om problemet med at alt for mange pasienter ikke får et fysioterapitilbud pga det er for få fysioterapeuter som får behandle med trygderefusjon, og at jeg er uenig i at det bør være et absolutt krav om at trygderefusjon må knyttes opp mot et driftstilskudd. Jeg forsøkte å være konstruktiv og løsningsorientert uten å rakke ned på noen, og hadde fokus på hvordan jeg mener det bør fungere. Men er overbevist om at konkurranse i et regulert og kvalitetssikret system vil være positivt for pasientene!

 • lege 21.06.2017 17.53.18

  Jeg og flere andre har tatt det opp med fysioterapeutene igjen og igjen. Og nei, jeg er ikke flere personer, kun en. Jeg har også tatt opp problemene med Pasientombud, helsejurister hos aktuell Fylkesmann m.fl. instanser som er aktuelle- og det blir bekreftet fra Pasientombud at de, dessverre ikke kan arguementere imot meg vedr. problemene med fysioterapeutene. Det er en gruppe som i særlig liten grad overholder plikten til å yte omsorgsfull helsehjelp, bruker hersketeknikker i kommunikasjonen, ikke stille spørsmål- men sier selv rett ut at de ikke kan høre på hva paisentene sier- for de sier hva som helst, ikke begrunner i journalene valg av behandling, men generalsierer pga. av gruppetilhørighet, utelater viktig info, vil ikke samarbeide med spesialister osv. (tilsynsmyndigheter og jurister som jobber med erstatningssaker som har store problemer med å få skikkelige journaler fra FT og MT osv.) Jeg er sjokkert - fordi jeg hadde faktisk stor tiltro til FT og MT før jeg fikk kunnskap.

 • lege 20.06.2017 13.42.29

  Helt seriøst trenger vi en skikkelig oppstramming av fysioterapeutene. pasientombud forteller at det er store problemer med oppførselen til fysioterapeutene. Fysioterapeuter ringer og kjefter på pasienter fordi de får merarbeid som ikke utløser takster, fordi de har feil i datasystemet- som har påført stakkars pasienter et helvete med pasientreiser, feil innmeldte egenandeler, ikke noe frikort osv. Generelt en uprofesjonell yrkesgruppe som klager over at de ikke tjener nok, ikke får betalt for hvert komma eller punktum de skriver-ikke mye kallstanker å spore. Generelt så mye lovbrudd blant fysioterapeuter at de er vanskelige å jobbe sammen med, bl.a.. at de ikke bryr seg om spesialistvurderinger i tverrfaglig samarbeid, men starter behandling som er bestemt pasientene ikke skal ha osv. Har aldri opplevd verre enn fysioterapeutenes egenrådighet som i denne kommunen. Helt på viddene. Og pasientene lider. Avvikle driftstilskudd og la pasientene velge.

 • Bjørnar Johannesen 18.06.2017 12.51.15

  Svar til Grete, del 2: Men du har et poeng Grete i at det kan være en potensiell fare for at pasienter med mer sammensatte og langvarige problemstillinger, kan bli forsømt ift til pasienter med mer kortvarige, avgrensede problemstillinger som er mer inntektsgivende med dagens takstsystem. Det var derfor jeg nevnte i innlegget at unntaksvis kan et driftstilskudd opprettes for å sikre et tilbud også til disse pasientgruppene (jeg nevnte for eksempel nevrologiske pasienter, funksjonshemmede, barn). Men her kan det jo diskuteres om kommunen skal opprette en fastlønnstilling i stedet for driftstilskudd for å sikre et tilbud til disse prioriterte pasientgruppene? Angående din kommentar om at også legene og psykologene bør se på sin praksis: Det skal vi fysioterapeuter heve oss elegant over, vi skal først og fremst konsentrere oss om å feie for vår egen dør! Vi har fortsatt en vei å gå med å samkjøre og standardisere vårt tilbud, for eksempel når vi skal avslutte et behandlingsforløp

 • Bjørnar Johannesen 18.06.2017 12.48.29

  Svar til Grete, del 1: Jeg holder fast på det jeg skrev, og synes det er fullstendig feil bruk av den norske velferdskassen å bruke 420 600 på et driftstilskudd til EN fysioterapeut som jobber med pasientgrupper hvor det i 2017 er mer enn nok fysioterapeuter å velge mellom, for eksempel rygg-/nakkepasienter og ortopediske pasienter, som jo bruker opp mye av kapasiteten på instituttene. Dette virkemiddelet er det ikke behov for lenger, disse pengene burde derfor tilfalt pasientene i stedet. MANGE flere pasienter vil få glede av dette beløpet hvis det blir fordelt gjennom Helfo-systemet, og vi vil samtidig få sysselsatt flere fysioterapeuter. Jeg setter pasientenes behov aller høyest, men jeg har også omtanke for alle de dyktige nyutdannede fysioterapeutene, det er jammen ikke lett for dem å komme inn på arbeidsmarkedet nå. Misbruk av ressurser og kompetanse kaller jeg dette, å ikke la pasientene få mulighet til å benytte seg av disse fysioterapeutene, fordi de ikke har refusjonsrett.

 • lege 20.06.2017 12.25.36

  Kompetansen til fysioterapeutene når det gjelder en del ryggtilstander - og ikke minst holdningene dere- er som en kollega uttalt- "helt ræva". Hvis det ikke blir skjerping i holdninger og kompetanse vil de fleste til slutt forstå at de heller bør gå til kiropraktor. Det er et meget godt alternativ- å få kiropraktorer inn under egenandelstak, ikke noe driftstilskudd - men fritt valg for pasientene. Jo, det vil gavne pasientene som faktisk blir uføre fordi de ikke får tilgang til behandling. I min kommune kommer ikke "ryggpasienter" til å få stå i køen til fysio- eller manuellterapeuter, en gang- fordi de ikke har kompetansen til å skille likt og ulike, sauser alle sammen i en gruppe, "håpløse, kroniske rygger". Til tross for at jeg har pasienter som er svært gode mestrere, som trener hver eneste dag, høy utdanning kan mye ryggmedisin selv, følger alle råd osv.Årsak til uførhet: mangel på litt bløtdelsbehandling, noen råd om trening v/behov, ergonomisk stol og transport til arbeid

 • Grete Dafne Røe 17.06.2017 00.24.43

  I tillegg vil det sannsynligvis dannes fysioterapikjeder der driften kun er opptatt av inntjening, og jeg tror jammen meg ikke de svakeste kommer til å få bedre tilbud, nettopp fordi enkelte fysioterapeuter selekterer bort kronikere og pasienter med sammensatte plager.Til slutt vil vi få tjenester på anbud, slik som f.eks pasientreiser- der de nå i Bergen har byttet drosjeselskap og pasienter kommer 30 min for sent til timene- og hvem betaler til slutt Helfo, eller pasientreiser eller drosjene eller pasientene? Dette går utover både fysioterapeutene og pasientene.Med driftstilskudd har vi mer kontroll over pengebruk og hvem vet kanskje også over kvalitet på tjenesten?

 • Grete Dafne Røe 17.06.2017 00.13.17

  Jeg er enig i noe av det som står men: hvis refusjonen følger pasientene hvor skal grensen settes for hvor mye penger som skal suges ut av statskassen? Da bør vel både psykologer og fastleger følge etter? Og dette vil være attraktivt også for fysioterapeuter fra andre deler av Europa. Hvor skal kontrollen settes inn?Jeg har ennå ikke sett noen regnestykker? Vi har ikke uendelig med penger. Det som vil skje er at egenandelene vil stige fordi det vil blir svært dyrt for staten,og vil det gange pasientene til slutt?

 • Anita Borgvang 16.06.2017 08.21.15

  HURRA ! Dette er akkurat hva jeg har skrevet om i boken "Helsesviket" og som jeg jevnlig skriver om i leserinnlegg og debatterer i alle de fora jeg kommer over ! Dette er hva HELSEPARTIET har i sitt prinsipprogram og i sitt stortingsvalgprogram. Vekk med driftstilskuddet for fysioterapeuter og la pengene ( refusjonen) følge pasienten !! Alle pasienter kan da oppsøke den fysioterapeuten de vil og fysioterapeuten selv blir nødt til å holde seg faglig oppdatert for at pasientene skal komme ! God samfunnsøkonomi, Sykmeldte kjappere tilbake til jobb, eldre kan bo lengre hjemme dersom de ønsker det, livskvaliteten øker blant mange kronikere og vi får en verdig omsorg med respekt for pasientene ! Ja, listen er lang !! Utrolig at dette er så vanskelig å forstå ! DETTE er litt av grunnen til at jeg er medstifter av HELSEPARTIET som nå har fylkeslag i alle våre 19 fylker på rekordfart ! Hilsen Anita Borgvang, fysioterapeut med 100% driftstilskudd og Partisekretær i Helsepartiet.

 • lege 20.06.2017 12.31.23

  Dette er grunn god nok til å stemme Helsepartiet! fysioterapitilbudet er elendig, inkl. kompetansen og holdningene til altfor mange fysioterapeuter og MTer. Hvis pasientene får velge, så må fysioterapeutene skjerpe oppførsel og kompetanse. Det kan lønne seg økonomisk for landet i det lange løp, jf. uførestatistikken og hvor mange som er uføre pga. muskelskjelettilstander. På tiden å få statusen opp for muskelskjelletlidelser - og da må fysioterapeutene bidra til dette ved å vise gode holdninger, holde seg oppdatert, even å snakke med pasientene- og føre vettuge journaler, jf. problemene som Statens helsetilsyn melder om, erfaringen med at fysioterapeutene fører synsinger om forhold pasientene skulle svart på osv.- og ikke vurderinger i journalene. Samme erfaringe har jeg når jeg snakker med pasientene, hører helsejurister som driver i forsikringsbransjen fortelle at fysioterapeuter ikke kan skrive journaler - fordi de ikke synes det er morsomt, gidder ikke osv. Stem Helsepartiet!

 • lege 15.06.2017 13.21.04

  Ja, fritt valg er helt nødvendig. ERfaringen min er at kompetansen til fysioterapeuter/manuellterapeuter når det gjelder en del tilstander, er svært dårlig - og med ditto dårlige holdninger. Pasientene kommer heller ikke inn i en eneste kø. Disse forholdene ødelegger for at mennesker kan vende tilbake til yrkeslivet, dvs. gir uførhet, unødig bruk av vanedannende medisiner og andre medikamenter med store bivirkninger, pasientene faller ut av livet osv. Dette gjelder spesielt mennesker med langvarige lidelser som blir en pariakaste i dette systemet med fysiaoterapeuttilskudd. Jeg tror, og jeg skriver tror- for jeg er noe usikker- men den populære nykommeren i valget, Helsepartiet, ønsker vel at det skal bli fritt valg av fysioterapeut. Så der er det modige politikere og et modig parti.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!