Jo Erik Brøyn, som er psykiater ved Ullevål Universitetssykehus, påpeker at det aldri har vært så mange barnepsykiatere som i dag, men at arbeidspresset likevel er høyere enn noen gang.

- Det oppleves som en krise - fordi behovet har blitt stadig mer tydelig de siste årene, spesielt behovet for barnepsykiatrisk kompetanse. Svikten blir mer åpenbar. Vi vet mye mer om hva vi kan gjøre for å forebygge og behandle alvorlige tilstander, sier Brøyn.

Fortvilelse
Han forteller at det i barnepsykiaternes eget forum meldes om fortvilelse fra hele landet.

- Vi får meldinger fra hele landet, folk er oppgitt og synes det er vanskelig å jobbe under de rådende forhold. De føler at de blir strukket i alle bauger og kanter, og at de har det så travelt at de ikke får gjort en skikkelig jobb. Mange mener at en annen organisering av administrativt arbeid ville ha hjulpet, sier Brøyn.

Må prioritere
Han mener myndighetene må tørre å prioritere for å løse problemene.

- Et stort problem er at de barne- og ungdomspsykiatriske sentrene har blitt for desentralisert, hevder Brøyn.

Han understreker at han ser verdien av å desentralisere, men fremholder at en ikke kan bygge ut desentraliserte sentre før det er nok fagfolk.

- Miljøet blir for lite ved hvert barne- og ungdomspsykiatrisk senter. Å ha én lege for hvert BUP, rekrutterer ikke. Myndighetene må innse at det er nødvendig med større enheter, sier Brøyn.

Trenger flere legehjemler
Brøyn mener det er nødvendig med spesialiserte miljøer som har tilstrekkelig pasientgrunnlag til å opparbeide seg spisskompetanse på kompliserte barnepsykiatriske lidelser.

Brøyn mener også at konsentrasjonen av leger på et BUP bør være større enn det som kreves i dag.

- Man har satt inn andre typer personale enn leger for å nå målet om å dekke fem prosent av befolkningen under 18 år. Andre yrkesgrupper gjør i dag arbeid som burde ha vært gjort av leger, mens legene jobber med arbeidsoppgaver som andre yrkesgrupper like gjerne kunne ha gjort. Det er for lite effektivitet når det gjelder papirarbeid og andre rutiner. Servicefunksjonene rundt legen har blitt trappet ned, sier Brøyn.

Rollene må avklares
Han mener det på sikt vil virke rekrutterende å ha flere legehjemler ved hvert BUP. - Vi rekrutterer faktisk best av alle spesialiteter, men behovet er så stort. Flere ville ha valgt å bli i barnepsykiatrien om de hadde hatt et kollegialt fellesskap, tydeligere legeidentitet og mer avklart rollefordeling, sier Brøyn.

Det bør også i større grad tydeliggjøres overfor kommunene hvordan arbeidet skal fordeles, mener han: - BUP-ene bør ta seg av de mer alvorlige forstyrrelsene, mens lettere psykiske problemer kan håndteres i kommunene. Dette vil lette på det store arbeidspresset.

Hva skal til?
Brøyn jobber i Legeforeningen med et prosjekt som skal definere hva foreningen mener ligger i begrepet lokalsykehusfunksjon med hensyn til psykiatrien. I dette arbeidet settes fokus på hva som skal til for å sikre en tilfredsstillende kvalitet på spesialistnivå. 

- I tillegg foregår det rekrutteringsprosesser rundt omkring i nesten alle de regionale helseforetakene, sier Brøyn.

Dagens Medisin 26/07