Blogger

Bys blogg

Publisert 10.02.12

Tar danske Fredericiamodellen eldrebølgen?

Hverdagsrehabilitering som begrep stammer fra Fredericia Danmark, og dukker nokså plutselig opp i nyhetsbildet her hjemme via kommunalminister Navarsete. Ideen er at den eldre borger skal være uavhengig, selvhjulpen og aktivt deltagende i eget liv så lenge som mulig i eget hjem, og at behovet for offentlig hjelp eller sykehjemsplass, utsettes. Akkurat som gjeldende norsk politikk de siste kanskje 20 årene.

Norsk Sykepleierforbunds (NSF) vurdering er at vi aldri kan rehabilitere oss bort fra sykdom og død. Det er derfor viktig at vi driver faglig overvåkning når nye modeller skal ta unna for politiske utfordringene veksten i den eldre befolkningen gir. Fredericiamodellen fenger politikere og passer den politiske dagsorden. Det viser den oppmerksomheten som er skapt de siste dagene. Det er til å forstå, fordi det er sammenfallende med det forebyggende perspektivet i Samhandlingsreformen og kravet til økt grad av spesialisering og differensiering av kommunens tilbud til innbyggerne. Jeg må bli overbevist, gjerne av forskning på effekten av Fredericia-modellen, før jeg tar bølgen for modellen.

Danskenes fokus i modellen er " Længst Muligt i Eget Liv". De fleste av oss ønsker selvfølgelig det. Tanken er at funksjonsfall avdekkes tidlig i et forebyggende perspektiv, og hjelpepersonell får veiledning og opplæring i tilpasset trening og tilrettelegging etter hvert som konsekvenser av aldring presenterer seg. Hjemmehjelper blir "hjemmetrener" i den danske modellen. Det er da også dette som kvalifiserer til at Hverdagsrehabilitering gir et fokusskifte og en holdningsendring på alle nivå. Noen kaller det et paradigmeskifte, og de kommer ikke ofte." Fra pleie og omsorg til rehabilitering" og "fra passivisering til aktivisering" skal det hete nå.

Dette er ikke nytt for oss. Innen sykepleiefaget er rehabilitering og aktivisering av pasienter grunnleggende og velintegrert, for eksempel ved begrepene egenomsorg og kartlegging av pasientenes iboende ressurser. Det kan derfor oppfattes som noe kunnskapsløst å se på hverdagsrehabilitering som nyskapende. Det er imidlertid strålende om en gjennomgående, tverrfaglig felles forståelse gir holdningsendringer som kommer den eldre brukeren til gode. Bruk av omsorgsteknologi bør forøvrig også innlemmes i den utviklingen. Fokuset er ikke hvilken profesjon som gjør hva, men den økonomiske og politiske viljen til forebygging og rehabilitering.

Hjemmesykepleie er mange steder en knapp ressurs, der kun helt nødvendige gjøremål knyttet til grunnleggende fysiologiske behov utføres, på bakgrunn av ganske spesifikke vedtak gjort av kommunens bestillerkontor. Jeg støtter selvsagt at de eldre skal få tilbud som bedrer deres evne til å kunne bo hjemme, men har vanskelig for å se hvordan Fredericia -modellen løser det økte ressurs- og kompetansebehovet i kommunehelsetjenesten. Derfor er jeg avventende når Aftenposten spør meg hva NSF mener om modellen.

Jeg tror begrepet hverdagsrehabilitering lett kan bli "svaret" på de mange utfordringer den demografiske utviklingen med flere eldre gir kommunene. Selv om kvalitet på tjenestene og det forebyggende perspektivet holdes fram, vil de økonomiske besparelsene være fristende som insitament for å igangsette Fredericiatenkningen i kommunene. Forebygging er svært viktig, og skal prioriteres, men modellen må gis et norsk innhold, basert på norske forhold. En gjennomgang av hele systemet er positivt og NSF vil gjerne bidra og presentere alternativer, men kan ikke love at det blir kostnadsfritt.

Eli Gunhild By

Kommentarer


kommentarer

Bloggere

Eli Gunhild By Eli Gunhild By
Eli Gunhild By er leder i Norsk Sykepleierforbund. Hun er sykepleier og har hatt flere ulike stillinger ved Radiumhospitalet. By har 10 års fartstid som tillitsvalgt i ulike verv, og er nå den siste av en lang rekke forbundsledere som siden 1912 har arbeidet for sykepleiefaget og sykepleiernes interesser.
 • Jon Magnussen

  Sirkus Møre og Romsdal

  Publisert 18.12.14

  Slik kunne det ha foregått: 1. Etter grundige faglige utredninger og en bred lokal debatt legger administrativ ledelse i Helse Møre og Romsdal (HMR) fram for sitt styre et forslag til hvor nytt sykehus bør lokaliseres. Forslaget er basert på hva den lokale administrative ledelsen mener vil være helsefaglig best for Helse Møre og Romsdal. 2. Styret i Helse Møre og Romsdal består av en blanding av ansattrepresentanter og eieroppnevnte medlemmer. De representerer ikke og svarer ikke for befolknin... 6

  Les hele blogginnlegget
 • Tor Levin Hofgaard

  Psykologer på den mørke siden

  Publisert 17.12.14

  Psykologer kan selvsagt ikke gjøre hva som helst i «nasjonens tjeneste». Det har den amerikanske psykologorganisasjonen brukt i overkant lang tid på å ta innover seg. Nå har de startet ekstern granskning av seg selv. Det er trist og sjokkerende når psykologer forsvarer sine bidrag til den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIAs tortur av fanger. Det er pinlig og utålelig når de forsøker å redefinere det internasjonale konvensjoner kaller tortur. Den ene av psykologene som er i søkelyset, h...

  Les hele blogginnlegget
 • Tone Wilhelmsen Trøen

  Kultur for kvalitet

  Publisert 12.12.14

  Vi har for lite kunnskap om kvaliteten i pleie- og omsorgstjenesten i dette landet. De siste ukers medieavsløringer rundt mangler i norsk eldreomsorg overrasker dessverre ikke. Det har ikke manglet på tilsyn, rapporter eller meldinger de siste årene. Det som har manglet er politisk vilje til å prioritere kompetansebygging, ledelsesutvikling og evnen til å skape kultur for kvalitet. I iveren etter å bygge ut nok kapasitet, må vi ikke la det gå på bekostning av kvaliteten. Små feil – store ulykke... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Trond Dahl Hansen

  Helse og omsorg må bli et næringspolitisk satsingsområde!

  Publisert 11.12.14

  Få andre næringssektorer enn helse og omsorg har et større voksende marked nasjonalt og internasjonalt! HelseOmsorg21-strategien slår fast at en av forutsetningene for å få en bærekraftig helseutvikling er at helse- og omsorg etableres som et næringspolitisk satsingsområde, og at store offentlige investeringer i helse og omsorg må til for å lykkes. Denne erklæringen mangler så langt fra regjeringen, og på vegne av LFH og alle leverandører så etterlyser jeg klarere tale. Så lenge den næringspoli...

  Les hele blogginnlegget
 • Eli Gunhild By

  Lange vakter øker risiko for feil og sykdom

  Publisert 10.12.14

  Regjeringen neglisjerer forskning i sitt forslag om endrede arbeidstidsregler. Forskning viser at faren for å gjøre feil øker ved arbeid utover åtte timer per dag, og dramatisk etter 12 timer. Høyre og FrP sier i sin regjeringsplattform at de prioriterer kvalitet og kompetanse. Samtidig registrerer vi at forslaget til endringer i arbeidsmiljøloven bryter med regjeringens uttalte holdning til kvalitet, kompetanse og forskningsbasert kunnskap. Regjeringen foreslår endringer i arbeidstid som den v... 5

  Les hele blogginnlegget
 • Torgeir Micaelsen

  Et svakt sykehusbudsjett fra regjeringen

  Publisert 09.12.14

  13. august 2013 la Arbeiderpartiet fram en plan for et investeringsløft på 12 milliarder kroner mer til sykehusene for stortingsperioden 2013-2017. «Viser en konkret vilje til å investere i helsetjenesten.» sa Legeforeningen og Sykepleierforeningen. «Ikke noe nytt.» sa Bent Høie til NTB. «Deres 12 milliarder er hva jeg kaller en stoltenbergsk nyhet. Man tar den forventede utviklingen, beregner fire år fram i tid, og kaller det for en nyhet» I Dagens Næringsliv, 16. august 2013 gikk han enda l... 4

  Les hele blogginnlegget
 • Nard Schreurs

  Legenes IT-vekkelse

  Publisert 09.12.14

  Det er hyggelig at Den norske legeforening har fått øynene opp for en digital helsefremtid. Norsk helsevesen, i likhet med alle helsesektorer i alle land i vesten går nå gjennom den mest omfattende transformasjonen noensinne. Det er smertefullt, ikke minst for en velansett profesjon som legene. Alle transformasjoner smerter, om det ikke gjør det er det ikke en reell transformasjon. "Pasientjournalene til DIPS slaktes i undersøkelse", skriver norske aviser. Slik blir det når Legeforeningen spør... 29

  Les hele blogginnlegget
 • Karita Bekkemellem

  Vaksiner i kampen mot resistens

  Publisert 08.12.14

  En satsing på vaksiner og utvikling av nye behandlingsmetoder for infeksjoner er helt nødvendig for å ta opp kampen mot antibiotikaresistens. Økt utbredelse av antimikrobiell resistens og utilstrekkelig forebygging av infeksjoner har skapt et sterkt behov for både global og nasjonal handling. Vi mener derfor det er helt riktig å fremme en nasjonal handlingsplan på dette området. For å få maksimal effekt må en slik plan koordineres med de globale tiltakene, blant annet ved av Verdens helseorga... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Anne Lise Ryel

  Pakkeforløp - bruksanvisning for kreftpasienter

  Publisert 05.12.14

  Endelig får kreftpasienter en detaljert oversikt over når de skal undersøkes og når kreftbehandling skal settes i gang. Hvert år mottar vi over 13.000 henvendelser til vår kreftlinje. Svært mange av disse handler om at pasienter i dag ikke vet hvor lenge de skal vente på behandling, eller hva slags behandling de skal få. Det skaper frustrasjon, redsel og utrygghet. Men nå er det lys i tunnelen. Fra 1. januar innføres pakkeforløp, en slags bruksanvisning, for pasienter som har kreft i pros... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Lisbet Rugtvedt

  Menneskerettighetsbrudd ved sykehjem

  Publisert 01.12.14

  NRK har satt menneskerettighetsbrudd ved sykehjemmene på dagsorden. Det er veldig bra, og gjør at vi kan få et langt tydeligere fokus i debatten om omsorgtjenestene. Vi vet at mye fungerer bra i helse- og omsorgstjenestene, men de forholdene NRK har tatt opp viser at det også forekommer mange alvorlige feil og krenkelser av enkeltpersoner.De mest sårbare gruppene i samfunnet er som regel også dem med de laveste stemmene, og dermed det største behovet for beskyttelse av sine rettigheter. De siste... 6

  Les hele blogginnlegget
 • Magne Nylenna

  Hvert forskningsprosjekt er ledd i en kunnskapskjede

  Publisert 01.12.14

  God oversikt over tidligere forskning og åpen publisering av resultatene er veien å gå.Helseforskning inkluderer ofte forsøk på mennesker. Konsekvensene av tilgang til og bruk av forskningsresultater – eller mangelen på dette – kan være store. Derfor reguleres slik forskning juridisk og etisk. Reguleringen har hittil konsentrert seg om godkjenning og gjennomføring av selve forskningsprosjektene. Når får det som skjer i for- og etterkant økende oppmerksomhet?Hva forskes det på?Før et nytt prosjek...

  Les hele blogginnlegget
 • Hege Gjessing

  Viktig med opplyst prioriteringsdebatt

  Publisert 21.11.14

  Norheim-utvalget åpner for en viktig og nødvendig debatt – nemlig hvordan prioritere i stort mellom ulike pasientgrupper. Utvalget skal roses for at vi reiser denne viktige debatten på ny. Nye prioriteringskriterierNorheim-utvalget foreslår å endre prioriteringskriteriene. Helt konkret ved at alvorlighet endres til helsetap, nytte til helsegevinst og kostnadseffektivitet til ressurskriterium. Forslaget har skapt debatt. Det er derfor interessant å kaste et historisk lys over de kriteriene vi ha... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Per T. Lund

  Medisinnytt på nytt

  Publisert 21.11.14

  Legemiddelverket har lansert et forsøk med noe de kaller medsinrådark. Arkene skal være lettfattelige forenklinger av dagens tungt tilgjengelige pakningsvedlegg trykket på bibelpapir. Dette kan være godt nytt for mange legemiddelbrukere – av minst tre grunner. For det første – jeg heier på alt som kan bidra til trygg legemiddelbruk og bedre etterlevelse av behandlingen. Jeg er overbevist om at mange pasienter vil bli tryggere i sin bruk hvis de får bedre forståelse av legemidlene sine. For en ...

  Les hele blogginnlegget
 • Christian Grimsgaard

  Vinnere og tapere - Prioritering 2

  Publisert 20.11.14

  På lederplass 16 november anklager Aftenposten meg for svik mot pasientgrupper som nedprioriteres. Anklagen har bakgrunn i min påstand om at vi ikke er tvunget til å prioritere mellom virksomme behandlinger i Norge, og at vi i stedet bør vurdere rammene. Med noen få unntak har vi da også frem til i dag kunnet tilby norske pasienter førsteklasses behandling på nivå med det beste i verden. Prioritering har funnet sted gjennom en kø-ordning . Antallet i kø har vært økende, og ventetiden ganske uen... 20

  Les hele blogginnlegget
 • Fred Hatlebrekke

  La pasientene velge – innfør direkte tilgang til fysioterapeut

  Publisert 12.11.14

  Muskel- og skjelettlidelser «plager flest og koster mest». De samfunnsøkonomiske kostnadene av disse plagene ble i 2009 anslått til å ligge opp mot 73 milliarder kroner pr år. I denne beregningen inngår utgifter til spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, sykepenger, attføringspenger, rehabiliteringspenger og uføretrygd. I tillegg kommer bedriftenes kostnader knyttet til sykefravær. Disse er beregnet til å beløpe seg på om lag 27 milliarder kroner i året - og det før lønnsutgiftene er re... 11

  Les hele blogginnlegget
 • Ivar Sønbø Kristiansen

  Kampen om omtanken

  Publisert 06.11.14

  Høsten er over oss, og det er tid for omtanke. Vi har nettopp lagt oktober bak oss og vist omtanke for brystkreft. Rosa sløyfer har vært i all medier, på bussen, i blomsterbutikken, i idrettshallen og gud vet hvor det ikke har vært rosa omtanke. Kirken har i alle fall ikke vært noe unntak. Nå er tiden kommet til prostata-kreft og menn oppfordres til å la barten gro i «Movember».Kriterier for omtankeHvorfor blir noen sykdommer valgt ut for særlig omtanke? En liste over kriterier finnes nedenfor. ... 5

  Les hele blogginnlegget
 • Mari Lundeby Grepstad

  Strutsepolitikk i kampen for bedre mødrehelse

  Publisert 06.11.14

  Reservasjonsretten er kanskje et tilbakelagt kapittel og motstanden var riktignok fenomenal, men debatten illustrerer likevel en tenderende holdning i Norge så vel som i store deler av verden: sosialkonservativismen har fått et fastere grep. «Abort er et minefelt. Ikke snakk om det dersom du kan unngå temaet». Jeg er på en konferanse med givere, NGOer og myndigheter som jobber for bedre reproduktiv helse i utviklingsland- et viktig ledd for å nå FNs tusenårsmål 4 og 5: forbedre mødrehelse og re...

  Les hele blogginnlegget
 • Bjørnar Allgot

  Hva er i flaska?

  Publisert 05.11.14

  Alkohol er eneste næringsmiddel som er unntatt kravet om innholdsmerking. Diabetesforbundet vil gi forbrukeren mulighet til å ta informerte valg. Du har rett til å vite hva som er i flaska. Personer med diabetes har et særskilt behov for informasjon om hva som er i all mat og drikke for å kunne regulere sykdommen på en god måte, og dermed unngå alvorlige komplikasjoner. Det skal være enkelt for forbrukeren å se næringsinnholdet og sammenligne innholdet med andre produkter. Det enklest...

  Les hele blogginnlegget
 • Elisabeth Kirkeng Andersen

  Hva bruker vi til å kommersialisere helseforskning, egentlig?

  Publisert 03.11.14

  «Money, money, money. Must be funny. In the rich man's world.»I disse budsjett-tider er det både hyggelig og litt frustrerende å se de politiske partiene slå hverandre i hodet med ideer til hvordan få mer innovasjon i Norge. Hyggelig – fordi det absolutt er nødvendig. Frustrerende, fordi mens vi prater og diskuterer – så er det det noen som ikke greier seg fordi de ikke har penger til å forfølge ideen sin hele veien til markedet. På grunn av kapitalmangel.I dag la Venstre fram sitt alternative b...

  Les hele blogginnlegget
 • Ketil Kjenseth

  Akutt viktig

  Publisert 29.10.14

  Det neste året skal mye av norsk helsetjeneste ha en overordnet gjennomgang. Både primæromsorgen og folkehelsa blir gjenstand for hver sin stortingsmelding. Videre skal det, for første gang, utarbeides en nasjonal helse- og sykehusplan. Sammen med nye kommunegrenser, skal vi de neste årene rigge oss for en ny tid i pleie- og omsorgssektoren med en stor vekst i antall eldre i befolkningen fra 2025. Akkurat nå er det imidlertid veksten i antall behandlinger (og køer) i sykehusene som er stor. En a... 4

  Les hele blogginnlegget
 • Bjørn Guldvog

  Ebola – fortsatt muligheter og håp

  Publisert 13.10.14

  Det er lett å bli maktesløs i møte med en uforutsigbar og tilsynelatende uovervinnelig trussel. Ebola kan bli en slik trussel, men er det ennå ikke. Det er fortsatt mulig å håndtere situasjonen, men det blir vanskeligere uke for uke. Jeg er glad for å se at kampen mot ebola-sykdommen nå står øverst på agendaen hos flere av verdens fremste ledere. Mange viser vilje til å satse kraftfullt, og det er helt nødvendig. Frykten er også en fiendeForrige uke rykket sykdommen nærmere oss. En ung kvinne ... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Tone Westergren

  Har vi nok legemiddelinformasjon nå?

  Publisert 08.10.14

  Det er snart 20 år siden de regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS) startet opp. I løpet av disse årene har vi bistått et stort antall leger, farmasøyter, tannleger, sykepleiere, jordmødre og andre med å finne svar på legemiddelspørsmål som har oppstått i pasientbehandlingen. Vi er bedt om å vurdere bivirkninger, forebygge interaksjoner, rydde i medisinlister, forklare advarsler og finne dokumentasjon. Siden vi er offentlig finansiert har det vært viktig for oss at den jobben vi gjør sk... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Camilla Shalchian-Tabrizi

  Å hamre på en lukket dør

  Publisert 03.10.14

  - Du er nødt til å ha sterke pårørende for å få psykisk helsehjelp Egentlig hadde jeg satt opp en logisk disposisjon for de kommende blogginnleggene. Blogg nummer én, som dere allerede har fått se, skulle naturlig nok være en introduksjon. Og de kommende innleggene skulle ha en logisk oppbygging opp mot stadig mer kompliserte tema. For eksempel hadde jeg planlagt at det neste innlegget skulle handle om valg. Om pasienter vil velge. Og hva vil vi i så fall velge. Om hvordan den nye pasientr... 6

  Les hele blogginnlegget
 • Leif Rune Skymoen

  Demens-suksess kan vise vei for norsk næringsutvikling

  Publisert 22.09.14

  De store medisinske gjennombruddene på demensfeltet har latt vente på seg. Men noe av det mest spennende som har kommet de senere årene, har kommet fra Norge. I 2013 godkjente amerikanske legemiddelmyndigheter kun ett nytt legemiddel for Alzheimers sykdom. Dette legemiddelet heter Vizamyl og brukes i PET-undersøkelser for å undersøke pasienter med mulig Alzheimers sykdom. Sett med norske øyne er dette unikt. Vizamyl er utviklet av GE Healthcare, og det meste av utviklingsarbeidet har skjedd i Os...

  Les hele blogginnlegget
 • Liv Arum

  Behandling i Europa: - Viktig og nødvendig

  Publisert 19.09.14

  Fritt sykehusvalg i Europa vil gi økt valgfrihet og ha stor velferdsmessig betydning for den enkelte pasient. For mennesker med sjeldne diagnoser er dette et viktig tilbud. EU fremmet i 2008 et felles regelverk for pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester, det såkalte pasientrettighetsdirektivet. Bakgrunnen var de mange sakene som gikk til EU-domstolen som handlet om refusjon av utgifter til behandling i et annet EØS-land. Kritisk til forhåndsgodkjenning I 2013 vedtok Stortinget ... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Andreas Berg

  Om solkrem og gradvise innovasjoner

  Publisert 18.09.14

  Når jeg ser tilbake på en av de flotteste somrene man kan huske, er det også med stor takknemlighet over de innovasjoner som har kommet innen solbeskyttelse. De som kjenner meg, vet at jeg er lys i huden og lett blir solbrent. Hadde vi hatt en slik sommer i min barndom hadde jeg måttet sitte mye i skyggen og generelt ikke hatt det så bra. Med dagens moderne solkremer kan jeg leve som andre og nyte det å være mye ute.Det kanskje mest interessante er at jeg ikke kan huske at det noen gang kom et g...

  Les hele blogginnlegget
 • Johan Torgersen

  "DRG-aksjonen"

  Publisert 12.09.14

  I går eksploderte det i både sosiale medier og i Dagens medisins kommentarfelt etter at Spekter har rettet krass kritikk mot leger som har luftet sin frustrasjon over situasjonen i sykehus. Saken startet med at en del leger kommenterte et intervju med Torgeir Bruun Wyller i Dagens medisin.Bruun Wyller peker i intervjuet på den svekkede ytringsfriheten i sykehusene, lojalitetskrav som erstatter tillit og hvordan den svake åpenhetskulturen skader helsetjenesten. I kommentarfeltet luftes først og f... 15

  Les hele blogginnlegget
 • Veronika Barrabés

  Den som venter på noe godt

  Publisert 29.08.14

  Årets store hjertekongress (ESC) går av stabelen denne helgen i Barcelona. Det er ventet rekorddeltagelse, og mer enn 11.000 abstracts er sendt inn. «Innovasjoner i kardiologien» er årets tema for kongressen, og det er mange presentasjoner og studier som blir møtt med forventninger.Hjertesvikt er et av områdene som det forskes på. Det er et stort udekket behov for nye og effektive behandlingsalternativer. Pasienter, pårørende og behandlere venter på noe nytt. Legemiddelindustrien leder an i utvi... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Kjersti Toppe

  Folkehelse, et politisk ansvar

  Publisert 07.07.14

  Folkehelserapporten 2014 viser en bekymringsfull utvikling i livsstilssykdommer i Norge.  Risikofaktorer som overvekt og fedme øker sterkt.  Livsstilssykdommer kan forebygges, men  da trengs en mer målrettet folkehelsesatsing enn det den blåblå regjeringen fører.Vi må spesielt sikre et helseløft blant barn og ungdom der skolen tas i bruk som forebyggingsarena. Dette vil og gi bedre læring. Fem områder trenger særskilt satsing;1) Fysisk aktivitet.Norske ungdommer er like stillesitt... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Steinar Madsen

  Hvilket legemiddel er best?

  Publisert 23.06.14

  Jeg får ganske ofte telefoner og e-mail fra kolleger som spør om hvilket legemiddel vi anbefaler ved den og den tilstand. Noen ganger kan jeg gi et klart svar – det legemiddelet er best og det bør du velge. Ofte må jeg fortelle at det er flere legemidler som er omtrent likeverdige og at ingen peker seg ut som det beste. Det hadde vært en fordel pasienter og leger dersom vi for eksempel kunne si at ved den tilstanden bør du alltid begynne med det legemidlet.  Det hadde betydd forenkling, sta... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Torgeir Bruun Wyller

  Helsetjenesteaksjonen er blitt medlemsorganisasjon

  Publisert 23.06.14

  Helsetjenesteaksjonen er blitt medlemsorganisasjon -  informasjon om innmelding finnes på aksjonens hjemmesider. Det nåværende styret skal sitte inntil første ordinær årsmøte, som vil finne sted innen 10. mars 2015. Inntil da gjelder også det nåværende prinsipprogrammet, og styret har en handlingsplan for hva som skal prioriteres det første året. Helsetjenesteaksjonen ble etablert våren 2013 som en direkte oppfølging av kronikken Ta faget tilbake som ble publisert i Tidsskrift for Den nors... 4

  Les hele blogginnlegget
 • Aksel Tunold

  Har Norge råd til å gi kreftpasienter nye innovative medisiner?

  Publisert 04.06.14

  I media og møter hvor behandling mot kreft blir diskutert, blir det ofte fra både legemiddel myndigheter, politikere og medisinsk fagpersonell, stilt spørsmål om hvordan en skal kunne håndtere de «voldsomt økte utgiftene til kreftlegemidler i fremtiden». Men er det virkelig slik at vi står overfor en formidabel kostnadsvekst som vil sprenge Norges helsebudsjett? Det har jeg liten tro på, og ikke kun fordi medisiner utgjør en svært liten andel av det totale helsebudsjettet. Dette er ingen ny beky...

  Les hele blogginnlegget
 • Even Holth Rustad

  Turnus før spesialisering

  Publisert 29.04.14

  Et juridisk smutthull gjør at leger med EU-autorisasjon kan gå rett i gang med spesialisering, uten å ta turnus først. Av hensyn til sine pasienter og seg selv, oppfordrer vi alle nyutdannede leger til å ta turnus før de begynner i spesialisering. Turnus gir faglig trygghetReglene i EØS sier at en person som oppfyller kriteriene for autorisasjon som lege i ett EØS-land, automatisk oppfyller kravene i et hvilket som helst annet EØS-land. Hensikten er å legge til rette for fri flyt av arbeidskraf... 11

  Les hele blogginnlegget
 • Olaug Vervik Bollestad

  Økt kunnskap om p-stav hos fastlegene

  Publisert 02.04.14

  Langtidsvirkende hormonell prevensjon (LARC) har den beste beskyttelsen mot uønsket graviditet. LARC-metodene er p-stav og spiral. Mange fastleger mangler kompetanse på denne type prevensjon.Kvinner må i større grad enn i dag få informasjon om LARC-metodene (long-acting reversible contraceptives). Denne prevensjonen beskytter best mot uønsket graviditet og virker kontinuerlig over tid. En P-stav føres inn under huden i overarmen og virker i ca. tre år, mens en p-pille må tas hver dag, noe mange ... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Nina Foerster

  Turnustid med veiledning!

  Publisert 12.03.14

  Jeg har nettopp lest en bok som heter «En ung leges opptegnelser» av Mikhail Bulgakov. Han var en lege i Ukraina på begynnelsen av 1900-tallet, og har skrevet en samling av noveller som bygger på hans første år som fersk lege. Han blir utplassert i en liten landsby, som eneste lege på en sykestue. Der blir han ensom kastet inn i en krevende hverdag.Han må utføre kirurgiske inngrep han aldri har sett blitt gjort før, og diagnostisere og behandle sykdommer han bare har lest om i lærebøker. Underve... 6

  Les hele blogginnlegget
 • Frode Jahren

  Har merking av saltinnhold noen effekt?

  Publisert 10.03.14

  Nå skal det bli mye enklere for folk å redusere saltinntaket. Det er i alle fall det vi håper på når den nye forskriften om merking av mat innføres fra desember 2014. Fra da av må saltinnhold deklareres på alle emballerte matvarer. Men vil det å gjøre folk mer opplyst om matens saltinnhold faktisk redusere inntaket? Ifølge en studie  som ble publisert høsten 2013, er det grunn til å tvile.Dette var en australsk studie hvor én gruppe personer med type 2-diabetes ble opplært i å lese og forst...

  Les hele blogginnlegget
 • Bjørg Bakke

  Reservasjon frå bagatellisering, takk!

  Publisert 29.01.14

  Dei aller fleste har fulgt med på debatten om reservasjonsrett eller moglegheit for fastlegar. På TV, radio, sosiale medier og aviser. Uansett kvar du snur deg høyrer du om debatten. Kanskje er du lei, men ein bør vere glad for at dette får mykje omtale, nettopp fordi det er ei veldig viktig sak. For abortsøkande kvinner, for framtidige fedre og ikkje minst for samfunnet. Me har alle interesse av å vite kva som skjer i ein viktig prinsipiell debatt knytt til kva ein kan reservere seg mot på stat... 12

  Les hele blogginnlegget
 • Andreas Papagiannis

  En dynamisk virksomhet trenger fleksibelt helsepersonell

  Publisert 22.12.13

  Jag satt häromdagen i ett av alla mina telefonsamtal till kommunalsjefer runt om i Norge. Detta var en av dem som orkade lyssna så länge så att han förstod att det ikke var en av alla vikarbyråerna som ringde, men någon som hade något annat att förtella. Det hela utvecklade sig till ett mycket intressant samtal där vi inte bara diskuterade rekrutteringsutfordingar för HelseNorge, men också bristen på flexibilitet. I HelseNorge (og i HelseSveirge för den delen) finns det säkert mycket som ikke ä... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Jo Inge Myhre

  Gi meg en effektiv seng

  Publisert 26.11.13

  Sykehusdrift er en utfordrende aktivitet, det er så mye å holde styr på. Da hjelper det å bruke gode og anvendelige ord og uttrykk som gir mening for folk flest. Et nytt begrep jeg har innlemmet i vokabularet mitt,  er "effektive senger". Jeg har ennå ikke forstått helt hva en effektiv seng er, men det klinger jo fint. Men er en effektiv seng bra? Kan den kjøpes på Skeidar?Jeg har turnus på Gjøvik sykehus, som er en del av Sykehuset Innlandet HF. De har 2,45 effektive senger per 1000 innbyg... 5

  Les hele blogginnlegget
 • Bent Høie

  Bedre og raskere kreftdiagnostisering og behandling

  Publisert 10.10.13

  I Sundvolden-plattformen går Høyre-FrP-regjeringen inn for viktige og nødvendige forandringer for diagnostisering og behandling av kreft. Innføringen av 48 timersfrist og diagnostiske sentre har fått mest oppmerksomhet. Men alle de tre punktene som omhandler kreft på sees i sammenheng. En plan må til. For det er helheten som skal føre til en bedring for pasientene, ikke enkeltelementene alene. Som mange fagfolk har påpekt så vil vi ha en kapasitetsutfordring i årene fremover, både når det gjeld... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Torfinn Hansen

  Forebygging er bedre enn reparasjon, men hva med gjennomføringsevnen?

  Publisert 14.08.13

  Jeg har nylig deltatt på helsepolitisk vorspiel i form av et frokostmøte i forkant av den store helsedebatten under Arendalsuka. Arrangementet ble gjennomført som et politisk talkshow med Jonas Gahr Støre, Bent Høie, Siv Jensen og Bård Vegard Solhjell som gjester. Hovedtema i debatten var forebygging, som med unison enighet ble ansett som en bedre strategi enn reparasjon (behandling) for å løse helseutfordringene. La det med en gang være sagt at også i legemiddelindustrien er det enighet om dett...

  Les hele blogginnlegget
 • Kjetil Karlsen

  Leger snakker med leger

  Publisert 10.01.13

  VI LEGER kan iverksette en effektiv mini-samhandlingsreform - der vi unngår forvirrende mellomledd som gjør at ingen helt vet hvem som har ansvaret. Virkemidlet er at leger snakker med leger. DÅRLIG SAMARBEID. En ung mann hadde mistet den ene armen i en ulykke. Han var innlagt ved Rikshospitalet. Fastlegen, som kun kjente til ulykken gjennom avisoppslag, ble en ettermiddag oppringt av pasientens søster. Sykehuslegen hadde vurdert at mannen skulle sykmeldes. Legen hadde gitt beskjed til avdeling... 13

  Les hele blogginnlegget
 • Reidar Pedersen

  Er sunn fornuft blitt oppsigelsesgrunn?

  Publisert 02.11.12

  Denne uken ble det kjent at administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen, går av. Dette skjer kort tid etter at hun tok selvkritikk og sa seg enig i noe veldig mange ansatte, pasienter, pårørende og Helsetilsynet har påpekt: At sammenslåingen av sykehusene i hovedstadsområdet har vært for dårlig planlagt og gjennomført, og at dette har gått utover de ansatte. Det eneste som manglet var en innrømmelse ovenfor pasientene. Dette var like fullt et stort steg i retning av en sannere virk... 4

  Les hele blogginnlegget