Det bygges svært lite gang- og sykkelveier i Norge i dag, og forslaget til Nasjonal transportplan for de neste ti årene legger opp til at det lave ambisjonsnivået svekkes ytterligere.

Det skriver Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i sin felles høringsuttalelse til forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2014 til 2023.

Bare en tidel av behovet
I forslaget fra vegmyndighetene går det fram at det er behov for 2000 kilometer nye gang- og sykkelveier. Samtidig legger planen opp til at det skal bygges mellom 200 og 300 kilometer de neste ti årene.

– Vi mener vegmyndighetene må legge opp til å nå målet om 2000 kilometer nye gang- og sykkelveier innen 2023, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen i en kommentar på direktoratets nettside.

– Grunnen til at det er så viktig, er at vi kan oppnå store positive helseeffekter hvis folk går og sykler mer, supplerer direktør for Folkehelseinstituttet, Geir Stene-Larsen.

Argumenterer for helseeffektene
De to direktørene gjør et poeng av at biltrafikk fører til luftforurensning og støy, og at bruk av bil fører til fysisk inaktivitet. Til sammen gir dette økt forekomst av luftveissykdommer, overvekt, diabetes, hjerte- og karsykdommer, kreft og psykiske lidelser.

Hvis folk går og sykler mer og kjører mindre bil, mener de at man kan oppnå disse store positive helseeffektene:

  • Bedre helse som resultat av økt fysisk aktivitet
  • Bedre helse som følge av mindre lokal luftforurensing i form av svevestøv og nitrogenoksider
  • Bedre helse som følge av mindre trafikkstøy

Trekker frem tettbygde strøk
Larsen og Stene-Larsen påpeker at andre positive effekter vil være reduserte kostnader til helsetjenester, økt fremkommelighet for nyttetrafikk som følge av færre privatbiler og reduserte utslipp av CO2. Dette mener de først og fremst gjelder i tettbygde strøk der de lokale forurensningsproblemene er store.

Der det er lang vei til arbeidsplasser, butikker og barnehage, er mange avhengige av bil og lokal forurensning er ikke et stort problem. Men flertallet av Norges befolkning bor i byer og tettbygde strøk og her kan vi med enkle midler øke andelen som går og sykler, heter det på Helsedirektoratets nettsider.