Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Bedre diagnostikk – lavere kostnader

Sammenlignet med dagens praksis kan samfunnet over en 15-årsperiode spare 100 millioner kroner ved moderat bruk av pasientnær analyse – eller 250 millioner kroner ved omfattende bruk.

Annons:

Innlegg: Tove Ofstad, market access manager i Roche Diagnostics Norge AS
Thorbjørn Halvorsen, medisinsk ansvarlig i Roche Diagnostics Norge AS

DAGENS MEDISIN har hatt en rekke innlegg om forekomst av hjertesvikt i Norge og hva som er optimal behandling. Selv om vi mangler gode data for antall hjertesviktpasienter i Norge, kan vi likevel si med sikkerhet at hjertesvikt er en alvorlig sykdom som rammer mange mennesker.

Det er også godt dokumentert at medisinsk behandling forlenger liv, forbedrer livskvalitet og reduserer sykehuskostnader.

PASIENTNÆR ANALYSE. Korrekt diagnose er grunnleggende for optimal behandling av hjertesvikt. Utenlandske undersøkelser viser en betydelig risiko for å overse diagnosen ved milde/moderate symptomer og tegn på tilstanden, særlig hos gamle. Samtidig forekommer overdiagnostikk og overbehandling.

Ekkokardiografi og måling av natriuretiske peptider (BNP og NT-proBNP) i serum står sentralt i diagnostikken. Og i henhold til de oppdaterte europeiske guidelines fra 2016, har måling av natriuretiske peptider fått en mer sentral rolle i diagnostikken, og spesielt der tilgang på ekkokardiografi er begrenset. Måling av disse peptidene er standardanalyse ved de fleste sykehuslaboratorier, men kan også foretas på legekontor, legevakt og sykehjem ved hjelp av pasientnær analyse.

GEVINST. I primærhelsetjenesten har legen tre muligheter for hjertesviktdiagnostikk: Diagnose basert utelukkende på klinikk – sykehushistorie og kliniske funn – klinikk kombinert med blodprøve innsendt til sykehus, og klinikk kombinert med blodprøve analysert på legens kontor.

Oslo Economics har utført en økonomisk analyse av de tre alternativene og konkluderer med at pasientnær analyse på fastlegens kontor gir lavere kostnader enn de to andre alternativene fordi bruken av spirometri kan reduseres, antall kontrollkonsultasjoner blir lavere, og fordi det blir færre henvisninger til sykehuspoliklinikk. Sammenlignet med dagens praksis kan samfunnet over en 15-årsperiode spare 100 millioner kroner ved moderat bruk av pasientnær analyse eller 250 millioner ved omfattende bruk. Samtidig gir analyse av natriuretiske peptider langt bedre diagnostikk enn klinikk alene. Måling av natriuretiske peptider er også nyttig i kontroll av allerede diagnostiserte hjertesviktpasienter fordi hjertesviktforverrelse kan påvises tidligere.

INGEN REFUSJON. Med dagens normaltariff gis ingen refusjon til leger som bruker pasientnær analyse av BNP/NT-proBNP. Metoden er derfor lite brukt til tross for at pasientene får raskere og sikrere diagnostikk, samtidig som den reduserer samfunnets kostnader. En årsak kan være at primærhelsetjenesten mangler det systemet for metodevurdering som spesialisthelsetjenesten har i Nye Metoder. En annen årsak kan være at fastlegenes og sykehusenes finansiering ikke ses i sammenheng.

Ved revisjon av normaltariffen fremmer Legeforeningen forståelig nok krav i forhold til metoder som allerede er i bruk. Vi tror derfor Helsedirektoratet er nøkkelen til å utløse de samfunnsøkonomiske gevinstene ved å ta måling av natriuretiske peptider inn i normaltariffen. Først da kan denne gevinsten realiseres.

Interessekonflikt/disclaimer: Roche Diagnostics er leverandør av NT-proBNP analyser til spesialist- og primær-helsetjenesten

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 20/2016

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

HELSE SØR-ØST FORKASTER OMSTRIDT IKT-LØSNING

Utredning slakter radiologi-løsningen

STRID OM VARSLING OG REPRESALIER

Forsker tapte mot OUS i to rettsinstanser

EUROPEISKE LEGEMIDDELMYNDIGHETER

Gransker feildoseringer av metotreksat

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!