GJØVIK: - Økt kompetanse i akuttmottaket har i flere år vært ønsket fra ledelsen ved medisinsk avdeling - for å unngå at pasienter først blir først sett av sykepleiere og turnusleger med lite erfaring, sier avdelingsoverlege Øystein Stubhaug.

Vil unngå hierarki
Ved akuttmottaket på Gjøvik sykehus skal turnuslegen kunne gripe fatt i overlegen umiddelbart dersom vedkommende lurer på noe. Slik ønsker Stubhaug seg arbeidshverdagen i akuttmottaket.

Tidligere har pasienten først blitt sett av turnuslege, så LIS-lege - og deretter overlege. Et hierarki som preger de fleste norske akuttmottak.

- Vi ønsket oss en overlege som er fysisk til stede når pågangen fra pasienter er størst, sier Stubhaug. 

Studentprosjekt
En studentoppgave i faget Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK) - fra medisinstudenter ved Universitetet i Oslo - ble løsningen: Gjennomføringen ble forankret i sykehusledelsen, og prosjektet «Kompetanse i front» ble vedtatt: En erfaren overlege skal være fysisk til stede i avdelingen mellom klokken 12 og 16, som er den perioden som har høyest aktivitet i mottaket.

Dagens Medisin har gjennom flere artikler omtalt arbeidssituasjonen for turnusleger i norske akuttmottak. Nylig viste en kartlegging at det er turnusleger med kun få måneders erfaring som står i front ved akuttmottakene her til lands. Dette er en tradisjon som blant andre Statens Helsetilsyn ser svært alvorlig på.

Endringer i diagnostikk
Tidligere ble svært få pasienter ved sykehuset sett på av overlege i mottak, ifølge prosjektdeltakerne på Gjøvik. Nå viser en foreløpig oppsummering fra prosjektet at overlegen har sett pasienten i 48 tilfeller mellom klokken 12 og 16, noe som utgjør 45 prosent av tilfellene. Videre ble det foretatt endringer i diagnostikken på 27 pasienter - og endringer i både diagnostikk og behandling på 15 pasienter.

Stubhaug vil ha en slutt på at pasienter med vanskelig sykdomsbilde blir tilsett bare av unge, uerfarne leger:

- Det har skjedd feil som kunne ha vært unngått, særlig ved forskriving av medisiner. 

Å styrke opplæringen av turnuslegen i praktisk legehåndverk og gi en mester/-svenn-læring, er en av grunnene til at vi satte i gang med dette. Vi mener resultatet gir økt pasientsikkerhet, og det er derfor vi mener at fire timer med vakthavende overlege i mottaket har noe for seg, sier han.

- Prosjektet koster oss en halv overlegestilling, rundt 600.000 kroner i året, sier Stubhaug.

Trygge hele døgnet
Overlege Marianne Skattum ved medisinsk avdeling er prosjektleder: - Målet er å gjøre turnuslegene trygge også resten av døgnet. Dersom de tar imot en obstruktiv lungesykdom (kols) eller en hjerteflimmerpasient på dagtid, i trygge omgivelser, vet de hva de skal gjøre neste gang. Dette krever også at vi overleger er aktive og sier ifra til turnuslegen at vi er her, sier hun.

- Målet er å gjøre dem raskt trygge og gode, poengterer hun.

For hver pasient turnuslegen tar imot, holdes det referatmøte med overlege. I utgangspunktet er det satt av tre minutter til det kjappe møtet, som også er flittig besøkt av de assistentlegene som har tid. I referatmøtet skal turnuslegen stille en tentativ diagnose etter første undersøkelse og komme med plan for videre behandling.

Informeres om pasienten
Turnuslege Johanne Hop Hagen setter pris på den direkte tilbakemeldingen hun får: - Og jeg får informasjon om hva som skjer med pasienten når vedkommende forlater akuttmottaket. Tidligere fikk jeg aldri vite om hvorvidt mine avgjørelser rundt pasienten var riktige, sier hun.

Dette øker tryggheten også på kveldsvakten, og totalt sett. En liten utfordring er også å få overlegen til å holde seg på avdelingen, ifølge Stubhaug.

- Vi ønsker at overlegen skal vandre rundt på avdelingen. Overleger jobber vanligvis mye. Derfor oppfattes dette som luksus for dem - vi ser til og med at de sniker seg til litt poliklinikk innimellom. Noen overleger bidrar i mindre grad enn andre, så her er det behov for styring når det gjelder å gjennomføre prosjektet, sier Stubhaug.

Han og kollegene håper at prosjektet får en positiv bieffekt: At sykehuset skal bli et attraktivt sted for turnusleger nå som turnusordningen er endret og studentene må søke turnusplass på egenhånd.

- Inspirerende
Martine Aurora Munkvold, leder for studentene som står bak oppgaven, sier det var inspirerende å jobbe med en oppgave som faktisk skulle implementeres.

- Mange oppgaver stopper opp før implementeringsfasen, så dette har  vært inspirerende. Spesielt når vi visste at det var et så stort ønske fra sykehuset. Dette har ikke bare vært et samarbeid studentene imellom, men også med sykehuset, sier Munkvold.

Studentene hadde møter med sykehuset og snakket med ledelsen og med lederne i mottaket. - Vi har fått komme med forslag og fått tilbakemeldinger underveis fra assistentleger, turnusleger, sykepleiere og overleger, sier hun.

Dagens Medisin 10/2012