Les også hva Tannlegeforeningen sier om dette:
Lover å rydde opp

Dette gjelder for over 20 prosent av refusjonskravene, ifølge en ny rapport som Helfo har utarbeidet i forbindelse med en landsdekkende kontroll på tannlegeområdet for 2011.

Dokumenterer ikke godt nok
For mange krav viste den innsendte dokumentasjonen at den tilstanden tannlegen oppga i kravet ikke forelå på alle de tennene det var krevd refusjon for, ifølge rapporten.

For de aller fleste kravene var imidlertid selve takstene tannlegen hadde benyttet korrekte, men i ti prosent av kravene var ikke takstene redusert slik regelverket tilsa for disse tilstandene.

Kontrollen viste dessuten at mange av de journalopplysningene som Helfo mottok manglet den begrunnelsen og vurderingen som folketrygdens regelverk krever.

Utelukker ikke juks
– Hva ligger bak feilrapporteringen, spesielt når det gjelder de 20 prosent av tilfellene der dokumentasjonen viste at tilstanden faktisk ikke forelå hos pasienten?

Selv om regelverket for trygderefusjon er omfattende, viser denne kontrollen at mange tannleger bør lære seg regelverket bedre og bli bedre på journalføring og dokumentasjon, som de har plikt til å gjøre. Tallene kan selvfølgelig også tolkes som at enkelte bevisst unnlater å etterleve regelverket, seksjonssjef  Terje Aske i Helfo til Dagens Medisin.

– Betyr dette at tannlegene bevisst jukser, og i så fall hvorfor?

– Kontrollen er basert på risikovurderinger og viser at kontrollen var på sin plass. Resultatene fra denne kontrollen er imidlertid ikke representativt for alle tannleger som sådan, men det kan ikke utelukkes at det kan være noen som bevisst jukser, svarer seksjonssjefen.

Gjelder spesielt tannslitasje og munntørrhet
Seklsjonssjefen forteller at Helfo ut ifra en risikovurdering besluttet å gjennomføre denne landsdekkende nasjonale kontrollen på tannområdet – i tillegg til andre risikoreduserende tiltak.  Ett mål med kontrollen var å få tannlegene til å etterleve regelverket på en bedre måte. Et annet var å synliggjøre for tannlegene at Helfo kontrollerer dem.

– Det er et mål at statlige utgifter på tannhelseområdet er rettet mot de gruppene og de behandlingsformene som er definert i regelverket i folketrygden. Resultatene i denne kontrollen viste at mange krav innen alvorlig tannslitasje og munntørrhet inneholdt feil. Dette innebærer at det er en risiko for at den ønskede målrettingen av folketrygdens ytelser for tannbehandling ikke alltid oppnås, sier Aske videre.

Overfor Dagens Medisin understreker Terje Aske at Helfo også i 2012 vil gjennomføre risikoreduserende tiltak på tannhelseområdet.

Noen skal ha støtte
Hovedregelen for finansiering av tannbehandling er at voksne over 20 år selv betaler for den tannbehandlingen de har behov for. Gjennom folketrygdloven skal imidlertid personer med særskilte tannbehandlingsbehov få hel eller delvis støtte til tannbehandling.

Det er tannlegen som er ansvarlig for å vurdere om en bruker har krav på slik stønad, og som skal sørge for at behandlingen er nødvendig og forsvarlig.

Tannlegen må alltid kunne dokumentere at vilkår for refusjon er oppfylt, og at alle krav i forskrift og rundskriv er ivaretatt. HELFO utbetaler refusjonen fra folketrygden.