Det er kjent at helsepersonell kan være smittebærere av influensa, og i Norge står helsepersonell på anbefalingslisten over dem som bør ta vaksinen. Men trass i anbefalingen fra norske myndigheter lar heller ikke norsk helsepersonell seg overtale. I Sverige og Danmark blir ikke helsepersonell i samme grad bedt om å la seg vaksinere. Ikke godt nok
En undersøkelse fra Helse Bergen i fjor viser at kun 50 prosent av helsepersonell i de prioriterte målgruppene, ansatte ved akuttmedisinske avdelinger, hadde tatt influensavaksinen. - Ikke direkte dårlig, men heller ikke godt nok, sier leder for undersøkelsen, Stig Harthug. Han er professor og avdelingsleder ved Avdeling for sykehushygiene. Han opplyser at det var store variasjoner fra sykehus til sykehus. Ved ett av foretakene i Helse Vest valgte nesten 90 prosent av målgruppen å la seg vaksinere. I snitt ble ti prosent av helsepersonellet i Helse Vest vaksinert. Bagatelliserer risikoen
Etter vaksineringen i Helse Vest i fjor høst ønsket man å finne ut hvorfor så få blant helsepersonalet valgte å vaksinere seg. Man benyttet seg av en nettbasert undersøkelse og fikk inn 3000 svar. Av dem hadde 1000 valgt å la seg vaksinere. Helsepersonellet fikk tilbud om gratis influensavaksine på arbeid. Selve vaksineringen tok cirka 15 minutter av arbeidstiden, og utover dette var kostnaden for foretaket på i underkant av 120 kroner pr. vaksinerte person. Stig Harthug sier til Dagens Medisin at man ikke vet hvor representativ undersøkelsen er, og at mange av dem som svarte, kanskje var positive til vaksinen. Trenden er imidlertid klar: Helsepersonell tar ikke i stor nok grad innover seg at influensa er en alvorlig sykdom som mange mennesker dør av. - Undersøkelsen vår støtter det synspunkt at helsepersonell ikke er klar over, eller ikke aksepterer, hvor alvorlig influensa er. 1000 pasienter dør årlig
Tidligere er det beregnet at om lag tusen personer dør årlig av influensa i Norge. Harthug mener det kan være store mørketall fordi mange influansatilfeller diagnostiseres som noe annet. - Hadde flere leger og sykepleiere vaksinert seg dersom man ved hvert enkelt sykehus kunne se hvor mange som døde av influensa? - Det vil ikke være mulig å kunne fastslå alle influensadødsfall ved et sykehus med dagens rutiner. Men ved intensivert influensadiagnostikk, som innebærer prøvetaking fra nesesekret, ville nok mange flere tilfeller ha blitt oppdaget. - Bør helsepersonell pålegges å ta vaksinen? - Tvangsvaksinering er ingen god løsning. Man bør nok heller bruke andre virkemidler, og forsøke å få helsepersonell selv til å forstå hvor viktig dette er, sier Harthug. Sykehus utsatt
- Dessverre viser det seg at få ønsker å vaksinere seg, sier overlege Hanne Nøkleby ved Folkehelseinstituttet. Hun mener at sykehus er ekstra utsatt ved epidemier, og fremholder at det er en risiko når sykepleiere og leger selv er smittespredere. - Når det inntrer en influensaepidemi, blir sykehusene rammet i dobbelt forstand. Man får mer å gjøre fordi pasientene blir flere. Samtidig får man mer å gjøre fordi de ansatte blir syke, presiserer Nøkleby. - Er det ikke uansvarlig av leger og sykepleiere som arbeider med alvorlig svekkede pasienter, som premature og kreftsyke, ikke å vaksinere seg? - Ved slike avdelinger er det selvfølgelig ekstra viktig at pasientene ikke utsettes for en økt sykdomsbelastning og risiko, sier hun.
Helsepersonell smitter pasientene Helsevesenet får mer ut av å vaksinere personalet mot influensa enn ved å vaksinere de eldre. Slik konkluderer en skotsk undersøkelse. Forskere ved Universitetet i Glasgow, Skottland, viser at vaksinering av sykehuspersonell ved langtidsgeriatriske avdelinger kan redusere pasientenes dødelighet etter influensa med 40 prosent. Uten innflytelse
- Vaksinasjon av helsepersonell reduserte de eldres dødelighet av influensa fra 17 til 10 prosent, og det var uten innflytelse på dødelighet hvis de eldre ble vaksinert, skriver forsker Jan Potter i tidsskriftet Journal of Infectious Diseases. Undersøkelsen var basert på tilbud om influensavaksine til personell og pasienter ved tolv langtidsgeriatriske avdelinger. Over en periode på ett år ble i alt 1059 pasienter vaksinert, mens 60 prosent av personalet på 1078 ansatte tok imot tilbudet. Lav effekt
Professor i klinisk mikrobiologi, Hans Jørn Kolmos ved Odense Universitetshospital, mener at disse resultatene dokumenterer at effekten av vaksine ofte ikke er så høy når den blir gitt til pasienter med et svakt immunsystem - eller til svekkede eldre. - Undersøkelsen poengterer at helsevesenet i mange tilfeller ikke får nok ut av å vaksinere de svakeste pasientene - fordi de ikke får noen særlig beskyttelse av vaksinen. Derimot kan vaksinering av personell både redusere smittespredning og pasientenes dødelighet, sier Kolmos til danske Dagens Medicin.
Har en jobb å gjøre Visepresident i Legeforeningen og Leder av Yngre legers forening, Per Meinich, innrømmer at fagforeningene har en jobb å gjøre for å informere medlemmene om at det er viktig med vaksine. Per Meinich vil ikke kommentere direkte hvorfor antallet leger som tar influensavaksinen, er såpass lavt, men sier at en av årsakene kan være mangelfunn informasjon. De eldre først
Han mener at mange leger faktisk ikke er klar over at helsepersonell står på Folkehelsas liste over dem som bør vaksineres, og oppfordrer Folkehelsa til å aktivt informere om dette. Meinich mener behovet for at helsepersonell lar seg teste, er størst ved sykehjemmene, men at det aller viktigste er at de eldre selv blir vaksinert. - Her er fastlegenes oppgaver viktige, sier Ylf-lederen. Personlig avgjørelse
Han tar avstand fra tvangsvaksinering. - Det å velge å vaksinere seg, er en personlig avgjørelse - som også den enkelte lege må få bestemme om man vil gjøre eller ikke, sier Per Meinich.
Opphav:
Dagens Medisin 17/05

Tine Dommerud