Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

- Uegnet til å forutsi brudd

Måling av de egenproduserte kjønnshormonene østrogen og testosteron og transportproteinet SHBG er uegnet til å forutsi risiko for benbrudd, viser doktorgradsarbeid fra Tromsø.

Annons:TROMSØ: Dette er konklusjonen i resultatene som ligger til grunn for doktorgraden til gynekolog Åshild Bjørnerem ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø.

Hun tok utgangspunkt i et materiale med måling av kjønnshormoner i blodprøver og måling av bentetthet i underarm blant 3500 deltakere i den fjerde Tromsø-undersøkelsen i 1994-1995, og gjentatte målinger av bentetthet i 2001.

Disse dataene ble så koblet mot brudd registrert blant disse deltakerne i tiårsperioden 1994-2005.

Hormonenes betydning
Årsaken til at benskjørhet og lavere benmineraltetthet (BMD) kommer med økende alder hos kvinner og menn, er delvis redusert produksjon av kjønnshormoner, særlig fallet i østrogennivå ved overgangsalderen. Kjønnshormoner, spesielt østrogen, spiller en viktig rolle i benomsetningen hos begge kjønn.

 Likevel er det usikkert hvor mye det sirkulerende nivået av kjønnshormoner og transportproteinet for kjønnshormoner -- det seksualhormonbindende globulin (SHBG) - bidrar til bentap (tap i benmineraltetthet) hos den vanlige befolkningen. Det er heller ikke avklart om målinger i blodprøver kan forutsi dette tapet. Dette ønsket Bjørnerem og hennes kolleger å undersøke nærmere ved å sette søkelyset på kjønnshormoner, benskjørhet og brudd - gjennom de undersøkelsene som lå til grunn for doktorgradsarbeidet.

Flere forskere har rapportert en sammenheng mellom lavt nivå av østrogen og høyt SHBG, bentap og økt bruddrisiko, men sammenhengene er ikke godt dokumentert. I en av sine artikler har Bjørnerem beskrevet en svak sammenheng som antydet at lavt østradiol og høyt SHBG kunne forutsi bentap blant kvinner etter menopausen og blant menn.

Hvis det er slik at nivå av østrogen eller transportprotein kan forutsi bentap og brudd, kunne slike målinger - kombinert med måling av bentetthet - være klinisk nyttig for å identifisere risikopersoner.

Fikk ikke bekreftet hypotesen
Ved å studere østrogen- og testosteronnivået hos kvinner og menn, ønsket forskerne i Tromsø Osteoporose Studie (TROST) å bidra til økt forståelse av kjønnshormonenes betydning for å utvikle benskjørhet og brudd. De ønsket også å undersøke om slike målinger kunne brukes til å identifisere personer med forhøyet risiko for brudd - og hvilken nytte det kunne ha for profylakse og behandling.

I en studie som ble publisert i European Journal of Endocrinology i sommer, studerte de 281 kvinner og 105 menn som hadde benbrudd utenom ryggsøylen. Forskergruppen testet hypotesen om at slike brudd kunne forutsis ved hjelp av blodverdiene for østrogen og testosteron, men de fant ingen slik sammenheng. Østrogen- og testosteronnivået var ikke lavere i gruppen uten brudd, noe det burde ha vært for å kunne forutsi benbrudd ved hjelp av kjønnshormonmålinger.

- Vi konkluderte med at det ikke var holdepunkter for at måling av verken østrogen eller testosteron i blodet kan brukes til å identifisere kvinner eller menn med økt risiko for brudd, forteller Bjørnerem, som disputerte i Tromsø i vår.

Lav tetthet - høyt SHBG
Forskerne fant at både kvinner og menn med slike brudd hadde lavere benmineraltetthet og høyere blodverdier av SHBG enn deltakere uten brudd.

Bruddrisikoen økte hos begge kjønn med 40 prosent for hvert standardavvik med lavere benmineraltetthet. For hvert standardavvik med høyere SHBG-verdier økte bruddrisikoen med 20 prosent hos både kvinner og menn, men denne risikoen var ikke signifikant etter justering for bentetthet.

Bruddratene var høyest hos de deltakerne som hadde både høyt nivå av SHBG og lav benmineraltetthet. Men kombinasjonen av målinger av transportproteinet og benmineraltetthet var imidlertid ikke noen bedre markør for bruddrisiko enn måling av benmineraltetthet alene. Så selv om det var en relasjon mellom SHBG og bruddrisiko hos begge kjønn, viste altså nøyere analyser av denne sammenhengen at dette transportproteinet hadde liten betydning.

I avhandlingen konkluderer Bjørnerem med at resultatene viste en svak sammenheng mellom nivå av kjønnshormoner, SHBG og bentap, og mellom SHBG og brudd. Måling av kjønnshormoner og SHBG synes å ha liten verdi når man vil vurdere hvem som er disponert for benbrudd. Slike målinger er derfor neppe nyttig ved klinisk håndtering av benskjørhet.

Østrogen har lite å si
Den ordinære østrogenproduksjonen er viktig for benproduksjonen, men når hormonproduksjonen avtar og menstruasjonsproduksjonen opphører i menopausen, er det ikke så mye fri østrogenproduksjon igjen.

- Vi trodde at østrogen hadde større betydning for osteoporose og brudd enn vi fant i vår studie, sier fysioterapeut Nina Emaus, som har sin doktorgrad fra nettopp Tromsø Osteoporose Studie.
Forskeren, som arbeider ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø og Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) i Tromsø, ser nå nærmere på den betydningen som vitamin K har på benmasse.

Studerer nå graviditet og menopause
Åshild Bjørnerem har nå et postdoktorstipend fra Norges forskningsråd. Sammen med forskere i Tromsø og Melbourne i Australia ser hun nå nærmere på virkningen av graviditet og menopause på benstruktur og benskjørhet.

Professor og avdelingsoverlege Pål Øian ved Kvinneklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) er blant medforfatterne i artiklene i avhandlingen. Han anser dette arbeidet som svært viktig.

- I Australia skal hun videreføre samarbeidet med Ego Seemann ved Universitetet i Melbourne og gjen-nomføre nye interessante studier. Han er en av verdens ledende forskere innen dette feltet, understreker Øian.

Kilder:
Avhandling for den medisinske doktorgrad, Åshild Bjørnerem ”Sex steroids, bone loss and non-vertebral fractures in women and men. The Tromsø Study”,  Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø, 20. april 2007.
Bjørnerem Å, Ahmed L, Joakimsen RM , Berntsen GKR, Fønnebø V, Jørgensen L, Øian P, Seeman E  and Straume B. A prospective study of sex steroids, sex hormone-binding globulin, and non-vertebral fractures in women and men: the Tromsø Study, European Journal of Endocrinology, July 2007
Bjørnerem Å, Emaus N, Berntsen GKR, Joakimsen RM, Fønnebø V, Wilsgaard T,  Øian P,  Seeman E, Straume B. Circulating Sex Steroids, Sex Hormone-Binding Globulin, and Longitudinal Changes in Forearm Bone Mineral Density in Postmenopausal Women and Men: The Tromsø Study. Akseptert for publisering i Calcif Tissue Int. Under trykking.

Temabilag: Muskler & skjelett, Dagens Medisin 18/07

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!