Dette kommer frem i en ny rapport om aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste for 2011 som Norsk pasientregister og Helsedirektoratet presenterte i formiddag, 20. april.

I landet under ett fikk 13.000 færre pasienter dagbehandling i 2011 enn i 2010, mens omtrent like mange flere fikk døgnopphold.

Poliklinikkonsultasjonene økte imidlertid med 133.000 fra det ene året til det andre.

– Kan være flere forklaringer
– Hvordan forklarer dere i Helsedirektoratet nedgangen i dagbehandling, sett i lys av økningen i døgnbehandling og poliklinikkonsultasjoner?

– Det kan være tekniske forklaringer til denne nedgangen, men det kan også være en reell nedgang i aktivitet på enkelte behandlingsområder som ligger bak. Før vi har gjort en grundigere vurdering av dette er hovedbildet likevel at aktiviteten har økt på både døgnopphold og poliklinikk, svarer Olav Valen Slåttebrekk, direktør for helseøkonomi og finansiering.

Direktøren sier at det var viktig for Helsedirektoratet å publisere tall fra Norsk pasientregister straks disse var innrapportert fra sykehusene og var kvalitetssikret. Han forteller at Helsedirektoratet vil vurdere hva disse tallene forteller om aktivitetsutviklingen i forbindelse med analyserapporter som kommer litt senere på året.  

– Der vil vi blant annet se nærmere på hva den registrerte nedgangen i dagbehandlinger består i.  Grunnen er at dette må sees på i forhold til økningen i poliklinikk og døgnopphold, sier han videre til Dagens Medisin. 

Mer døgnbehandling
I 2011 ble det registrert 878.368 døgnopphold, 415.648 dagbehandlinger og i underkant av fem millioner polikliniske konsultasjoner ved somatiske sykehus.

Sammenlignet med året før var det aktivitetsvekst for døgnopphold og polikliniske konsultasjoner, mens det var en nedgang i dagbehandlinger. Antall døgnopphold økte med 1,5 prosent, antall dagbehandlinger gikk ned med 3,1 prosent og antall polikliniske konsultasjoner økte med 2,8 prosent.

Ifølge rapporten er det størst vekst i døgnopphold knyttet til sykdom i åndedrettsorgan, fordøyelsesorgan og nervesystem, mens det er størst nedgang for døgnopphold knyttet til faktorer som påvirker helsetilstanden.

Nedgangen i antall dagbehandlinger var størst innenfor sykdom i skjelett, muskelsystem og bindevev, men det var også nedgang i dagbehandlinger knyttet til faktorer som påvirker helsetilstanden, sykdom i fordøyelsesorgan og nervesystem. Dagbehandling er for det meste planlagt behandling, ifølge rapporten.

Poliklinisk vekst
En økning i antall polikliniske konsultasjoner på 2,8 prosent innebærer at det ble gjennomført 133. 406 flere konsultasjoner i 2011 enn i 2011.

Økningen var størst for konsultasjoner knyttet til sykdom i skjelett, muskelsystem og bindevev, infeksiøse og parasittære sykdommer, sykdom i fordøyelsesorgan og øyesykdom.

Det var størst nedgang i konsultasjoner knyttet til faktorer som påvirker helsetilstanden, ifølge rapporten.

Døgnopphold: Vest økte mest
Sykehusene i Helse Vest har samlet sett størst prosentvis økning ved døgnopphold (4, 9 prosent), mens sykehusene i de andre helseregionene lå på +/- en halv prosent, slik: Helse Sør-Øst 0,6 prosent, Helse Midt-Norge 0,5 prosent og Helse Nord 0,4 prosent.

Tilsvarende har Helse Vest prosentvis minst økning i polikliniske konsultasjoner (+1,8 prosent), mens de andre regionene kan skilte med en økning på 5, 1 prosent (Helse Midt-Norge), 3,7 prosent (Helse Nord) og 2,4 prosent (Helse Sør-Øst).

Dagbehandlingen er på vikende front i alle helseregionene: Helse Sør-Øst (- 3,6 prosent), Midt-Norge (-3,2 prosent), Helse Vest (-2,6 prosent) og Helse Nord (-1,4 prosent).

Fornøyd statsråd
I en pressemelding sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen seg fornøyd med de nye tallene og at aktiviteten ved sykehusene fortsetter å øke.

– Jeg er tilfreds med at aktiviteten ved sykehusene øker slik at flere pasienter får behandling, sier statsråden.

Hun gjør et poeng av at regjeringen har satset tungt på sykehusene.

– Nå ser vi resultatene, sier hun og karakteriserer dette som en gledelig utvikling.

Les også omtalen av rapporten hos Helsedirektoratet